ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Elmi əsərləri

 

Elmi əsərləri və tərcümələri 

1. «Koroğlu» dastanının morfoloji strukturu // «Elm və həyat», 1981, №1
2. Ozan sənətinin özünəməxsusluğu // «Azərbaycan müəllimi», 20.11.1981

3. Dünya ağacı motivi Azərbaycan mifologiyasında // «Ədəbiyyat və incəsənət», 19.02.1982

4. Устная эпическая традиция и развитие азербайджанской советской прозы // «Соц. реализм и проблемы развития советской многонациональной литературы. Тезисы докл». Б., /БГУ, 1984

5. Epik ənənə və müasir bədii nəsr. B., «Bilik», 1984

6. Zaman və onun poetik-mifik qavrayışı // «Elm və həyat», 1985, № 10

7. Новый вклад в теорию слова // «Русский язык», 20.11.1986 
8. Gəlin rusca danışaq // Azərbaycan gəncləri, 25.03.1986 (həmmüəllif prof.M.Qasımov)

9. Внутренний мир произведения и художественный перевод // «Русский язык», 20.03.1987
10.Историческая преемственность литературного процесса и преподавание русской литературы в национальной аудитории// Тезисы докладов республ. науч.-практ. конф. – Б., БГУ, 1987
11Эпические традиции и особенности поэтики современной азербайджанской прозы. Автореферат дис... к-та филол. наук.: 10.01.08; 10.01.09. А.А. Гаджиев; АГУ, Баку, 1987  
12.80-ci illər: ədəbi tənqidin axtarışları // «Ədəbiyyat və incəsənət», 19.02.1988

13.Gəl dönəlim o yerlərə, arkadaş // «Ulduz», 1989, №7

14.Milli süjet konsepsiyası və poetik sistemin təkamülü // «Azərb. ədəb. tarixi poetikası», B., «Elm», 1989

15. Традиции русской классики как типологический контекст современной азерб. прозы (к интерпретации образа патологической личности) // Проблемы интерпретации худож. произв. в свете межнациональных связей. – Тезисы докладов межвуз науч. конф. 24-27 октября 1989 г., Ташкент  

16. О принципах анализа художественного мифологизма и  фольклоризма современной советской литературы в свете исторической поэтики // «Творческая платформа сов. многонац. литературы». Тезисы докладов. Б., 1989

17. Образы патологических героев как выразители общечеловеческого и вечного в русской классической и современной советской литературе// «Общечеловеческое и вечное в литературе ХХ века». Тезисы докладов всесоюзной научн. конф. 11-14 сентября 1989 г., Грозный
18.«Kitabi-Dədə Qorqud»da insan və tale» // «Folklor və mədəniyyət». Gənc filoloqların Vl resp. konf. mat-. B., Elm, 1990.

19.Некоторые предпосылки изучения  проблемы автора в аспекте фольклорно-литературных связей (на мат-ле  совр. сов. прозы) // «Языковые контакты и лит. связи». – Тезисы докладов. – Б., АПИРЯЛ, 1990

20.Проблематика современной писательской критики Азербайджана (Анар, Ч.Гусейнов, Эльчин). // «Писатели как критики. Материалы Вторых Варзобских чтений» - Душанбе, 1990 (соавторы Ф.Наджиева, М.Мамедов)

21.О проекте Программы по русской литературе для азербайджанских средних школ /IХ-Х кл./. // РЯЛАШ, 1990, № 2 (соавторы С.Нуриев, М.Мамедов)

22.Mesxet  türklərinin folkloru /Qərib quşlar ötəndə/ // «Türk dünyası araşdırmaları» /Türkiyə/ 1990, lV (65)

23.Sonsuzluq yolçuları // «Azərbaycan», 1990, № 6

24.Qəriblik nəğmələri // «Azərbaycan türkləri» /Türkiyə/, 1990, №2

25.Axısqa türklərində ağac və su kultları // «Erciyəz» /Türkiyə/, 1991, №1

26.Axısqa türklərində mətbəx və geyim-kuşam kültürü  // «Erciyəz» /Türkiyə/, 1991, №8

27. 80-ci illər ədəbiyyatı haqqında // «Azərbaycan», 1991, № 3

28.Axısqa türklərinin tarixi // «Ulduz», 1991, № 8

29.Axısqa türk folkloru // «Milli folklor»/Türkiyə/,1991,№ 9

30.Qafqazda türk cümhuriyyətləri// «Ədəbiyyat qəzeti», 01.04.1991

31.Qəribəm bu vətəndə /Axısqa türklərinin etnik mədəniyyəti/. B., «Gənclik», 1992

32.Мифологизм и фольклоризм современной советской прозы в свете исторической поэтики // «Вопросы теории и истории многонациональной литературы» - Б., Изд-во АПИРЯЛ, 1992  

33.Принципы и значение спецсеминара по проблеме «Фольклор и литература» // «Пути совершенствов. профес. подготовки учителя-русиста в педвузе» - Тезисы докладов - /15-16 окт/. Б., АПИРЯЛ. 1992

34.Программа курса «Практикум по литературе» /составитель/. Б., АПИРЯЛ им. М.Ф. Ахундова, 1992/1993 уч. г.

35.Архетипические смыслы в современной реалистической прозе // «Актуальные вопросы изучения художественного текста и его перевода» - Тезисы докладов - /22-23 окт./.  Б., АПИРЯЛ, 1992

36.Художественный фольклоризм как общетипологическое явление в современной прозе // «Актуальные проблемы изучения литературных связей и художественного перевода». – Тезисы докладов - /19-21 мая/. – Б., Изд-во АГУ,  1992

37.Axısqa türklərinin xalq təqvimi // «Türk kültürü» /Türkiyə/, 1992, № 3

38.Müasir poeziya /sorğu/ // «Azərbaycan», 1993, № 1-2

39.Мифологизм и фольклоризм композиционного мышления в современной художественной прозе // «Вопросы теории и истории литературы». – Б., Изд-во АПИРЯЛ, 1993

40.Мифологизм  и фольклоризм в современной прозе // Б., Изд-во АПУ, 1993

41.Ahıska türklərinin örf ve adetleri //  Milli folklor. Türk dünyası folklor dergisi, Ankara, 1993, Sayı 18  (Türkiyə) (Aktaran: Habib İdrisi)

42.Ahıska türklərinin örf ve adetleri // Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü dergisi, Erzurum, 1994, Sayı 1 (Türkiyə) (Aktaran: Habib İdrisi)

43.Символика дома в современной прозе // «Вопросы теории и истории литературы». – Б., Изд-во АПИРЯЛ, 1995

44.Архаические модели мира в современной прозе /художественное время и пространство/ // Сборник трудов, посвященный 50-летию АПИРЯЛ им. М.Ф.Ахундова. - Б., Мутарджим, 1996

45.Библейско-коранические мотивы в современной художественной прозе /легенда об Иосифе-Юсуфе Прекрасном // Вопросы филологии /Сборник статей/ - Вып. П. – Баку, Мутарджим, 1996

46.Мифологическое мышление в современной прозе /метаморфоза/ // Вопросы филологии /Сборник статей/ - Вып. П. – Баку, Мутарджим, 1996

47.Мифологический генезис традиционных тюркских сюжетных циклов // «Проблемы изучения гуманитарных наук на совр. этапе». Тезисы докладов /февраль, 1997/, АГИЯ, Баку, 1997

48.Bayatılarda subyekt və adresat tipləri // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. I buraxılış. B., Mütərcim, 1997

49.Türk şerində vurğunun rolu // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası tematik məcmuə. LI buraxılış. B., Mütərcim, 1997

50.Литературный процесс // Теория литературы. Учебное пособие. Б., Мутарджим, 1997

51.Полезное учебное пособие по русской ли­тературе для студентов-филологов // Русский язык и литература в Азербайджа­не,1997,№ 4

52.Yaşıl ada – Kıbrıs doğmalığı // «Mütərcim», 1997, №4

53.Поэтика современной прозы. Вопросы мифологического и фольклорного генезиса. - B.. «Mütərcim», 1997

54.Предисловие к книге Б.Мусаева «Азерб. лиг-ра XX века» (1 часть) // B., «Mütərcim», 1997

55.Проблема мифологизма и фольклоризма в современной художественной прозе (70-80-е гг.) [Текст]: дис... д-ра филол. наук: 10.01.08; 10.01.09. /А. А. Гаджиев; Мин-во Образования Азерб. Респ. Азерб. Пед. Ин-т Русского Языка и Литературы им. М. Ф. Ахундова. Баку, 1997

56.“Qurani-Kərim”də kitab və ləfz // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri.Ali məktəblərarası resp.Elmi konf. Məruzə və bildirişləri.Tezislər. B., Mütərcim, 1998

57.Bayatılarda poetik modelləşdirmə // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. IV buraxılış, B., Mütərcim, 1998

58.Axısqa türk folkloru (tərtib, ön söz, redaktə) // B., «Mütərcim», 1998.

59.Новаторская книга // «Azərbaycan müəllimi», 12.02.1998.

60.Etnik coğrafiya və milli özünüdərketmə // Milli özünüdərketmə. Beynəlxalq elmi kollokvium tezisləri. 21-24 aprel 1999, Qərb UN-ti, AEA, B., 1999

61.Ethnic geography and national self-consciousness // National Consciousness. Proposals of international scientific colloquium. April 21-24 1999, Western University, ASAR, B, 1999

62.”Kitabi-Dədə Qorqud”un müəllif və yaranma dövrü haqqında mülahizələr // "Dədə Qorqud-1300" “DQ” eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş elmi konf. materialları. M.F.Axundov ad.APRDƏİ/28-29 sentyabr 1999/, B., Mütərcim, 1999

63. Dəyərli tədqiqat: Füyuzat ədəbi məktəbi // "Mütərcim", 1999, №4

64. Ensiklopedik lüğət və ədəbiyyatşünaslıq qayğıları // «Ədəbiyyat qəzeti», 30.07.1999

65. Nəsrin çevrəsində // «Rezonans», 18-24. 12.1999.

66. Предисловие к книге Б.Мусаева «Азербайджанская литература XX века» // В., Müətrcim, 2000

67. «KDQ»da müəllif təfəkkürü və tarixi proses // «Mütərcim», № 2, 2000,

68. Вayatı poetikası. В., «Еlм», 2000

69.Жанровый синкретизм в современной про­зе // «Дидактические проблемы образования». Материалы межд. конф. Тбилиси, 2000

70. Alim ömrü // «Ədəbiyyat qəzeti», 10.03.2000

71. Географичекий образ родной земли у азер­байджанских тюрков (сравнительные на­блюдения по этнической психологии). «Азербайджан и азербайджанцы», № 5-6, 2001

72. Məsafədən təhsilin kommunikativ-metodik məsələləri // “Qiyabi təhsil və onun tərkib hissəsi olan “Distant” (məsafədən) təhsilin problemlərinə həsr olunmuş ümumrespublika elmi-praktik tezisləri”. Bakı, ADİU, 2001

73. Əməlisaleh insan, cəfakeş alim // M.Qocayev “Bədii ədəbiyyatda insan fəlsəfəsi” // Bakı, 2001

74. Bədii təkamüldə şifahi və yazılı mətn tipologiyası // “Ədəbi-nəzəri fikir 2 əsrin qovşağında”(respublika konfransının materialları, 20-21 iyun, 2001-ci il). B., Elm, 2001

75. Трагедия личности в романе Ю.Самедоглу «День казни» //«Наука верней золотой поруки...». Сб.статей к 60-летию д.ф.н. проф. М.К.Коджаева. БСУ, 2001

76. Azərbaycan türklərində coğrafi yurd obrazı // «Восток и Запад»: Типология и диалог культур. Мат. научн. конф. «Восток и Запад» (15-18 ноября
1999 г.). Б., БСУ, 2001
77. Ahıska Türk folkloru // Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları 2001

78. Поэтический мир произведения и художе­ственный перевод // Тезисы научно-методической конференции «Художественный перевод: теория, практика, преподавание». Б., БСУ, 2002

79. Mifopoetik ənənədə dünya ağacı // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XI. B., Səda, 2002

80. Программа и методические указания по курсу «Практикум по литературе» // «Программы по кафедре теории лите­ратуры». Б., БСУ, 2002.

81. Программа курса «Ведение в литературо­ведение» // «Программы по кафедре теории литерату­ры». Б., БСУ, 2002. (соавтор - Х.А.Касимова)

82. Zamandan əvvələ (türk şüurunda ilk zaman anlayışı) // “Dünya Azərbaycanlıları”, 2002,   № 1

83. “Dədə Qorqud Kitabı”: epik təfəkkür və tarix // “Dədə Qorqud”. Elmi-ədəbi toplu,  2 (3), В., 2002

84. Azərbaycan türklərində coğrafi yurd duyğusu // “Çıraq”, №1,2002.

85. Проблема жизни и смерти в современной русской прозе (А.Ким. «Лотос») //“Müdriklik yollarında” f.e.d., prof. Y.İ.Rüstəmovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş məcmuə. B., BSU, 2002

86. Mifopoetik təfəkkür fəlsəfəsi.  B., “Mütərcim”, 2002.

87. Gümüş dövr poeziyasının ecazkar aləmi // K.Abdulla. Kədərli seçmələr. B.,2002 (A.Məmmədli)

88. “Gümüş dövrün sirləri” kitabı haqqında ön söz // İqtisadiyyat, 27.02-07.03.2002  (A.Məmmədli)

89. Fransız romanı XX əsrdə // «Yeni Azərbaycan», 14.04.2002

90.“Kədərli seçmələr”, yaxud ali həqiqət axtarışı // «Yeni Azərbaycan», 06.09.2002

91.Мифологизм авторского сознания в современной азербайджанской прозе // Диалогът на литературите в текста на културата. Шумен (Болгария), Изд-во ун-та «Епископ Константин Преславски», 2003.

92. Новая программа – требование дня // РЯЛА, № 1, 2003

93. «Остаться с самим собой» (Человек и при­рода в творчестве В.Астафьева) // “Tağıyev oxuları”. B., BSU, 2003

94.Инонациональные стили русской прозы // РЯЛА, №2, 2003

95.«Другая жизнь и другие люди» (Человек и история в повестях В.Распутина) // «Актуальные проблемы изучения гу­манитарных наук». Вып. 2. Б., «Мутарджим», 2003.

96.“Koroğlu” dastanının morfoloji strukturu // “Dirçəliş – XXI əsr” jurnalı № 65, iyul, 2003

97.Мир как школа («Ночь после выпуска» В. Тендрякова) // «Актуальные проблемы изучения гу­манитарных наук». Вып. 3. Б., «Мутарджим», 2003

98.Ədəbi məclislərin tarixi-tipoloji tədqiqi // “Mütərcim”, №3-4, 2003.

99. «... и нет ничего нового под солнцем» («Привычное дело» В.Белова) // “Kamillik zirvəsinə doğru”. – В., 2003

100.Русская проза. Вторая половина XX века. Опыт мифопоэтического толкования. Учебное пособие. Б., Изд-во «Китаб алеми», 2003

101.Çağdaş folklor yaradıcılığının tipologiyası və poetikası // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XIV, B., Səda, 2003

102.XX əsrin ədəbi salnaməsi (İ.Erenburq. İnsanlar, illər, həyat) // «Ruh», 03.2003. №1

103.İ.Erenburq. İnsanlar, illər, həyat // «Ruh», 03-05.2003, № 1-10 (tərcümə və şərh)

104.Futurizm  // «Ruh», 05.2003, № 11
105.Filippo Tommazo Marinetti. Futurizmin ilk manifesti;
Futurist ədəbiyyatın texniki manifesti
// «Ruh», 05-06.2003, № 11-12 (tərcümə və şərh)

106.Dadaizm // «Ruh», 06,2003, № 13

107.Xuqo Ball. Dadaistlərin Sürixdə ilk gecəsinə manifest // «Ruh», 06,2003, № 13 (tərcümə və şərh)

108.Rixard Hülzenbek. 1918-ci ilin dadaist manifesti // «Ruh», 06, 2003, № 13 (tərcümə və şərh)

109.Hausman, Hülzenbek, Qolişeff. Dadaizm nədir və Almaniyada hansı məqsədlər güdür? // « Ruh», 06,2003, № 13 (tərcümə və şərh)

110.Русская проза второй половины XX века. Аспекты мифопоэтики // «Тезисы докладов ежегодной научной конференции, посвященной итогам плановых научных работ сотрудников БСУ». - Б., Изд-во «Китаб алеми», 2004.

111.Концепция ума-глупости в творчестве В.Шукшина // Актуальные проблемы изучения гума­нитарных наук. В.1, Б., 2004

112.Turan psixoloji tipi və ortaq türk mədəniyyəti // «Tağıyev oxuları», В., 2004

113.Axıska türklərinin folkloru və çağdaş sosial yaşamı (ing. dilində) // Folklor və etnoqrafiya, 2004, №1.

114.Фольклорно-литературный синкретизм современного устного творчества и жанро­вые трансформации в прозопоэтической традиции // «Elm və cəmiyyət», I buraxılış, В., 2004

115.От редактора // Б.Мусаев. Азербайджанская литерату­ра XIX века. Б., 2004

116.Avrasiyaçılıqda türklər // «Mütərcim», 1-2, 2004

117.N.Trubetskoy. Rus mədəniyyətində Turan elementi haqqında // «Mütərcim», 1-2, 2004 (tərcümə və şərh)

118.“Kitabi-Dədə Qorqud”da epik norma və insan taleyi // “Türk xalqlarının ədəbi keçmişi: türk dastanları”. Uluslararası simpozium, 6-7 may, 2004.Bakı, Qafqaz Universiteti, 2004

119.Etnik-coğrafi təsəvvürlərdə Azərbaycan obrazı // «Dirçəliş», №78-79, 2004

120.Образ дома в современной художествен­ной прозе // BSU Elmi əsərləri. Dil və ədəbiyat seriyası.№ 1, В., 2004

121."Dədə Qorqud kitabı": Epik təfəkkür və tarix  // Dədə Qorqud. - 2004. - №2.

122.Coğrafi mühit və türk poetikası // «Dədə Qorqud», 2004, № 3.

123.Современный фольклор месхетинских (ахысгинских) турок // 50 години специалносг тюркология в Софийския Университет» Свети Климент Охридски». Юбилеен сборник. София, 2004

124.Əgər Bakını görməmisənsə // «Ədəbiyyat qəzeti», 07.05.2004

125.Sürrealizm  // «Səhifələr», №1, 15-22.05.2004

126.Salvador Dali. Fotoqrafiya – ruhun azad yaradıcılığı// «Səhifələr», №1, 15-22.05.2004 (tərcümə və şərh)

127.İvan Qoll. Sürrealizm manifesti // «Səhifələr», №1, 15-22.05.2004 (tərcümə və şərh)

128.Ekspressionizm // «Səhifələr», №3, 1-07. 06. 2004
129.Kazimir Edşmid. Ekspressionizm  poeziyada // «Səhifələr», №3, 1-07.06.2004 (tərcümə və şərh)

130.Akmeizm  // «Səhifələr», №4, 08-15-06.2004

131.Nikolay Qumilyov. Simvolizm irsi və akmeizm. // «Səhifələr», №4, 08-15-06.2004 (tərcümə və şərh)
132.Osip Mandelştam. Akmeizmin səhəri// «Səhifələr», №4, 08-15-06.2004 (tərcümə və şərh)

133.Ədəbiyyatın ilahi mahiyyəti (dini-fəlsəfi tənqid) // «Səhifələr», №5, 05-22.06.2004

134.Vladimir Solovyov. İncəsənətin ümumi mənası // «Səhifələr», №5, 05-22.06.2004 (tərcümə və şərh)
135.Nikolay Berdyayev. İnsanın köləliyi və azadlığı haqqında// «Səhifələr», №5, 05-22.06.2004 (tərcümə və şərh)
136. Oyun və sənət // Səhifələr, № 7, 29-06.07.2004

137.Yohan Heyzinqa. Oyun və yarış mədəniyyətin formalaşması funksiyası kimi // Səhifələr, № 7, 29-06.07.2004 (tərcümə və şərh)

138.Modernizm // Səhifələr, № 8, 6-13.07.2004

139.Harri Martinson. Modernizm// Səhifələr, №8, 6-13.07.2004 (tərcümə və şərh)

140.Espen Hovardsholm. Modernizm. Anlayışın tarixi-fəlsəfi planda tədqiqi // Səhifələr, № 8, 6-13.07.2004 (tərcümə və şərh)

141.Postmodernizm // Səhifələr, № 10, 20-27.07.2004

142.Umberto Eko. Postmodernizm, kinayə, həzz // Səhifələr№ 10, 20-27.07.2004 (tərcümə və şərh)

143.Avrasiyaçılar və Turan psixoloji siması // Səhifələr, № 1 1 , 27 iyul-3 avqust, 2004

144. N.S.Trubetskoy. Rus mədəniyyətində Turan elementi haqqında // «Səhifələr», №12, 3-10 avqust, № 13, 10-17 avqust, № 14, 17-24 avqust, 2004 (tərcümə)

145.Ədəbiyyatda sosiallıq // «Səhifələr», 24-31 avqust, 2004
146.Blas de Otero.  Manifest // «Səhifələr», 24-31 avqust, 2004 (tərcümə və şərh)

147.Alfonso  Sastre. İncəsənətin  vəzifələri haqqında on bir müddəa// «Səhifələr», 24-31 avqust, 2004 (tərcümə və şərh)

148.Simvolizm // «Səhifələr», 31 avqust-sentyabr, 2004

149.Valeri Bryusov. Sirlərin açarı «Səhifələr» // 31 avqust-sentyabr, 2004 (tərcümə və şərh)

150.Məşriqdən məğribə: sivilizasiya və mədəniyyət // «Səhifələr», 7-14 sentyabr, 2004

151.Semyuel Hantinqton. Modernləşmə və vesternləşmə // «Səhifələr», 7-14 sentyabr, 2004 (tərcümə və şərh)

152.Seyid Hüseyn Nəsr. Qərb və islam sivilizasiyaları prinsiplərinin toqquşması haqqında //«Səhifələr», 7-14 sentyabr, 2004 (tərcümə və şərh)

153.Cino Cermani. Modernləşmə və urbanizasiya //«Səhifələr», 7-14 sentyabr, 2004 (tərcümə və şərh)

154.Alfred Kreber. Üslub və sivilizasiya//«Səhifələr», 7-14 sentyabr, 2004 (tərcümə və şərh)

155.Apokalipsis və incəsənət // Səhifələr, 14-21 sentyabr, 2004
156.İbn Xaldun // Səhifələr, 14-21 sentyabr, 2004 (tərcümə və şərh)

157.Arnold Toynbi. Ruhda parçalanma // Səhifələr, 14-21 sentyabr, 2004 (tərcümə və şərh)

158.Mirça Eliade. Müasir incəsənətdə «dünyanın sonu» // Səhifələr, 14-21 sentyabr, 2004 (tərcümə və şərh)

159.Dahilik və dəlilik // «Səhifələr», 21-28 sentyabr, 2004
160.Çezare Lombrozo. Dahilik və dəlilik//«Səhifələr», 21-28 sentyabr, 2004 (tərcümə və şərh)

161.Ernst Kreçmer. Demoniklik // «Səhifələr», 24 noyabr, 2004 (tərcümə və şərh)
162.Cəhd və hüquq // Ekspress, 5 oktaybr 2004

163.Русский язык в современном Азербайджане //Азербайджан и Россия: исторический диалог. Москва, Изд-во РАГС, 2004, с.174-178.

164.Heydər Əliyev və diaspora quruculuğu // “Heydər Əliyev: qəlblərdə yaşayan ömür”. B., 2004

165.Coğrafi mühit və milli mənlik şüuru // «Xəzər» 2 iyun 2005

166.Milli şüurda zaman və tarix  // «Xəzər», 11 iyun 2005

167.Milli mədəniyyətimizdə söz və kitab anlayışları // «Xəzər», 25 iyun 2005

168.Пространство и национальное самосозна­ние // «Каспий», 02. 07. 2005

169.“Yarıçıq əlyazma”nın bütöv müzakirəsi // «Ulduz», № 1,2005

170.Ahıska türklərinin folklorunda rus zülmünü anlatan motivlər // «Bizim Ahıska» (Ankara), s.2, ocak-mart, 2005

171. Мифологическое мышление в совре­менной азербайджанской прозе // «Киргизская государственность»,
Бишкек, 2005 
172.Предисловие // А. Кязимова. Архетипы в поэтике русской прозы. Б., 2005
173.Мифологема «слово и безмолвие» в прозе В.Маканина // «Elm və cəmiyyət», B., “Kitab aləmi”, 2005

174.Axıska türklərinin qədim taixinə dair // “BSU Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası”, 2005, № 1-2

175.Dindirir əsr bizi  (Milli şüurda ziyalı şəxsiyyəti və cəmiyyət) // “Xəzər”, 23 avqust 2005

176. О методологии учебников по русской литературе для национальных школ в современном социо-культурном контексте // Русский язык без границ. Сборник материалов по итогам Международного совещания. Москва, 12–16 апреля
2005 г. Москва: Издательский дом «Этносфера», 2005.
177. Русский язык – язык Пушкина и Есенина  // Журнал "Этносфера" (Москва), 2005, №12 (87)

178. Программа по литературе для V-ХI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения (проект) // «РЯЛА», № 1, 2006 (kollektiv).

179.Проблема жизни и смерти в повести А.Кима «Лотос» // Актуальные проблемы философии и филологии. Самара, 2006, с.94-101

180.Bizim Ahıskaya mektub // “Bizim Ahıska”, № 5 (mayıs), 2006

181.Bayatıların poetik semantikası // Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi poetikası. II kitab.Б.”Elm”, 2006

182.Литература. Учебник для 8-го класса общеобразовательных школ с русским языком обучения // Б., «ХХI-УНЕ», 2006 (kollektiv)

183.От редактора // Э.Магеррамов. Поэзия Г.Арифа в русских переводах. Б., 2006

184.Тезисные заметки о типологии русской прозы рубежа ХХ и ХХI веков // Актуальные проблемы языка и литературы. Сборник тезисов и статей. Баку, ВСУ, 2006
185.Программа по литературе для V-XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения. МО АР. Б., 2006 (коллектив)

186.Ахалцихские турки: история, этнография, фольклор // “İrs - Наследие, 2007, №2 (26) 
187.Литература: Учебник для 9-го класса общеобразовательных школ с русским языком обучения /А.Гаджиев, А.Гаджиев, Г.Гулиев и др.; Научный ред. А.А.Гаджиев; Рецензенты. Н.Г.Набиев, В.А.Волова, Баку: XXI-YNE, 2007,   224 с.

188.Seçimin morfologiyası və ya göy üzü teatr pərdəsi kimi. // “525-ci qəzet”, 10.11.2007

189.“Quran-i – Kərim” motivləri rus poeziyasında // “Mütərcim”, 1/2, 2007

190.Postmodernizm // “Tənqid.net”, 2007, 7
191.U.Eko. Postmodernizm, kinayə, həzz // “Tənqid.net” 2007, 7 (tərcümə və şərh)
192.Türk dünyası: gələcəyimiz birliyimizdədir // «Azərbaycan və dünya», yanvar, №1, 2008

193.Турки – ахыска: возвращение на родину // «Из», №1(2), 2008

194.Ahıskada sənaye və ticarət // “Bizim Ahıska”, №10, 2008 (Türkiyə)
195.Русский язык в новых независимых государствах: реалии и ирреалии // РЯЛА, 1, 2008

196.Ön söz // L.Şimşəkov.Sürgün xatirələri. B., 2008

197.Ön söz // Bizim Konstitusiyamız. İnşa müsabiqəsinin yekunları. B.,2008

198.“Axısqa türk folkloru” (Ön söz, şərhlər, folklor mətnləri) // B., 2008

199.Азербайджанский язык (вступительное слово) //  Н.Абдуллаев, А.Абдуллаев, М.Аскеров. Азербайджанский язык.Б., 2008, с.6-8

200.Молчание как объект мифопоэтики в прозе В.Маканина // Современные исследования в области гуманитарных наук. Сборник научных статей. М., 2009

201.Метаморфозы демонической канцелярии // Известия Уральского государственного университета. Гуманитарные науки. 1-2 (63). Екатеринбург, 2009
202.Rus ədəbiyyatında İstanbul // Mütərcim, 2009, 1.
203.Axısqa türkləri: Vətən bilgisi. İstanbul, 2009
204.Qurani Kərim rus ədəbiyyatında: Bakı Slavyan Universitetində mühazirələr. Bakı: Kitab aləmi,2009.268 s.
205.İmam Şamil: üləma, sərkərdə, şair // “Mütərcim”, 2010, 1
206.Etnik coğrafi təsəvvürlərin azərbaycanşünaslıq araşdırmalarında rolu // “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. I Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı-Naxçıvan-Gəncə, 3-8 may 2010”, B., 2010
207.Метаморфозы демонической канцелярии (фантасмагории А.Кима и В.Орлова) // Сборник научных трудов ученых Московского городского педагогического университета и Бакинского славянского университета. М., МГПУ, 2010

208.Gözlənilməzliyin poetikası və yaxud İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının uğuru // “Ədalət”, 19 iyun 2010

209.Axtardığımız insan: professor Nizami Tağısoy // Nizami Tağısoy: bir ömrün rapsodiyası. B., 2010

210.«Безумие без безумного» (к мифопоэтике чудиков В.Шукшина) // “Elmi əsərlər” Bakı Slavyan Universiteti və Belarus Dövlət Pedaqoji Universitetinin birgə nəşri. №1, Bakı-Minsk, 2010; Вучоныя записки. Сумеснае выданне. БСУ, БДПУ. Баку-Мiнск - 2010. №1, s.104-114.

211.“Kamal Abdulla: seçimin morfologiyası”. Bakı, Mütərcim, 2010

212.Bu derginin her bir sayısı hakikaten bir eserdir // “Bizim Ahıska”,  2010,  №20 (Türkiyə)

213.Ədəbiyyatşünaslığın tarixi və metodologiyası (fənn proqramı). B., Mütərcim, 2010

214.История и методология литературоведения (программа курса). Б., Мутарджим, 2010

215.Mədəniyyətimizin fenomenal hadisəsi // “525-ci qəzet”, 11.12.2010 

216.“Millət deyə alışıb, Vətən deyə ölərmiş” // “Varlıq”, 2 mart 2010 (
Tbilisi)
217.Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения /А.А.Гаджиев, Т.Г.Джафаров, И.М.Джарчиева, Р.А.Исаева; науч. ред. А.А.Гаджиев, рец. Н.М.Путилина.Баку: XXI-YNE, 2010. 208 с.

218.Ədəbiyyatşünaslığın tarixi və metodologiyası (mühazirə tezisləri). B., Mütərcim, 2011

219. История и методология литературоведения (тезисы лекций). Б., Мутарджим, 2011

220О концепции учебников по русской литературе для национальных школ в современных условиях // Вучоныя записки. Сумеснае выданне. БСУ, БДПУ. Мiнск-Баку, 2011. №2; “Elmi əsərlər” Bakı Slavyan Universiteti və Belarus Dövlət Pedaqoji Universitetinin birgə nəşri. Minsk- Bakı, 2011. 2, s.12-18.

221. Hatıralarda Ahıska Yurdu–1 // “Bizim Ahıska”, Bahar 2011, sayı 22, s.31-35 (Türkiyə)
222. Hatıralarda Ahıska Yurdu–2 // “Bizim Ahıska”, Yaz 2011, sayı 23, s.12-18 (Türkiyə)
223. İmam Qazi Məhəmməd: üləma, sərkərdə, şair // Mütərcim, 2011, №1, s.107-112
224. “Qarapapaqlar” jurnalının 50-ci sayına arzularım // “Qarapapaqlar”, 2011, 9 (51)

225. “Yarımçıq əlyazma”: cəhd və hüquq // Tənqid.net. №8 (2011), s.73-77

226. О иноязычном образовании в современных условиях (в контексте русскоязычного образования) // Ali təhsil və cəmiyyət. Elmi-metodik jurnal. B., 2012, № 1 
227.Rus Edebiyatında Kur'an-ı Kerim. İstanbul, Doğu Kütüphanesi, 2012, 250 s. (Türkçe)

228.О методологии изучения современной русской прозы в аспекте мифопоэтики // “Elmi əsərlər” Bakı Slavyan Universiteti və Poltava İqtisadiyyat və Ticarət Universitetinin birgə nəşri.. № 1, Bakı-Poltava, 2012, s.79-90;  Ученые записки. Спильне видания. БСУ, ПУЕТ. Баку – Полтава - 2012. №1, s.79-90.

229.Vəzir Muxtarın ölümü: müsəlman fanatizmi, yaxud erməni fitnəsi // “Mütərcim”, 2012, 1-2.
230. Иноязычное образование в современном социокультурном контексте: вопросы истории и методологии // Elmi əsərlər (Bakı Slavyan Universiteti və Ural Federal Universitetinin birgə nəşri); Ученые записки (Совместный выпуск БСУ и УФУ), 2012

231. Сетература: история, типология и поэтика русской сетевой литературы. Баку: Мутарджим, 2012.     
232.Типология русской прозы рубежа ХХ  и ХХI веков. – Баку: Мутарджим, 201
233. Литература. Учебник для 8 класса общеобразовательных школ с русском языком обучения /А.Гаджиев, Т.Джафаров, И.Джарчиева, Р.Исаева; А.А.Гаджиев (науч. ред.), рец.П.Н.Михайлова.Баку:XXI-Yeni Nəşrlər Evi, 2012. 207 с.

234.Modernizm haqqında bir neçə söz // “Tənqid.net”, № 9 (2012)

235.Harri Martinson. Modernizm; Espen Hovardsholm. Modernizm. Anlayışın tarixi-fəlsəfi planda tədqiqi (tərcümə) // ”Tənqid.net”, № 9 (2012)
236. Образовательная программа (куррикулум) по Литературе для общеобразовательных школ с русским языком обучения. (V-XI классы). Министерство образования Азербайджанской Республики, Институт проблем образования Азербайджанской Республики. Баку, 2013 (председатель рабочей группы) // http://kurikulum.az/images/kurikulumTam/edebiyyatrus.pdf
237."Şair və rəssamın savaşı: “İosif Stalin və Adolf Hitler”” // http://kulis.az/news/8876 (2014)
238. Hitlerin zəhləsi gedən yazıçı (Erenburqun xatirələri) // http://kulis.az/news/8984 (2014)
239. Qadınını vağzalda qoyub qaçdı (Erenburqun xatirələri) // http://kulis.az/news/9012 (2014)
240. Adəm almaya yox, banana görə cənnətdən qovulub (Erenburqun xatirələri) // http://kulis.az/news/9141(2014)
241. Kənd oğlanına oxşayan gözəl rus şairəsi (Erenburqun xatirələri) // http://kulis.az/news/9280 (2014)
242.Mavi məhbəsdən əbədi azadlığa. Simvolizm: Valeri Bryusov  "Sirlərin açarı" // http://kulis.az/news/9388 (2014)
243. Axısqalı Aşıq Molla Məhəmməd Səfili. Bakı, Mütərcim, 2014
244. Urumlar: tarix və folklor. Bakı, Mütərcim, 2014
245. Ahıska türkləri: inanc dünyası. Bakı, Mutərcim, 2014 

246. Ahıska türklərinin sürgün folkloru. Bakı, Mütərcim, 2014

247. Axısqalı Şair Usta Mürtəz. Bakı, Mütərcim, 2015

248. Об иноязычном образовании в современных условиях (в контексте русскоязычного образования в Азербайджане) // «Этнодиалоги». Научно-информационный альманах. № 1 (48). Москва, 2015, с.15-26.
249. İlya Erenburq. İnsanlar, illər, həyat // Dünya ədəbiyyatı. 2015, 1 (06), s.10-32 (tərcümə).

250. Ahıskalı Türklerin Kültürel Yapısı // Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu.
14-15 Nisan 2014. Giresun. Türkiye, 2015
251. “Kitabi-Dədə Qorqud”da normativ və fərdi davranış // “Epos və etnos" beynəlxalq simpozium. Materiallar, Bakı, 12 noyabr 2015-ci il”, s.5-9.
252. Ədəbi mərhələnin və şəxsiyyətin portreti: qəribə adamın xatirələri // “Mütərcim”, 45, 2015
253. İlya Erenburq. İnsanlar, illər, həyat. Xatirələr (tərcümə) // “Mütərcim”, 45, 2015

254. Eski Devir Rus Edebiyatında Türkler ve İslâm // Yeni Türkiye, sayı 74, temmuz – aralık 2015, s.207-222
255. Предисловие // Русский фольклор Азербайджана. – Б., 2015

256. Dədə Qorqud Kitabı: ləfsdən kitaba keçidin poetikası // Milli zəka, oktyabr-dekabr 2015, s.48-58
257. Orta əsrlər türk və german-skandinav eposunda arxetipik paralellər (dünya ağacı) // "Şərq - Qərb - 2". Bakı, 2016
258. Xalqa bəxş edilən ömür // Dahi rəhbər, aprel-may 2016

259. Xalqımızın ulu öndəri // Qəti söz, xüsusi buraxılış 2016
260. Saflıq və bütövlük örnəyi // Hər kəs üçün yaxşı – Arif Əmrahoğlu. Bakı, 2016
261. Ukraynalı İvan Pavlinin Azərbaycan dilində yazdığı əsər: Zaxariyanın sevdiyi şeir//http://manera.az/edebiyyat/3797-van-pavliy-zaxariyanin-sevdiyi-sheir.html, 17.03.2017 
262. Русскоязычие как компонент поликультурного образования в Азербайджанской Республике // Научный диалог. 2017, №2, (Россия, Екатеринбург) // http://nauka-dialog.ru/assets/userfiles/256/235-255_Gadzhiev_ND_2017_2.pdf
263. Русскоязычие как компонент поликультурного образования в Азербайджане  // https://azeri.today/articles/3643/ 17.03.2017
264. Асиф Гаджиев: «В Азербайджане русский язык - один из элементов национальной духовности, культуры и образования» // http://aze.rs.gov.ru/ru/news/9570  (17 марта 2017 г.)
265. Образование на русском языке в Азербайджанской Республике: реалии и перспективы развития // «Этнодиалоги». Научно-информационный альманах. – Москва, 2017. №1(52). – с.28-44. // http://www.etnosfera.ru/images/1_2017.pdf  
266. Avrasiyaçılıqda türklər və slavyanlar // http://manera.az/edebiyyat/4157-asif-hacili-avrasiyachiliqda-turkler-ve-slavyanlar.html (5.06.2017)
267. Avanqard ədəbi hərəkatı // http://manera.az/edebiyyat/4182-asif-hacili-avanqard-edebi-herekati.html (12.06.2017)
268. Salvador Dali, Luis Montaya, Sebastyan Qaş . Katalon antibədii manifesti // http://manera.az/edebiyyat/4182-asif-hacili-avanqard-edebi-herekati.html (tərcümə və şərh) (12.06.2017)
269. Sebastyan Qaş. Sənətin ləğvinə dair //http://manera.az/edebiyyat/4182-asif-hacili-avanqard-edebi-herekati.html (tərcümə və şərh)
 (12.06.2017)

270. Ultra ədəbi cərəyanı //http://manera.az/edebiyyat/4208-asf-hacl-ultra-edeb-cereyan.html (18.06.2017)
271. Xavyer Boveda və b. Ultra (Gənc yazıçıların manifesti). // http://manera.az/edebiyyat/4208-asf-hacl-ultra-edeb-cereyan.html (18.06.2017) (tərcümə)
272.Gilyermo de Torre Ultramanifestlər // http://manera.az/edebiyyat/4208-asf-hacl-ultra-edeb-cereyan.html (18.06.2017) (tərcümə)

273. Dadaizm ədəbi cərəyanı... // http://manera.az/edebiyyat/4245-dadaizm-edebi-cereyani-manifestler.html
274.Ekzistensializm ədəbi cərəyanı // http://manera.az/edebiyyat/4263-professor-asif-haciyev-ekzistensalizm-edebi-cerayani.html (03.06.2017)
275.Jan Pol Sartr. «Kənar adam»ın izahı // http://manera.az/edebiyyat/4263-professor-asif-haciyev-ekzistensalizm-edebi-cerayani.html (03.06.2017)
276. Artizm ədəbi cərəyanı //http://manera.az/edebiyyat/4285-profasif-hacili-artizm-edebi-cereyani.html (10.07.2017)
277. Alberto Arbazino. “İtalyan qardaşlar”a 1977-ci ilin son sözü // http://manera.az/edebiyyat/4285-profasif-hacili-artizm-edebi-cereyani.html (10.07.2017)
278. Neoqonqorizm ədəbi cərəyanı // http://manera.az/edebiyyat/4318-prof-asif-hacili-neoqonqorizm-edebi-cereyani.html (17.07.2017)
279. Federiko Qarsia Lorka. Təxəyyül və ilham haqqında //
http://manera.az/edebiyyat/4318-prof-asif-hacili-neoqonqorizm-edebi-cereyani.html (17.07.2017)
280“Yeni tənqid” hərəkatı // http://manera.az/edebiyyat/4346-prof-asif-hacili-yeni-tenqid-herekati.html  (24.07.2017)
281. Tomas Sternz Eliot. “Ənənə və fərdi istedad” // http://manera.az/edebiyyat/4346-prof-asif-hacili-yeni-tenqid-herekati.html (24.07.2017)
282. Klarte” ədəbi qrupu // http://manera.az/edebiyyat/4379-prof-asif-hacili-klarte-edebi-qrupu.html (31.07.2017)
283. Anri  Barbüs. «Klarte» qrupu //
http://manera.az/edebiyyat/4379-prof-asif-hacili-klarte-edebi-qrupu.html (31.07.2017)
284. Ölüm və mədəniyyət  // http://manera.az/edebiyyat/4421-profasif-hacili-olum-ve-medeniyyet.html (07.08.2017)
285. Lev Tolstoy. Həyat anlayışı //  http://manera.az/edebiyyat/4421-profasif-hacili-olum-ve-medeniyyet.html  (07.08.2017)
286. Vladimir Solovyov. Həyatın mənəvi mənası onun ilkin anlamında / http://manera.az/edebiyyat/4421-profasif-hacili-olum-ve-medeniyyet.html  (07.08.2017)
287. O sizə ansızın gələcəkdir: apokalipsis və mədəniyyət //http://manera.az/edebiyyat/4466-prof-asif-hacili-o-size-ansizin-gelecekdir-apokalipsis-ve-medeniyyet.html
 (15.08.2017)
288. Strukturalizm və poststrukturalizm // http://manera.az/edebiyyat/4512-profasif-hacili-strukturalizm-ve-poststrukturalizm.html (21.08.2017)
289. Rolan Bart. Dram, poema, roman (tərcümə) // http://manera.az/edebiyyat/4512-profasif-hacili-strukturalizm-ve-poststrukturalizm.html (21.08.2017)
290. Oyun və mədəniyyət // http://manera.az/edebiyyat/4559-profasif-hacili-oyun-ve-medeniyyet.html (28.08.2017)
291 Ay işığı adamları (rus dini-fəlsəfi tənqidi) // http://manera.az/edebiyyat/4604-profasif-hacili-ay-ishigi-adamlari.html
(05.09.2017)
292. Vasili Rozanov. Ay işığı adamları. Xristianlığın metafizikası // http://manera.az/edebiyyat/4604-profasif-hacili-ay-ishigi-adamlari.html (05.09.2017)
293.Sirdən çıxıb sirrə qayıdanlar: ədəbiyyatda gerçəkçilik və realizm //http://manera.az/edebiyyat/4698-prof-asif-hacili-sirden-chixib-sirre-qayidanlar.html (18.09.2017)
294. Con Qolsuorsi. Romançının inamı // http://manera.az/edebiyyat/4698-prof-asif-hacili-sirden-chixib-sirre-qayidanlar.html   (18.09.2017)
295. Образование на русском языке в современном Азербайджане // Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве. Международный конгресс. Баку, 27-30 сентября 2017 года
296. Şozizm ədəbi cərəyanı // http://manera.az/edebiyyat/5045-profasif-hacili-shozizm-edebi-cereyani.html
297. Alən Rob-Qriye. “Köhnəlmiş bir-neçə anlayış barədə”// http://manera.az/edebiyyat/5045-profasif-hacili-shozizm-edebi-cereyani.html (25.10.2017)
298. Simvolizm ədəbi cərəyanı // http://manera.az/edebiyyat/5260-senet-eserleri-ebediyyete-yariachilmish-qapilardir.html (2017)
299. Akmeizm ədəbi cərəyanı // http://manera.az/edebiyyat/5358-profasif-hacili-akmeizm-edebi-cereyani.html (2017)
300. Bədii yaradıcılığın gender aspektləri və feminist tənqid // Gender problemi və müasir Azərbaycan. Respublika elmi konfransının materialları, 25.11.2017, Bakı, AU, 2017, s.18-22
301. Garipliğin Şiiri Yahut Gülahmet Şahin’in Şiir Dünyası // Bizim Ahiska, sonbahar, 2017, sayı 48
302. Maarifçi-tənqidi realist ədəbiyyat. Ali təhsilin magistratura pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof. Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018.
303. Ümumtürk ədəbiyyatı tarixi. Ali təhsilin magistratura pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof.Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018.
304. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XX əsrin birinci yarısı). Ali təhsilin bakalavr pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof.Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018.
305 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XX əsrin ikinci yarısı – XXI əsr). Ali təhsilin bakalavr pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof.Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018. 
306. Azərbaycan multikulturalizmi və ədəbiyyat // Cümhuriyyətçilik ideologiyası kontekstində filologiya elmi. Bakı, AU, 2018, S.27-33
307. Мифопоэтика русской прозы. Вторая половина ХХ века. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018
308. Ahiskali Âşik Mehemmed Sefilî // Bizim Ahıska, Bahar 2018, sayı 50 // http://www.ahiska.org.tr/wp-content/uploads/50-6.pdf
309. XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi (xatirələr, manifestlər, konsepsiyalar). Bakı: AU, 2018, 340 s.
310. Ahiskali Şair Usta Mürtez // Bizim Ahıska, Yaz 2018, 51. sayı
311. Şərəfli ömür yolu // M.Allahmanlı, T.Qəni. Şirvan vurğunu, yollar yorğunu. B., 2018.
312. Dəyərli tədqiqat: ön söz // Atəş Əhmədli. Ənənəvi söyləyicilik sənəti (Şirvan folklor örnəkləri əsasında). Bakı, 2018
313.Русскоязычное образование в контексте азербайджанской модели мультикультурализма //
Сталинградская гвоздика: Сб. материалов междунар. конф. / Под ред. И.А. Прихожан и В.И. Супруна. Вып. 3. Волгоград : Фортесс, 2018. 364 с. С.39-47.
314.  Türk Sevdalısı: Bizim Yunus Zeyrek // Bizim Ahıska, Sonbahar 2018, 52. sayı