ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

ƏSƏRLƏRİ HAQQINDA


Mirzə İbrahimov
Namizədlik dissertasiyası haqqında

1986
Elçin Əfəndiyev
Namizədlik dissertasiyası haqqında
1987
Cəlal Abdullayev
Namizədlik dissertasiyası haqqında
1987
Qulu Xəlilov
Namizədlik dissertasiyası haqqında
1987
Vaqif Vəliyev
Namizədlik dissertasiyası haqqında
1987
Abdulla Abbasov
Namizədlik dissertasiyası haqqında 
1987
М.Мамедли
Земли чужой чужие птицы
1990
T.Cəfərov
Mesxet türkləri haqqında tədqiqat
1990
Mürsəl Həkimov.
“Qəribəm bu vətəndə: Axısqa türklərinin etnik mədəniyyəti” 
kitabı haqqında
1992
Qiymətli tədqiqat
“Müasir nəsrin poetikası. Mifoloji və folklor genezisi məsələləri”
kitabı haqqında
1997
Süleyman Məmmədov
“Qəribəm bu vətəndə: Axısqa türklərinin etnik mədəniyyəti”

 kitabı haqqında,

1992
Məmməd Qocayev
«Мифологизм и фольклоризм в современной прозе»
kitabı haqqında
1993
«Поэтика современной прозы
Вопросы мифологического и фольклорного генезиса» 
kitabına ön söz
1997
Наргиз Садыхлы.
Чужестранец я на родине

1993
Güllü Yoloğlu 
«Sənələr, sənələr, zalım sənələr» 
1993
İradə Qaracayeva
«Qəribəm bu vətəndə» deməyin 
1993
Şurəddin Qarapapaq
(Məmmədli)
«Qəribəm bu vətəndə»
1993
Azərbaycan ədəbiyyatının Borçalı qolu
toplama və tədqiqatları barədə
2003
Şenlik Baba və Borçalı
Arif Hacıyev
«Поэтика современной прозы
Вопросы мифологического и фольклорного генезиса»
kitabı haqqında 
1996
Akif Hüseynov
“Müasir nəsrin poetikası. Mifoloji və folklor genezisi məsələləri”
kitabı haqqında
 1997
Xeyrulla Məmmədov
Poetik ənənəyə yeni baxış
1997

Nizami Cəfərov
 Nəsrin poetikası

1997
Поэтика прозы

1997

Tofiq Hüseynov
Xalq sənəti və müasirlik
1997
Cavanşir Yusifli
Müasir nəsrin genezisi
1997

İsrafil Abbasov
 “Müasir nəsrin poetikası. Mifoloji və folklor genezisi məsələləri”

kitabı haqqında

 1997
N.Rüstəmli. 
“Müasir nəsrin poetikası. Mifoloji və folklor genezisi məsələləri”
kitabı haqqında
1997
Р.Иноамходжаев, М.Х. Акбарова
О монографии «Поэтика современной прозы.
Вопросы   мифологического    и  фольклорного   генезиса»
1997
С.З.Мирзаев, Б.У.Уринбаев Б.Ю.Юлдашев
О диссертации «Проблема мифологизма и фольклоризма в современной
художественной прозе (70 - 80-е гг.)»
1998
Ергешалы Мамыраев, Фатих Фаткулин
О книге А. Гаджиева «Поэтика современной прозы»
1998
Mavlud   Əlləz oğlu   Faxratov
Ahıska türklərinə dair əsərləri haqqında

1998
Mahmud Allahmanlı
Folklorşünaslığa bir töhfə
2000
Şahmuradov, Bayramov
2000

S.Rzasoy, A.Xəlil

Bayatıların struktur-semiotik poetikası 
Mütərcim, № 1-2, 2001, s.110-113.
Nikpur Cabbarlı
 Bayatı mətnin bədii modelinin riyazi düsturlaşması

(Asif Hacılının “Bayatı poetikası” üzrə)
«İnternet intellekt» nəzəri-eksperimental laboratoriyasının
bülleteni (struktur-semanitk araşdırmalar).
B.1, B., Səda, 2001, s.76-77.
Yunus Zeyrek
Asif Hacılı. Qəribəm bu vətəndə

2001
Asif Hacılı. Ahıska türkleri Veten bilgisi
2010
kitabları haqqında

Məmməd Sarvan

Borçalı alimləri

2001

Mədəd.Çobanov
Alimin yeni kitabı

2002
S.Piriyeva, A.Piriyev
Türk dünyası və Ata Yurdum Ahıska.
2003
S.Piriyeva
Ahıska türkləri Azərbaycanda
2005
Ф.Н.Наджиева
Новое учебное пособие по русской литературе 
2004
Tariyel Qəniyev
Azərbacyan folklorşünasları
2004
Rasim Şakirov
Geribem Bu Vetende

2004
Г.О.Оруджев
Асиф Гаджиев. Русская проза. Вторая половина ХХ века. 
Опыт мифопоэтического толкования. 
2005
Ramil Əliyev
Prof. A.Hacılının yaradıcılığında epik mətnin
morfoloji strukturunun modelləşdirilməsi təcrübəsi
2008
Elmidar
”Ahıska türk folkloru” kitabı təqdim olundu 
“Ölkə” qəzeti, 15-21.01.2009
E.Qaliboğlu
Sürgün həyatı yaşamış Axısqa türkləri

2009.

Ulu türk ulusu - Axıska türkləri

2009

“Axısqa türk folkloru”

2009
Axıska türklərinin “Vətən” cəmiyyəti “Axıska türk folkloru”
kitabını ictimaiyyətə təqdim edib 
http://azerworld.info; http://www.borchali.net, 14.1.09
Suphi Saatçi

Azerbaycanda açan yeni gül folklor ve etnoqrafya
http://www.kerkukvakfi.com
Harun Bozkurt
Garibem bu Vatanda
Kamal Abdulla
Ecazkar mənalar aləmi
2009
 “Qurani Kərim” rus ədəbiyyatında
// “Ayat” qəzeti, 
dekabr 2009, № 10
Novruz Novruzov
Rus düşüncəsinə nüfuz

2009
M.Allahmanlı
“Qurani-Kərim” rus ədəbiyyatında
2009
Fərid Hüseyn
“Qurani Kərim” rus ədəbiyyatında
2009
Şərq mədəniyyətinin Avropaya inteqrasiyası
2010
R.M.Novruzov
“A.Hacılı. Qurani Kərim rus ədəbiyyatında”
2009
Везир Касумов
2010
Şirindil Alışanlı

Tarihî poetika ve Azerbaycan çağdaş yazinbilimi

2010

Туран
О книге «Ахалцихские (месхетинские) турки: знание о родине»

2010
Али Магомедов
О книге «Коран в русской литературе»
2010
Etimad Başkeçid
“Eh, müsəlmanlar elə həmin ruslardır...” 
2010
А.И.Гусейнова
«А.Гаджиев. Коран в русской литературе»
2010
Şahun Xəlilli
Qurani-Kərim və rus ədəbi-estetik fikri 
2010
  Г.П.  Василенко  
О книге «Русская проза. опыт мифопоэтического толкования»
2011
Nizami Tağısoy
Ənənənin novatorcasına davamı və ya 
“Seçimin morfologiyası”nın tənqid hüdudları 
2011
Günel
“Kamal Abdulla: seçimin morfologiyası” 
“525-ci qəzet”, 5 fevral 2011
Şeref Boyraz
Anonim halk edebiyati araştirmalarinin tanim ve tasnif sorunlari bağlaminda

“söylemelik ve konuşmalik türler”le ilgili çalişmalarin durumu

2011
Р.Валиев  
О книге «Этническая культура ахалцихских турок»
2011

Иван Павлий
Предисловие к книге А.Гаджиева «Сетература...»
П.Петров
О книге А.Гаджиева «Сетература...»
Asef ORUCOV
“Qəribəm bu vətəndə...” kitabı haqqında 
2012
Erol Cihangir
Takdim. Rus Edebiyatında Kur’an-ı Kerim 
2012
Sevinç Özarslan
Rus yazarların İslâm merakı
2012.
Sevinç Özarslan
Spuren des Islam in der russischen Literatur 
(„Asif Hacılı. Der Koran in der russischen Literatur“)
2012
Hudavendigar Onur
Yeni Kitap 
Rus Edebiyatında Kur’an-ı Kerim
2012
Vasif Əlihüseyn
Asif Hacılının “Qurani Kərim Rus ədəbiyyatında” kitabını oxumusunuzmu?
2012
 İsmail Demirci
Rus edebiyatında Kur'an-ı Kerim izleri  
2012
Nigar Veli Ramizkizi
Rus Edebiyatında Kuran Motifleri Araştırılıyor 
2012
Tehran Əlişanoğlu
“Müharibə əsərlərində Tolstoy yoxdu”
2013
Camal Mustafayev
 «Axısqalı Aşıq Molla Məhəmməd Səfili»,

«Urumlar tarix və folklor» kitabları haqqında

2014
S.Abdullayeva
Asif Hacılının “Axısqalı Aşıq Molla Məhəmməd Səfili”
kitabı işıq üzü görüb 
2014
Cəlil Cavanşir
Rus ədəbiyyatında “Quran” mövzusu

2014
ARKA KAPAK Kuran
Salidə Şərifova
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı...

2014
Камал Алиев
Ахалцихский Ашуг Молла Мухаммед Сефили
2014
А. Г. Нестеров 
Урумы: история и фольклор (о книге А. А. Гаджиева) 
2015
Ali Şamil Hüseyinoğlu
Ahiskali Hasta Hasan ve onun yarattiği Âşik mektebi
2015
Türk Dünyasında Ayın Gündemi
2012
Ali Mamedov
2013
Kamal Aslanlı
2014
ahiska.moy.su
2007-2013
Dürdanə Tahirli
2016
Akademik Kitaplar, Kültür Sanat Kitapları
Rus Edebiyatında Kuran-ı Kerim Asif Hacılı
2012
Sabir Efendigil
2016
Ахмедов
2006
Elxan Yurdoğlu
2017
Rasim Ahıskalı
2017
Aynur Qəzənfərqızı
2
012
Fərəh Cəlil
2010
Лала Ахмедова
2009
Ибрагим Сарваров
2017
İbrahim Sarvarov
2017
У.К. Абдыханов, М.К. Абдыханов

У.К. Абдыханов

В.И. Кравченко 
(
2006)