ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Axısqa türk folkloru.


Axısqa türk folkloru. 
Bakı: Nurlan, 2008
, 280 səh.

 

Елми редактор, юн сюз вя шярщлярин мцяллифи: Асиф Щаъылы

Тяртибчиляр: Атяш Ящмядли, Гядим Губадлы

Toplayıcılar: Асиф Щаъылы, Ъабир Халидов, Щяъяр Дядяйева,

Qubadov Qяdиm, Айдын Поладоьлу, Тащиръан Кукулов