ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Elmi məqalələr

Məqalələr və tezislər     
 
1. «Koroğlu» dastanının morfoloji strukturu // «Elm və həyat», 1981, №1
2. Ozan sənətinin özünəməxsusluğu // «Azərbaycan müəllimi», 20.11.1981
3.Dünya ağacı motivi Azərbaycan mifologiyasında // «Ədəbiyyat və incəsənət», 19.02.1982
4.Устная эпическая традиция и развитие азербайджанской советской прозы«Соц. реализм и проблемы развития советской многонациональной литературы. Тезисы докладов». Б., БГУ, 1984
5. Zaman və onun poetik-mifik qavrayışı // «Elm və həyat», 1985, № 10
6. Новый вклад в теорию слова // «Русский язык», 20.11.1986
7. «Gəlin rusca danışaq» // «Аzərbaycan gəncləri», 25. 03.1986 (həmmüəllif: prof. М.Гасымов)
8. Внутренний мир произведения и художественный перевод // «Русский язык», 20.03.1987
9.Историческая преемственность литературного процесса и преподавание русской литературы в национальной аудитории.// Тезисы докладов республ. науч.-практич. конференции. – Б., БГУ, 1987
10.   80-ci illər: ədəbi tənqidin axtarışları // «Ədəbiyyat və incəsənət», 19.02.1988
11.     Gəl dönəlim o yerlərə, arkadaş // «Ulduz», 1989, №7
12.     Milli süjet konsepsiyası və poetik sistemin təkamülü // «Azərb. ədəb. tarixi poetikası», B., «Elm», 1989
13. Традиции русской классики как типологический контекст современной азерб. прозы / к интерпретации образа патологической личности/ // Проблемы интерпретации худож. произвед. в свете межнациональных связей. – Тезисы докладов межвуз науч. конф. 24-27 окт., Ташкент, 1989 
14. О принципах анализа художественного мифологизма и  фольклоризма современной советской литературы в свете исторической поэтики // «Творческая платформа сов. многонац. литературы». Тезисы докладов. Б., 1989
15.    Образы патологических героев как выразители общечеловеческого и вечного в русской классической и современной советской литературе.// «Общечеловеческое и вечное в литературе ХХ века». Тезисы докладов всесоюзной научн. конф. 11-14 сент.Грозный, 1989
16. «Kitabi-Dədə Qorqud»da insan və tale» // «Folklor və mədəniyyət». GənjfiloloqlarınVlresp. konf. mat-. B., Elm, 1990.
17.  Некоторые предпосылки изучения  проблемы автора в аспекте фольклорно-литературных связей /на мат-ле  совр. сов. прозы/. // «Языковые контакты и литер. связи». – Тезисы докладов. – Б., АПИРЯЛ,1990
18. Проблематика современной писательской критики Азербайджана /Анар, Ч.Гусейнов, Эльчин/. // «Писатели как критики. Материалы Вторых Варзобских чтений» - Душанбе, 1990 (Ф.Наджиева, М.Мамедов)
19.     О проекте Программы по русской литературе для азербайджанских средних школ /IХ-Х кл./. // РЯЛАШ, 1990, № 2 (С.Нуриев, М.Мамедов)
20. Mesxet  türklərinin folkloru /Qərib quşlar ötəndə/ // «Türk dünyası araşdırmaları» /Türkiyə/ 1990, lV (65)
21.     Sonsuzluq yolçuları // «Azərbaycan», 1990, № 6
22.     Qəriblik nəğmələri // «Azərbaycan türkləri» /Türkiyə/, 1990, №2
23.     Axısqa türklərində ağac və su kultları // «Erciyəz» /Türkiyə/, 1991, №1
24.     Axısqa türklərində mətbəx və geyim – kuşam kültürü  // «Erciyəz» /Türkiyə/, 1991, №8
25.     80-ci illər ədəbiyyatı haqqında // «Azərbaycan», 1991, № 3
26.     Axısqa türklərinin tarixi // «Ulduz», 1991, № 8
27.     Axısqa türk folkloru // «Milli folklor» /Türkiyə/, 1991, № 9
28.     Qafqazda türk cümhuriyyətləri// «Ədəbiyyat qəzeti», 01.04.1991
29. Мифологизм и фольклоризм современной советской прозы в свете исторической поэтики // «Вопросы теории и истории многонациональной литературы» - Б., Изд-во АПИРЯЛ, 1992  
30.  Принципы и значение спецсеминара по проблеме «Фольклор и литература». // «Пути совершенствов. профес. подготовки учителя-русиста в педвузе» - Тезисы докладов - /15-16 окт/. Б., АПИРЯЛ. 1992
31.   Архетипические смыслы в современной реалистической прозе // «Актуальные вопросы изучения художественного текста и его перевода» - Тезисы докладов - /22-23 окт./.  Б., АПИРЯЛ, 1992
32.     Художественный фольклоризм как общетипологическое явление в современной прозе // «Актуальные проблемы изучения литературных связей и художественного перевода». – Тезисы докладов – /19-21 мая/. – Б., Изд-во АГУ,  1992
33.     Axısqa türklərinin xalq təqvimi // «Türk kültürü» /Türkiyə/, 1992,№ 3
34.     Müasirpoeziya /sorğu/ // «Azərbaycan», 1993, № 1-2
35. Мифологизм и фольклоризм композиционного мышления в современной художественной прозе // «Вопросы теории и истории литературы». – Б., Изд-во АПИРЯЛ, 1993
36.    Ahıska türklərinin örf ve adetleri //  Milli folklor. Türk dünyası folklor dergisi, Ankara, 1993, Sayı 18  (Türkiyə) (Aktaran: Habib İdrisi)
38. Символика дома в современной прозе // «Вопросы теории и истории литературы». – Б., Изд-во АПИРЯЛ, 1995
39. Архаические модели мира в современной прозе /художественное время и пространство/ // Сборник трудов, посвященный 50-летию АПИРЯЛ им. М.Ф.Ахундова. - Б.,Мутарджим, 1996
40.     Библейско-коранические мотивы в современной художественной прозе /легенда об Иосифе-Юсуфе Прекрасном // Вопросы филологии /Сборник статей/ - Вып. П. – Баку, Мутарджим, 1996
41.  Мифологическое мышление в современной прозе /метаморфоза/ // Вопросы филологии /Сборник статей/ - Вып. П. – Баку, Мутарджим, 1996
42. Мифологический генезис традиционных тюркских сюжетных циклов // «Проблемы изучения гуманитарных наук на совр.этапе». Тезисы докладов /февраль, 1997/, АГИЯ, Баку, 1997
43. Bayatılarda subyekt və adresat tipləri // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. I buraxılış. B., Mütərcim, 1997
44.   Türk şerində vurğunun rolu // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası tematik məcmuə.LI buraxılış. B., Mütərcim, 1997
45.    Литературный процесс // Теория литературы. Учебное пособие. Б., Мутарджим, 1997
46.  Полезное учебное пособие по русской ли­тературе для студентов-филологов // Русский язык и литература в Азербайджа­не, 1997, № 4
47.     Yaşıl ada – Kıbrıs doğmalığı // «Mütərcim», 1997, №4
48. Предисловие к книге Б.Мусаева «Азерб. лиг-ра XX века » (1 часть) // B., «Mütərcim», 1997
49. “Qurani – Kərim”də kitab və ləfz // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri.Ali məktəblərarası resp.Elmi konf. Məruzə və bildirişləri.Tezislər. B., Mütərcim, 1998
50.     Bayatılarda poetik modelləşdirmə // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. IV buraxılış, B., Mütərcim, 1998
51.     Новаторская книга // «Azərbaycan müəllimi», 12.02.1998.
52.  Etnik coğrafiya və milli özünüdərketmə // Milli özünüdərketmə. Beynəlxalq elmi kollokvium tezisləri.21-24 aprel 1999, Qərb UN-ti, AEA, B., 1999
53.     Ethnic geography and national self-consciousness // National Consciousness. Proposals of international scientific colloquium. April 21-24 1999, Western University, ASAR,B,1999
54.  ”Kitabi-Dədə Qorqud”un müəllif və yaranma dövrü haqqında mülahizələr.// "Dədə Qorqud-1300" “DQ” eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş elmi konf-ın materialları M.F.Axundov ad. APRDƏİ/28-29 sentyabr 1999/, B., Mütərcim, 1999
55.     Dəyərli tədqiqat: Füyüzat ədəbi məktəbi // "Müətrcim", 1999, №4
56.     Ensiklopedik lüğət və ədəbiyyatşünaslıq qayğıları // «Ədəbiyyat qəzeti», 30.07.1999
57.     Nəsrin çevrəsində // «Rezonans», 18-24. 12.1999.
58.  Предисловие к книге Б.Мусаева «Азербайджанская литература XX века» // В., Müətrcim, 2000
59.     «KDQ»da müəllif təfəkkürü və tarixi proses // «Mütərcim», № 2, 2000,
60. Жанровый синкретизм в современной про­зе //«Дидактические проблемы образования». Материалы межд. конф. Тбилиси, 2000
61.     Alim ömrü // «Ədəbiyyat qəzeti», 10.03.2000
62.     Географичекий образ родной земли у азер­байджанских тюрков (сравнительные на­блюдения по этнической психологии). «Азербайджан и азербайджанцы»,№ 5-6, 2001
63.     Məsafədən təhsilin kommunikativ-metodik məsələləri. “Qiyabi təhsil və onun tərkib hissəsi olan “Distant” (məsafədən) təhsilin problemlərinə həsr olunmuş ümumrespublika elmi-praktik tezisləri”.Bakı, ADİU,2001
64.     Əməlisaleh insan, cəfakeş alim // M.Qocayev “Bədii ədəbiyyatda insan fəlsəfəsi” // Bakı, 2001
65. Bədii təkamüldə şifahi və yazılı mətn tipologiyası // “Ədəbi-nəzəri fikir 2 əsrin qovşağında”(respublika konfransının materialları, 20-21 iyun, 2001-ci il), B., Elm, 2001
66.     Трагедия личности в романе Ю.Самедоглу «День казни» //«Наука верней золотой поруки,..». Сб.статей к 60-летиюпроф. М.К.Коджаева, БСУ, 2001
67.     Azərbaycan türklərində coğrafi yurd obrazı // «Восток и Запад»: Типология и диалог культур. Мат. научн. конф. «Восток и Запад» (15-18 ноября 1999 г.), Б., БСУ, 2001
68.   Поэтический мир произведения и художе­ственный перевод. //Тезисы научно-методической конференции «Художественный перевод: теория, практика, преподавание», Б., БСУ, 2002.
69.     Mifopoetik ənənədə dünya ağacı // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər,XI, B.,Səda,2002.
70.     Zamandan əvvələ (türk şüurunda ilk zaman anlayışı) //“Dünya Azərbaycanlıları”, 2002,   № 1
71.     “Dədə Qorqud Kitabı”: epik təfəkkür və tarix // “Dədə Qorqud”. Elmi-ədəbi toplu,  2 (3), В., 2002
72.     Azərbaycan türklərində coğrafi yurd duyğusu // “Çıraq”, №1,2002.
73.    Проблема жизни и смерти в современной русской прозе (А.Ким. «Лотос») // “Müdriklik yollarında”, prof. Y.İ.Rüstəmovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş məcmuə. B., BSU, 2002
74.  Gümüş dövr poeziyasının ecazkar aləmi // K.Abdulla.Kədərli seçmələr. B.,2002 (A.Məmmədli)
75.     Fransız romanı XX əsrdə // «Yeni Azərbaycan», 14.04.2002
76.     “Kədərli seçmələr”, yaxud ali həqiqət axtarışı // «Yeni Azərbaycan», 06.09.2002
77.  Мифологизм авторского сознания в современной азербайджанской прозе // Диалогът на литературите в текста на културата. Шумен (Болгария), Изд-во ун-та «Епископ Константин Преславски», 2003.
78.     Новая программатребование дня // РЯЛА, № 1, 2003
79.  «Остаться с самим собой» (Человек и при­рода в творчестве В.Астафьева) // “Tağıyev oxuları”. Ənənəvi beynəlxalq konfrans.B., BSU,2003
80.     Инонациональные стили русской прозы // РЯЛА, №2, 2003
81.    «Другая жизнь и другие люди» (Человек и история в повестях В.Распутина) // «Актуальные проблемы изучения гу­манитарных наук». Вып. 2. Б., «Мутарджим», 2003.
82.     “Koroğlu” dastanının morfoloji strukturu // “Dirçəliş – XXI əsr” jurnalı № 65, iyul, 2003
83.     Мир как школа («Ночь после выпуска» В. Тендрякова) // «Актуальные проблемы изучения гу­манитарных наук». Вып. 3.Б., «Мутарджим», 2003  
84.     Ədəbi məclislərin tarixi-tipoloji tədqiqi // “Mütərcim” №3-4, 2003.
85.      «... и нет ничего нового под солнцем» («Привычное дело» В.Белова) // “Kamillik zirvəsinə doğru”. – В., 2003
86. Çağdaş folklor yaradıcılığının tipologiyası və poetikası // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XIV, B., Səda, 2003 
87.     XX əsrin ədəbi salnaməsi (İ.Erenburq. İnsanlar, illər, həyat) // «Ruh», 03.2003. № 1
88.     Futurizm  // «Ruh», 05.2003, № 11
89.     Dadaizmin // «Ruh», 06,2003, № 13
90.     Postmodernizm // Səhifələr, № 10, 20-27.07.2004
91.     Avrasiyaçılar və Turan psixoloji siması // Səhifələr, № 1 1 , 27 iyul-3 avqust, 2004
92.     Ədəbiyyatda sosiallıq // «Səhifələr», 24-31 avqust, 2004
93.     Simvolizm // «Səhifələr», 31 avqust-sentyabr,2004
95.     O sizə ansızın gələcəkdir (apokalipsis və incəsənət) // Səhifələr, 14-21 sentyabr, 2004
96.     Dahilik və dəlilik // «Səhifələr», 21-28 sentyabr, 2004
97.     Sürrealizm  // «Səhifələr», №1, 15-22.05.2004
98.     Ekspressionizm // «Səhifələr», №3, 1-07.06.2004
99.     Akmeizm  // «Səhifələr», №4, 08-15-06.2004
100.Ədəbiyyatın ilahi mahiyyəti (dini-fəlsəfi tənqid) // «Səhifələr», №5, 05-22.06.2004
101. “Bu da bir həyatdı oynadıq onu” (Oyun və sənət) // Səhifələr, № 7, 29-06.07.2004
102.Modernizm // Səhifələr, № 8, 6-13.07.2004
103.Русская проза второй половины XX века. Аспекты мифопоэтики. // «Тезисы докладов ежегодной научной конференции, посвященной итогам плановых научных работ сотрудников БСУ». - Б., Изд-во «Китаб алеми», 2004.
104.Концепция ума-глупости в творчестве В.Шукшина // Актуальные проблемы изучения гума­нитарных наук. В.1, Б., 2004
105.Turan psixoloji tipi və ortaq türk mədəniyyəti // «Tağıyev oxuları», В., 2004
106.Axıska türklərinin folkloru və çağdaş sosial yaşamı (ing. dililndə) // Folklor və etnoqrafiya, 2004, №1.
107.Фольклорно-литературный синкретизм современного устного творчества и жанро­вые трансформациив прозопоэтической традиции.// «Elm və cəmiyyət», I buraxılış, В., 2004
108.От редактора // Б.Мусаев. Азербайджанская литерату­ра XIX века. Б., 2004
109.Avrasiyaçılıqda türklər // «Mütərcim», 1-2, 2004
110.“Kitabi-Dədə Qorqud”da epik norma və insan taleyi // “Türk xalqlarının ədəbi keçmişi: türk dastanları”. Uluslararası simpozium, 6-7 may, 2004.Bakı, Qafqaz Universiteti, 2004
111.Etnik-coğrafi təsəvvürlərdə Azərbaycan obrazı // «Dirçəliş», №78-79, 2004
112.Образ дома в современной художествен­ной прозе // BSU Elmi əsərləri. Dil və ədəbiyat seriyası.№ 1, В., 2004
113."Dədə Qorqud kitabı": Epik təfəkkür və tarix  // Dədə Qorqud. - 2004. - №2.
114.Coğrafi mühit və türk poetikası // «Dədə Qorqud», 2004, № 3.
115.Современный фольклор месхетинских (ахысгинских) турок. // 50 години специалносг тюркология в Софийския Университет» Свети Климент Охридски». Юбилеен сборник. София, 2004
116.Əgər Bakını görməmisənsə // «Ədəbiyyat qəzeti», 07.05.2004
117.Cəhd və hüquq // Ekspress, 5 oktaybr 2004
118.Русский язык в современном Азербайджане // Азербайджан и Россия: исторический диалог. – Москва, Изд-во РАГС, 2004, с.174-178.
119.Heydər Əliyev və diaspora quruculuğu // “Heydər Əliyev: qəlblərdə yaşayan ömür”. B., 2004, s.10-17.
120.Coğrafi mühit və milli mənlik şüuru // «Xəzər» 2 iyun 2005
121.Milli şüurda zaman və tarix  // «Xəzər», 11 iyun 2005
122.Milli mədəniyyətimizdə söz və kitab anlayışları // «Xəzər»,25 iyun 2005
123.Пространство и национальное самосозна­ние // «Каспий»,02. 07. 2005
124.“Yarıçıq əlyazma”nın bütöv müzakirəsi // «Ulduz», № 1,2005
126.Мифологическое мышление в совре­менной азербайджанской прозе. // «Киргизская государственность», Бишкек, 2005
127.Предисловие // А. Кязимова. Архетипы в поэтике русской прозы. Б., 2005
128.Мифологема «слово и безмолвие» в прозе В.Маканина // «Elm və cəmiyyət», B., “Kitab aləmi”, 2005
129.Axıska türklərinin qədim taixinə dair // “BSU Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası”, 2005, № 1-2
130.Dindirir əsr bizi  (Milli şüurda ziyalı şəxsiyyəti və cəmiyyət) // “Xəzər”, 23 avqust 2005
131.О методологии учебников по русской литературе для национальных школ в современном социо-культурном контексте // Русский язык без границ. Сборник материалов по итогам Международного совещания. Москва, 12–16 апреля 2005 г. Москва: Издательский дом «Этносфера», 2005.
132.Русский язык – язык Пушкина и Есенина  // Журнал "Этносфера" (Москва), 2005, 12 (87)
133.Проблема жизни и смерти в повести А.Кима «Лотос» // Актуальные проблемы философии и филологии. Самара, 2006, с.94-101
135.Bayatıların poetik semantikası // Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi poetikası. II kitab.Б.”Elm”, 2006
136.От редактора // Э.Магеррамов. Поэзия Г.Арифа в русских переводах. Б., 2006
137.Тезисные заметки о типологии русской прозы рубежа ХХ и ХХI веков // Актуальные проблемы языка и литературы. Сборник тезисов и статей. Баку, ВСУ, 2006, 6 стр.
139.Seçimin morfologiyası və ya göy üzü teatr pərdəsi kimi. // “525-ci qəzet”, 10.11.2007
140.“Quran-i – Kərim” motivləri rus poeziyasında // “Mütərcim”, 1/2, 2007
141.Postmodernizm // “Tənqid.net”, 2007, 7
142.Türk dünyası: gələcəyimiz birliyimizdədir // «Azərbaycan və dünya», yanvar, №1, 2008
143.Турки – ахыска:возвращение на родину // «Из», №1(2), 2008
145.Русский язык в новых независимых государствах: реалии и ирреалии // РЯЛА, 1, 2008
146.Ön söz // L.Şimşəkov.Sürgün xatirələri. B., 2008
147.Ön söz // Bizim Konstitusiyamız. İnşa müsabiqəsinin yekunları. B.,2008
148.Азербайджанский язык //  Н.Абдуллаев, А.Абдуллаев, М.Аскеров. Азербайджанский язык. Б., 2008, с.6-8
151.Rus ədəbiyyatında İstanbul // Mütərcim, 2009, 1.
152.İmam Şamil: üləma, sərkərdə, şair // “Mütərcim”, 2010, 1
154.Метаморфозы демонической канцелярии (фантасмагории А.Кима и В.Орлова) // Сборник научных трудов ученых Московского городского педагогического университета и Бакинского славянского университета. М., МГПУ, 2010
155.Gözlənilməzliyin poetikası və yaxud İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının uğuru // “Ədalət”, 19 iyun 2010
157.«Безумие без безумного» (к мифопоэтике чудиков В.Шукшина) // “Elmi əsərlər” Bakı Slavyan Universiteti və Belarus Dövlət Pedaqoji Universitetinin birgə nəşri.. № 1, Bakı-Minsk, 2010; Вучоныя записки. Сумеснае выданне. БСУ, БДПУ. Баку – Мiнск - 2010. №1, s.104-114.
159.Mədəniyyətimizin fenomenal hadisəsi // “525-ci qəzet”, 11.12.2010 
160. “Millət deyə alışıb, Vətən deyə ölərmiş” // “Varlıq”, 2 mart 2010 (Tbilisi)
161.О концепции учебников по русской литературе для национальных школ в современных условиях // Вучоныя записки. Сумеснае выданне. БСУ, БДПУ. Мiнск-Баку, 2011. №2; “Elmi əsərlər” Bakı Slavyan Universiteti və Belarus Dövlət Pedaqoji Universitetinin birgə nəşri.Minsk- Bakı, 2011. 2, s.12-18.
165.“Qarapapaqlar” jurnalının 50-ci sayına arzularım // “Qarapapaqlar”, 2011, 9 (51)
166.“Yarımçıq əlyazma”: cəhd və hüquq // Tənqid.net. №8 (2011), s.73-77
168.О методологии изучения современной русской прозы в аспекте мифопоэтики // “Elmi əsərlər” Bakı Slavyan Universiteti və Poltava İqtisadiyyat və Ticarət Universitetinin birgə nəşri.. № 1, Bakı-Poltava, 2012, s.79-90;  Ученые записки. Спильне видания. БСУ, ПУЕТ. Баку – Полтава - 2012. №1, s.79-90.
170.Иноязычное образование в современном социокультурном контексте: вопросы истории и методологии // Elmi əsərlər (Bakı Slavyan Universiteti və Ural Federal Universitetinin birgə nəşri); Ученые записки (Совместный выпуск БСУ и УФУ)
171.Modernizm haqqında bir neçə söz // “Tənqid.net”, № 9 (2012) 
174.Ahıskalı Türklerin Kültürel Yapısı // Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu. 14-15 Nisan 2014. Giresun. Türkiye, 2015
175.“Kitabi-Dədə Qorqud”da normativ və fərdi davranış // Epos və etnos:  Kitabi-Dədə Qorqudun elm aləminə bəlli olmasının 200 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpozium”. Materiallar, Bakı, 12 noyabr 2015-ci il, s.5-9.
176. Qəribə adamın xatirələri // Mütərcim, 45, 2015
178.Предисловие // Русский фольклор Азербайджана. – Б., 2015
179. Dədə Qorqud Kitabı: ləfsdən kitaba keçidin poetikası // Milli zəka, oktyabr-dekabr 2015, s.48-58
180. Orta əsrlər türk və german-skandinav eposunda arxetipik paralellər (dünya ağacı) // "Şərq - Qərb - 2". Bakı, 2016, s.9-16
181. Xalqa bəxş edilən ömür // Dahi rəhbər, aprel-may 2016
182. Xalqımızın ulu öndəri // Qəti söz, xüsusi buraxılış, 2016
183. Saflıq və bütövlük örnəyi // Hər kəs üçün yaxşı – Arif Əmrahoğlu. Bakı, 2016
197.“Klarte” ədəbi qrupu // http://manera.az/edebiyyat/4379-prof-asif-hacili-klarte-edebi-qrupu.html (2017)
201. Образование на русском языке в Азербайджанской Республике: вопросы методологии и методики // Опыт, практика и перспективы создания новых учебных программ по русскому языку в Азербайджане. Баку, май 2017
205. Образование на русском языке в современном Азербайджане // Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве. Международный конгресс. Баку, 27-30 сентября 2017 года
212. Azərbaycan multikulturalizmi və ədəbiyyat // Cümhuriyyətçilik ideologiyası kontekstində filologiya elmi. Bakı, AU, 2018, S.27-33 
215. Şərəfli ömür yolu // M.Allahmanlı, T.Qəni. Şirvan vurğunu, yollar yorğunu. B., 2018
216. Dəyərli tədqiqat: ön söz // Atəş Əhmədli. Ənənəvi söyləyicilik sənəti (Şirvan folklor örnəkləri əsasında). Bakı, 2018
217. Русскоязычное образование в контексте азербайджанской модели мультикультурализма // Сталинградская гвоздика: Сб. материалов междунар. конф. / Под ред. И.А. Прихожан и В.И. Супруна. Вып. 3. Волгоград : Фортесс, 2018. 364 с. С.39-47.