ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Tereşkinanın rəyi haqqında

http://www.au.edu.az/az/material/673/professor-asif-haciyevin-kitabi-haqqinda-rusiyada-musbet-resenziya-derc-olunub
Professor Asif Hacıyevin kitabı haqqında Rusiyada resenziya dərc olunub
Azərbaycan Universitetinin professoru Asif Hacıyevin Almaniyanın LAP LAMBERT Academic Publishing beynəlxalq nəşriyyatı tərəfindən dərc edilmiş “Rus nəsrinin mifopoetikası. XX əsrin ikinci yarısı” (2018) adlı monoqrafiyası haqqında Rusiyanın nüfuzlu “Nauçnıy dialoq” (Научный диалог) jurnalında müsbət resenziya dərc olunub. Resenziyanın müəllifi Rusiya Prezidenti yanında Rusiya Xalq Təsərrüfatı və Dövlət Xidməti Akademiyasının professoru, filologiya elmləri doktoru Darya Borisovna Tereşkinadır.
Rusiyalı professor XX əsrin ikinci yarısı rus nəsrinin mifoloji poetikasına həsr olunmuş monoqrafiyada bu məsələnin nəzəri və praktik məsələlərinin vəhdətdə tədqiq edildiyini qeyd edərək, bildirir ki, Asif Hacıyev bədii obraz, müəllif, kompozisiya, süjet, xronotop, janr kimi nəzəri anlayışları və Vasiliy Şukşin, Vasliy Belov, Valentin Rasputin, Vladimir Makanin, Anatoli Kim, Çingiz Aytmatov, Timur Pulatov və digər rus və rusdilli yazıçıların əsərlərini mifopoetika baxımından araşdırmış, şəxsi elmi qənaətini təqdim etmişdir.
Rəydə təcrübəli alim-müəllim tərəfindən yazılmış monoqrafiyanın elmi-nəzəri dəyəri ilə yanaşı, tədris üçün də əhəmiyyəti qeyd olunur, tədqiqatın poetika məsələləri ilə bərabər, həm də XX əsrin ikinci yarısında rus yazıçılarını narahat edən mənəvi məsələləri əhatə etdiyi bildirilir. Rusiyalı professor vurğulayır ki, monoqrafiyada janr, personaj, süjet və kompozisiya kimi ilk baxışda sırf nəzəri anlayışların təhlili də mənəvi məsələlərin məhvərində aparılır, bu poetik anlayışların semantik mənaları aşkarlanaraq şərh edilir. Bu baxımdan rəyçi Asif Hacıyevin V. Şukşin, V. Astafyev, V.Rasputin kimi yazıçıların əsərlərinin mifoloji poetikası, qəhrəmanları, arxetip mənaları, kompozisiya, topika, bədii zaman və məkan xüsusiyyətləri haqqında mülahizələrini və qənaətini elmi tapıntı adlandırır.
Professor D.B.Tereşkina azərbaycanlı alim tərəfindən aparıcı rus yazıçılarının əsərlərində sovet nəsrinin “avtoritar” xəttindən fərqli, rus xəlqi dünyagörüşünə, dünya mənzərəsinə və xalq fəlsəfəsinə əsaslanan semantik məsələlərin tədqiqinə önəm verir, bir sıra anlayışların, eləcə də xronotop və digər poetik məfhumların mifopoetika baxımından məhz nəzəri tədqiqini xüsusilə vacib sayır.
Professor D.B. Tereşkina monoqrafiyanın rus ədəbiyyatına aid tədqiqatlarda nadir hallarda işıqlandırılan məsələnin – rus ədəbiyyatında digər xalqların, ilk növbədə türk xalqlarının nümayəndələrinin rus dilində yazılmış əsərlərinin rus ədəbiyyatına gətirdiyi üslublara həsr olunmuş fəslini də xüsusi əhəmiyyəti olan hissə kimi dəyərləndiri. Yekunda rusiyalı alim professor Asif Hacıyevin monoqrafiyasını rus ədəbiyyatının əbədi problemlərinə yeni baxışı ifadə edən dəyərli tədqiqat kimi yüksək qiymətləndirir.

http://525.az/site/index.php?name=xeber&news_id=114559#gsc.tab=0
Azərbaycanlı alimin monoqrafiyası haqqında Rusiyada resenziya dərc olundu

Azərbaycan Universitetinin professoru Asif Hacıyevin Almaniyanın LAP LAMBERT Academic Publishing beynəlxalq nəşriyyatı tərəfindən çap edilən “Rus nəsrinin mifopoetikası. XX əsrin ikinci yarısı” monoqrafiyası haqqında Rusiyanın nüfuzlu “Nauçnıy dialoq” jurnalında müsbət resenziya dərc olunub.
Universitetdən verilən məlumata görə, resenziyanın müəllifi Rusiya Prezidenti yanında Rusiya Xalq Təsərrüfatı və Dövlət Xidməti Akademiyasının professoru, filologiya elmləri doktoru Darya Tereşkinadır.
Rusiyalı professor XX əsrin ikinci yarısı rus nəsrinin mifoloji poetikasına həsr olunmuş monoqrafiyada bu məsələnin nəzəri və praktik məsələlərinin vəhdətdə tədqiq edildiyini bildirib. Qeyd edib ki, Asif Hacıyev bədii obraz, müəllif, kompozisiya, süjet, xronotop, janr kimi nəzəri anlayışları və Vasiliy Şukşin, Vasliy Belov, Valentin Rasputin, Vladimir Makanin, Anatoli Kim, Çingiz Aytmatov, Timur Pulatov və digər rus və rusdilli yazıçıların əsərlərini mifopoetika baxımından araşdırıb və şəxsi elmi qənaətini təqdim edib.
Rəydə təcrübəli alim-müəllim tərəfindən yazılmış monoqrafiyanın elmi-nəzəri dəyəri ilə yanaşı, tədris üçün də əhəmiyyəti qeyd olunur, tədqiqatın poetika məsələləri ilə bərabər, həm də XX əsrin ikinci yarısında rus yazıçılarını narahat edən mənəvi məsələləri əhatə etdiyi bildirilir. Rusiyalı professor vurğulayır ki, monoqrafiyada janr, personaj, süjet və kompozisiya kimi ilk baxışda sırf nəzəri anlayışların təhlili də mənəvi məsələlərin əsasında aparılır, bu poetik anlayışların semantik mənaları aşkarlanaraq şərh edilir. Bu baxımdan rəyçi V.Şukşin, V.Astafyev, V.Rasputin kimi yazıçıların əsərlərinin mifoloji poetikası, qəhrəmanları, arxetip mənaları, kompozisiya, bədii zaman və məkan xüsusiyyətləri haqqında Asif Hacıyevin mülahizələrini və qənaətini elmi tapıntı adlandırır.
Darya Tereşkina azərbaycanlı alim tərəfindən aparıcı rus yazıçılarının əsərlərində sovet nəsrinin “avtoritar” xəttindən fərqli olaraq, rus dünyagörüşünə, dünya mənzərəsinə və xalq fəlsəfəsinə əsaslanan semantik məsələlərin tədqiqinə önəm verir, bir sıra anlayışların, eləcə də xronotop və digər poetik məfhumların mifopoetika baxımından məhz nəzəri tədqiqini xüsusilə vacib sayır.
Yekunda rusiyalı alim Asif Hacıyevin monoqrafiyasını rus ədəbiyyatının əbədi problemlərinə yeni baxışı ifadə edən dəyərli tədqiqat əsəri kimi yüksək qiymətləndirir.

http://azedu.az/az/news/11033
Professor Asif Hacıyevin kitabı haqqında Rusiyada resenziya dərc olundu

Azərbaycan Universitetinin professoru Asif Hacıyevin Almaniyanın LAP LAMBERT Academic Publishing beynəlxalq nəşriyyatı tərəfindən dərc edilmiş “Rus nəsrinin mifopoetikası. XX əsrin ikinci yarısı” (2018) adlı monoqrafiyası haqqında Rusiyanın nüfuzlu “Nauçnıy dialoq” (Научный диалог) jurnalında müsbət resenziya dərc olunub.
AzEdu.az xəbər verir ki, resenziyanın müəllifi Rusiya Prezidenti yanında Rusiya Xalq Təsərrüfatı və Dövlət Xidməti Akademiyasının professoru, filologiya elmləri doktoru Darya Borisovna Tereşkinadır.
Rusiyalı professor XX əsrin ikinci yarısı rus nəsrinin mifoloji poetikasına həsr olunmuş monoqrafiyada bu məsələnin nəzəri və praktik məsələlərinin vəhdətdə tədqiq edildiyini qeyd edərək, bildirir ki, Asif Hacıyev bədii obraz, müəllif, kompozisiya, süjet, xronotop, janr kimi nəzəri anlayışları və Vasiliy Şukşin, Vasliy Belov, Valentin Rasputin, Vladimir Makanin, Anatoli Kim, Çingiz Aytmatov, Timur Pulatov və digər rus və rusdilli yazıçıların əsərlərini mifopoetika baxımından araşdırmış, şəxsi elmi qənaətini təqdim etmişdir.
Rəydə təcrübəli alim-müəllim tərəfindən yazılmış monoqrafiyanın elmi-nəzəri dəyəri ilə yanaşı, tədris üçün də əhəmiyyəti qeyd olunur, tədqiqatın poetika məsələləri ilə bərabər, həm də XX əsrin ikinci yarısında rus yazıçılarını narahat edən mənəvi məsələləri əhatə etdiyi bildirilir. Rusiyalı professor vurğulayır ki, monoqrafiyada janr, personaj, süjet və kompozisiya kimi ilk baxışda sırf nəzəri anlayışların təhlili də mənəvi məsələlərin məhvərində aparılır, bu poetik anlayışların semantik mənaları aşkarlanaraq şərh edilir. Bu baxımdan rəyçi Asif Hacıyevin V. Şukşin, V. Astafyev, V.Rasputin kimi yazıçıların əsərlərinin mifoloji poetikası, qəhrəmanları, arxetip mənaları, kompozisiya, topika, bədii zaman və məkan xüsusiyyətləri haqqında mülahizələrini və qənaətini elmi tapıntı adlandırır.
Professor D.B.Tereşkina azərbaycanlı alim tərəfindən aparıcı rus yazıçılarının əsərlərində sovet nəsrinin “avtoritar” xəttindən fərqli, rus xəlqi dünyagörüşünə, dünya mənzərəsinə və xalq fəlsəfəsinə əsaslanan semantik məsələlərin tədqiqinə önəm verir, bir sıra anlayışların, eləcə də xronotop və digər poetik məfhumların mifopoetika baxımından məhz nəzəri tədqiqini xüsusilə vacib sayır.
Professor D.B. Tereşkina monoqrafiyanın rus ədəbiyyatına aid tədqiqatlarda nadir hallarda işıqlandırılan məsələnin – rus ədəbiyyatında digər xalqların, ilk növbədə türk xalqlarının nümayəndələrinin rus dilində yazılmış əsərlərinin rus ədəbiyyatına gətirdiyi üslublara həsr olunmuş fəslini də xüsusi əhəmiyyəti olan hissə kimi dəyərləndiri. Yekunda rusiyalı alim professor Asif Hacıyevin monoqrafiyasını rus ədəbiyyatının əbədi problemlərinə yeni baxışı ifadə edən dəyərli tədqiqat kimi yüksək qiymətləndirir.

https://az.trend.az/azerbaijan/society/3013551.html
Professor Asif Hacıyevin kitabı haqqında Rusiyada resenziya dərc olunub

Azərbaycan Universitetinin professoru Asif Hacıyevin Almaniyanın LAP LAMBERT Academic Publishing beynəlxalq nəşriyyatı tərəfindən dərc edilmiş “Rus nəsrinin mifopoetikası. XX əsrin ikinci yarısı” (2018) adlı monoqrafiyası haqqında Rusiyanın nüfuzlu “Nauçnıy dialoq” (Научный диалог) jurnalında müsbət resenziya dərc olunub. Resenziyanın müəllifi Rusiya Prezidenti yanında Rusiya Xalq Təsərrüfatı və Dövlət Xidməti Akademiyasının professoru, filologiya elmləri doktoru Darya Borisovna Tereşkinadır.
Rusiyalı professor XX əsrin ikinci yarısı rus nəsrinin mifoloji poetikasına həsr olunmuş monoqrafiyada bu məsələnin nəzəri və praktik məsələlərinin vəhdətdə tədqiq edildiyini qeyd edərək, bildirir ki, Asif Hacıyev bədii obraz, müəllif, kompozisiya, süjet, xronotop, janr kimi nəzəri anlayışları və Vasiliy Şukşin, Vasliy Belov, Valentin Rasputin, Vladimir Makanin, Anatoli Kim, Çingiz Aytmatov, Timur Pulatov və digər rus və rusdilli yazıçıların əsərlərini mifopoetika baxımından araşdırmış, şəxsi elmi qənaətini təqdim etmişdir.
Rəydə təcrübəli alim-müəllim tərəfindən yazılmış monoqrafiyanın elmi-nəzəri dəyəri ilə yanaşı, tədris üçün də əhəmiyyəti qeyd olunur, tədqiqatın poetika məsələləri ilə bərabər, həm də XX əsrin ikinci yarısında rus yazıçılarını narahat edən mənəvi məsələləri əhatə etdiyi bildirilir. Rusiyalı professor vurğulayır ki, monoqrafiyada janr, personaj, süjet və kompozisiya kimi ilk baxışda sırf nəzəri anlayışların təhlili də mənəvi məsələlərin məhvərində aparılır, bu poetik anlayışların semantik mənaları aşkarlanaraq şərh edilir. Bu baxımdan rəyçi Asif Hacıyevin V. Şukşin, V. Astafyev, V.Rasputin kimi yazıçıların əsərlərinin mifoloji poetikası, qəhrəmanları, arxetip mənaları, kompozisiya, topika, bədii zaman və məkan xüsusiyyətləri haqqında mülahizələrini və qənaətini elmi tapıntı adlandırır.
Professor D.B.Tereşkina azərbaycanlı alim tərəfindən aparıcı rus yazıçılarının əsərlərində sovet nəsrinin “avtoritar” xəttindən fərqli, rus xəlqi dünyagörüşünə, dünya mənzərəsinə və xalq fəlsəfəsinə əsaslanan semantik məsələlərin tədqiqinə önəm verir, bir sıra anlayışların, eləcə də xronotop və digər poetik məfhumların mifopoetika baxımından məhz nəzəri tədqiqini xüsusilə vacib sayır.
Professor D.B.Tereşkina monoqrafiyanın rus ədəbiyyatına aid tədqiqatlarda nadir hallarda işıqlandırılan məsələnin – rus ədəbiyyatında digər xalqların, ilk növbədə türk xalqlarının nümayəndələrinin rus dilində yazılmış əsərlərinin rus ədəbiyyatına gətirdiyi üslublara həsr olunmuş fəslini də xüsusi əhəmiyyəti olan hissə kimi dəyərləndiri. Yekunda rusiyalı alim professor Asif Hacıyevin monoqrafiyasını rus ədəbiyyatının əbədi problemlərinə yeni baxışı ifadə edən dəyərli tədqiqat kimi yüksək qiymətləndirir.

https://azertag.az/xeber/Azerbaycanli_alimin_monoqrafiyasi_haqqinda_Rusiyada_resenziya_derc_olunub-1240958
Azərbaycanlı alimin monoqrafiyası haqqında Rusiyada resenziya dərc olunub

01.02.2019
Bakı, 1 fevral, AZƏRTAC
Azərbaycan Universitetinin professoru Asif Hacıyevin Almaniyanın LAP LAMBERT Academic Publishing beynəlxalq nəşriyyatı tərəfindən çap edilən “Rus nəsrinin mifopoetikası. XX əsrin ikinci yarısı” monoqrafiyası haqqında Rusiyanın nüfuzlu “Nauçnıy dialoq” jurnalında müsbət resenziya dərc olunub.
Universitetdən AZƏRTAC-a bildirilib ki, resenziyanın müəllifi Rusiya Prezidenti yanında Rusiya Xalq Təsərrüfatı və Dövlət Xidməti Akademiyasının professoru, filologiya elmləri doktoru Darya Tereşkinadır.
Rusiyalı professor XX əsrin ikinci yarısı rus nəsrinin mifoloji poetikasına həsr olunmuş monoqrafiyada bu məsələnin nəzəri və praktik məsələlərinin vəhdətdə tədqiq edildiyini bildirib. Qeyd edib ki, Asif Hacıyev bədii obraz, müəllif, kompozisiya, süjet, xronotop, janr kimi nəzəri anlayışları və Vasiliy Şukşin, Vasliy Belov, Valentin Rasputin, Vladimir Makanin, Anatoli Kim, Çingiz Aytmatov, Timur Pulatov və digər rus və rusdilli yazıçıların əsərlərini mifopoetika baxımından araşdırıb və şəxsi elmi qənaətini təqdim edib.
Rəydə təcrübəli alim-müəllim tərəfindən yazılmış monoqrafiyanın elmi-nəzəri dəyəri ilə yanaşı, tədris üçün də əhəmiyyəti qeyd olunur, tədqiqatın poetika məsələləri ilə bərabər, həm də XX əsrin ikinci yarısında rus yazıçılarını narahat edən mənəvi məsələləri əhatə etdiyi bildirilir. Rusiyalı professor vurğulayır ki, monoqrafiyada janr, personaj, süjet və kompozisiya kimi ilk baxışda sırf nəzəri anlayışların təhlili də mənəvi məsələlərin əsasında aparılır, bu poetik anlayışların semantik mənaları aşkarlanaraq şərh edilir. Bu baxımdan rəyçi V.Şukşin, V.Astafyev, V.Rasputin kimi yazıçıların əsərlərinin mifoloji poetikası, qəhrəmanları, arxetip mənaları, kompozisiya, bədii zaman və məkan xüsusiyyətləri haqqında Asif Hacıyevin mülahizələrini və qənaətini elmi tapıntı adlandırır.
Darya Tereşkina azərbaycanlı alim tərəfindən aparıcı rus yazıçılarının əsərlərində sovet nəsrinin “avtoritar” xəttindən fərqli olaraq, rus dünyagörüşünə, dünya mənzərəsinə və xalq fəlsəfəsinə əsaslanan semantik məsələlərin tədqiqinə önəm verir, bir sıra anlayışların, eləcə də xronotop və digər poetik məfhumların mifopoetika baxımından məhz nəzəri tədqiqini xüsusilə vacib sayır.
Yekunda rusiyalı alim Asif Hacıyevin monoqrafiyasını rus ədəbiyyatının əbədi problemlərinə yeni baxışı ifadə edən dəyərli tədqiqat əsəri kimi yüksək qiymətləndirir.

http://zirve.info/yeni-neshrler/4208-professor-asif-hacyevin-kitab-haqqnda-rusiyada-resenziya-drc-olunub.html
Professor Asif Hacıyevin kitabı haqqında Rusiyada resenziya dərc olunub

Azərbaycan Universitetinin professoru Asif Hacıyevin Almaniyanın LAP LAMBERT Academic Publishing beynəlxalq nəşriyyatı tərəfindən dərc edilmiş“Rus nəsrinin mifopoetikası. XX əsrin ikinci yarısı” (2018) adlı monoqrafiyası haqqında Rusiyanın nüfuzlu “Nauçnıy dialoq” (Научный диалог)jurnalında müsbət resenziya dərc olunub. Resenziyanın müəllifi Rusiya Prezidenti yanında Rusiya Xalq Təsərrüfatı və Dövlət Xidməti Akademiyasının professoru, filologiya elmləri doktoru Darya Borisovna Tereşkinadır.
Rusiyalı professor XX əsrin ikinci yarısı rus nəsrinin mifoloji poetikasına həsr olunmuş monoqrafiyada bu məsələnin nəzəri və praktik məsələlərinin vəhdətdə tədqiq edildiyini qeyd edərək, bildirir ki, Asif Hacıyev bədii obraz, müəllif, kompozisiya, süjet, xronotop, janr kimi nəzəri anlayışları və Vasiliy Şukşin, Vasliy Belov, Valentin Rasputin, Vladimir Makanin, Anatoli Kim, Çingiz Aytmatov, Timur Pulatov və digər rus və rusdilli yazıçıların əsərlərini mifopoetika baxımından araşdırmış, şəxsi elmi qənaətini təqdim etmişdir.
ZiM.Az xəbər verir ki, rəydə təcrübəli alim-müəllim tərəfindən yazılmış monoqrafiyanın elmi-nəzəri dəyəri ilə yanaşı, tədris üçün də əhəmiyyəti qeyd olunur, tədqiqatın poetika məsələləri ilə bərabər, həm də XX əsrin ikinci yarısında rus yazıçılarını narahat edən mənəvi məsələləri əhatə etdiyi bildirilir. Rusiyalı professor vurğulayır ki, monoqrafiyada janr, personaj, süjet və kompozisiya kimi ilk baxışda sırf nəzəri anlayışların təhlili də mənəvi məsələlərin məhvərində aparılır, bu poetik anlayışların semantik mənaları aşkarlanaraq şərh edilir. Bu baxımdan rəyçi Asif Hacıyevin V. Şukşin, V. Astafyev, V.Rasputin kimi yazıçıların əsərlərinin mifoloji poetikası, qəhrəmanları, arxetip mənaları, kompozisiya, topika, bədii zaman və məkan xüsusiyyətləri haqqında mülahizələrini və qənaətini elmi tapıntı adlandırır.
Professor D.B.Tereşkina azərbaycanlı alim tərəfindən aparıcı rus yazıçılarının əsərlərində sovet nəsrinin “avtoritar” xəttindən fərqli, rus xəlqi dünyagörüşünə, dünya mənzərəsinə və xalq fəlsəfəsinə əsaslanan semantik məsələlərin tədqiqinə önəm verir, bir sıra anlayışların, eləcə də xronotop və digər poetik məfhumların mifopoetika baxımından məhz nəzəri tədqiqini xüsusilə vacib sayır.
Professor D.B.Tereşkina monoqrafiyanın rus ədəbiyyatına aid tədqiqatlarda nadir hallarda işıqlandırılan məsələnin – rus ədəbiyyatında digər xalqların, ilk növbədə türk xalqlarının nümayəndələrinin rus dilində yazılmış əsərlərinin rus ədəbiyyatına gətirdiyi üslublara həsr olunmuş fəslini də xüsusi əhəmiyyəti olan hissə kimi dəyərləndiri. Yekunda rusiyalı alim professor Asif Hacıyevin monoqrafiyasını rus ədəbiyyatının əbədi problemlərinə yeni baxışı ifadə edən dəyərli tədqiqat kimi yüksək qiymətləndirir.

http://www.artkaspi.az/az/azerbaycanli-alimin-monoqrafiyasi-haqqinda-rusiyada-resenziya/#.XGLmrtSLSt_
Azərbaycanlı alimin monoqrafiyası haqqında Rusiyada resenziya

Azərbaycan Universitetinin professoru Asif Hacıyevin Almaniyanın LAP LAMBERT Academic Publishing beynəlxalq nəşriyyatı tərəfindən çap edilən "Rus nəsrinin mifopoetikası. XX əsrin ikinci yarısı” monoqrafiyası haqqında Rusiyanın nüfuzlu "Nauçnıy dialoq” jurnalında müsbət resenziya dərc olunub.
Universitetdən AZƏRTAC-a bildirilib ki, resenziyanın müəllifi Rusiya Prezidenti yanında Rusiya Xalq Təsərrüfatı və Dövlət Xidməti Akademiyasının professoru, filologiya elmləri doktoru Darya Tereşkinadır.
Rusiyalı professor XX əsrin ikinci yarısı rus nəsrinin mifoloji poetikasına həsr olunmuş monoqrafiyada bu məsələnin nəzəri və praktik məsələlərinin vəhdətdə tədqiq edildiyini bildirib. Qeyd edib ki, Asif Hacıyev bədii obraz, müəllif, kompozisiya, süjet, xronotop, janr kimi nəzəri anlayışları və Vasiliy Şukşin, Vasliy Belov, Valentin Rasputin, Vladimir Makanin, Anatoli Kim, Çingiz Aytmatov, Timur Pulatov və digər rus və rusdilli yazıçıların əsərlərini mifopoetika baxımından araşdırıb və şəxsi elmi qənaətini təqdim edib.
Rəydə təcrübəli alim-müəllim tərəfindən yazılmış monoqrafiyanın elmi-nəzəri dəyəri ilə yanaşı, tədris üçün də əhəmiyyəti qeyd olunur, tədqiqatın poetika məsələləri ilə bərabər, həm də XX əsrin ikinci yarısında rus yazıçılarını narahat edən mənəvi məsələləri əhatə etdiyi bildirilir. Rusiyalı professor vurğulayır ki, monoqrafiyada janr, personaj, süjet və kompozisiya kimi ilk baxışda sırf nəzəri anlayışların təhlili də mənəvi məsələlərin əsasında aparılır, bu poetik anlayışların semantik mənaları aşkarlanaraq şərh edilir. Bu baxımdan rəyçi V.Şukşin, V.Astafyev, V.Rasputin kimi yazıçıların əsərlərinin mifoloji poetikası, qəhrəmanları, arxetip mənaları, kompozisiya, bədii zaman və məkan xüsusiyyətləri haqqında Asif Hacıyevin mülahizələrini və qənaətini elmi tapıntı adlandırır.
Darya Tereşkina azərbaycanlı alim tərəfindən aparıcı rus yazıçılarının əsərlərində sovet nəsrinin "avtoritar” xəttindən fərqli olaraq, rus dünyagörüşünə, dünya mənzərəsinə və xalq fəlsəfəsinə əsaslanan semantik məsələlərin tədqiqinə önəm verir, bir sıra anlayışların, eləcə də xronotop və digər poetik məfhumların mifopoetika baxımından məhz nəzəri tədqiqini xüsusilə vacib sayır.
Yekunda rusiyalı alim Asif Hacıyevin monoqrafiyasını rus ədəbiyyatının əbədi problemlərinə yeni baxışı ifadə edən dəyərli tədqiqat əsəri kimi yüksək qiymətləndirir.