ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Konfranslar

 

1. Humanitar elmlər üzrə Azərbaycan SSR tələbələrinin VII Respublika konfransı. Bakı, 4-8 dekabr, 1979.
2. Azərbaycan tələbələrinin IX Respublika konfransı (humanitar elmlər üzrə). Bakı, 1981.
3. Устная эпическая традиция и развитие азербайджанской советской прозы // «Соц. реализм и проблемы развития советской многонациональной литературы. Тезисы докл». Б., /БГУ, 15-16.11.1984
4. Gerçəklik ədəbiyyat. Bakı, APRDƏİ, 30 oktyabr, 1987.

5. Историческая преемственность литературного процесса и преподавание русской литературы в национальной аудитории // Rus dili ədəbiyyatı millətlərarası ünsiyyətin beynəlmiləl tərbiyənin mühüm vasitəsidir. Bakı, ADU, 26-27 noyabr, 1987.
6. Традиции русской классики как типологический контекст современной азерб. прозы / к интерпретации образа патологической личности/ // Проблемы интерпретации художественного произведения в свете межнациональных связей. Межвузовская конференция, Ташкент, 24-27. 10.1989.
7. Образы патологических героев как выразители общечеловеческого и вечного в русской классической и современной советской литературе // Общечеловеческое и вечное в литературе ХХ века. Тезисы докладов всесоюзной научн. конф. 11-14 сент. Грозный, 1989
8. О принципах анализа художественного мифологизма и  фольклоризма современной советской литературы в свете исторической поэтики
//
«Творческая платформа сов. многонац. литературы». Тезисы докладов. Б., БГУ, 15-17.11. 1989
9. «Kitabi-Dədə Qorqud»da insan və tale» // Folklor mədəniyyət. Gənc filoloqların VI Respublika konfransı. Bakı, EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, 13-14 dekabr, 1989
10. Некоторые предпосылки изучения  проблемы автора в аспекте фольклорно-литературных связей (на мат-ле  совр. сов. прозы) // «Языковые контакты и литер. связи». – Тезисы докладов. – Баку, 24-25.05.1990, АПИРЯЛ,1990

11. Проблематика современной писательской критики Азербайджана /Анар, Ч.Гусейнов, Эльчин/. // «Писатели как критики. Материалы Вторых Варзобских чтений» - Душанбе, 1990 (соавторы Ф.Наджиева, М.Мамедов)
12. Художественный фольклоризм как общетипологическое явление в современной прозе // «Актуальные проблемы изучения литературных связей и художественного перевода». – Тезисы докладов - /19-21 мая 1992/. – Б., Изд-во АГУ,  1992
13. Принципы и значение спецсеминара по проблеме «Фольклор и литература». // «Пути совершенствов. профес. подготовки учителя-русиста в педвузе» - Тезисы докладов респ.конфер. - /15-16 окт. 1992/. Б., АПИРЯЛ. 1992
14. Архетипические смыслы в современной реалистической прозе // «Актуальные вопросы изучения художественного текста и его перевода» - Тезисы докладов - /22-23 окт. 1992/.  Б., АПИРЯЛ, 1992
15. Архаические модели мира в современной прозе /художественное время и пространство/ // M.F.Aundov adına APRDƏİ-nin 50 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı. Bakı, APRDƏİ, 1996.
16. Мифологический генезис традиционных тюркских сюжетных циклов // «Проблемы изучения гуманитарных наук на совр.этапе». Тезисы докладов /февраль, 1997/, АГИЯ, Баку, 1997
17. “Qurani – Kərim”də kitab və ləfz // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri.Ali məktəblərarası resp. elmi konf. Məruzə və bildirişləri.Tezislər. B., APRDƏİ, 27-28.01.1998
18. Etnik coğrafiya və milli özünüdərketmə // Milli özünüdərketmə. Beynəlxalq elmi kollokvium tezisləri. 21-24 aprel, 1999, Qərb UN-ti, AEA, B., 1999
19. ”Kitabi-Dədə Qorqud”un müəllif və yaranma dövrü haqqında mülahizələr // «Dədə-Qorqud – 1300». Dədə Qorqud eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans. Bakı, APRDƏİ, 28-29 sentyabr, 1999.
20. Azərbaycan türklərində coğrafi yurd obrazı //  Şərq Qərb: Mədəniyyətlərin tipologiyası dialoqu. Respublika elmi konfransı. Bakı, APRDƏİ, 15-18 noyabr, 1999.
21. Жанровый синкретизм в современной про­зе // «Дидактические проблемы образования». Материалы межд. научно-педагогической конф. Тбилиси, 24-25.05.2000
22. Məsafədən təhsilin kommunikativ-metodik məsələləri // Qiyabi təhsil onun tərkib hissəsi olan «distant» (məsafədən) təhsilin problemlərinə həsr olunmuş ümumrespublika elmi-praktik konfrans. Bakı, ADİU, 17-18 may 2001
23. Bədii təkamüldə şifahi və yazılı mətn tipologiyası // “Ədəbi-nəzəri fikir 2 əsrin qovşağında”(respublika konfransının materialları, 20-21 iyun, 2001-ci il), B., MEA, Elm, 2001
24. Yepiskop Konstantin Preslavski adına Şumen Universitetinin 30 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans. Bolqarıstan, Şumen, 30 oktyabr, 2001.
25. Dünya Azərbaycanlılarının I qurultayı, Bakı, 9-10 noyabr, 2001.

26. Beynəlxalq Kadr Akademiyasının nümayəndələr yığıncağı. Ukrayna, Kiyev, 29-30 noyabr, 2001.

27. Поэтический мир произведения и художе­ственный перевод. // Тезисы научно-методической конференции «Художественный перевод: теория, практика, преподавание. Республ. научно-методическая конференция.», Б., 26-27.03.2002, БСУ, 2002.
28. RusiyaAərbaycan münasibətləri: imkanlar perspektivlər. Rusiya Federasiyası Azərbaycan Respublikası arsında diplomatik münasibətlərin qurulmasının on illiyinə. Elmi-praktik konfrans. Rusiya, Moskva, 22 aprel, 2002.
29. Azərbaycan orta ümumtəhsil məktəblərində rus dili ədəbiyyatının tədrisinin aktual problemləri. I Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı, BSU, 18 iyun 2002.

30. Azərbaycan orta ümumtəhsil məktəblərində rus dili ədəbiyyatının tədrisinin aktual problemləri. II Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı, BSU, 12-13 may, 2003.

31. Tağıyev oxuları. Beynəlxalq konfrans. Bakı, BSU, 25 may, 2003.

32. Azərbaycanda rus dilinin tədrisinin təkmilləşdirilməsi yolları. Elmi-praktik seminar. Gəncə, 20 dekabr, 2003.

33. Tədris rus dilində olan məktəb direktorlarının beynəlxalq müşavirəsi. Rusiya, Moskva, 23-27 mart, 2004.

34. «Rus dilinə dəstək beynəlxalq pedaqoji cəmiyyəti»nin təsis konfransı. Rusiya, Moskva, 26 mart, 2004.

35. Azərbaycanda rus dilinin tədrisinin təkmilləşdirilməsi yolları. Elmi-praktik seminar. Lənkəran, 15 aprel, 2004.

36. Türk xalqlarının ədəbi keçmişi: türk dastanları. Beynəlxalq simpozium, Bakı, Qafqaz Universiteti, 6-7 may, 2004.

37. Heydər Əliyev BSU. Elmi-praktik konfrans, BSU, 8 may, 2004.

38. TürkiyəAzərbaycan mədəni əlaqələri. Beynəlxalq simpozium. Bakı, BSU, 3-4 may, 2004.

39. Tağıyev oxuları. Beynəlxalq konfrans. Bakı, BSU, 11 may, 2004.

40. Azərbaycan yazıçılarının  XI qurultayı, Bakı, 17 may, 2004.

41. Azərbaycanda rus dilinin tədrisinin təkmilləşdirilməsi yolları. Elmi-praktik seminar. Qusar, 21 may, 2004.

42. I Uluslararası Ahıska türkləri qurultayı. Bakı, 1 iyul, 2004.

43. Rus dilinin müasir təlimi Avrointeqrasiya prosesləri. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bolqarıstan, Varna, 2-5 oktyabr, 2004.

44. MDB iştirakçısı olan ölkələrdə vahid tədris məkanının formalaşdırılması problemləri əməkdaşlıq perspektivləri, Moskva, 20-21 oktyabr, 2004.

45. Müqayisəli ədəbiyyat. I Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, BSU, 29-31 oktyabr, 2004.

46. IV Международное совещание директоров школ с преподаванием на русском языке. Москва, 12-16 апреля 2005.

47. Akademik oxu və yazı. Bakı, ADU, 20-21 may 2005.

48. Роль преподавания русской литературы в интеграцион
ных процессах в сфере образования. Конгресс НПО государств СНГ и Балтии по вопросам сотрудничества в сфере науки, культуры  и образования. СПб, 15-17 ноября
2005 г.
49. Uluslararası 6.Türk Kültürü Kongresi. Türk Kültürünün Dünya kültürünə etki və katkıları. Ankara, 21-26 noyabr 2005.

50. Международный семинар «Славянский университет и школьное образование на русском языке» (г. Баку, МПО и БСУ, 8 - 9 ноября 2005 г.).

51. Первый Форум творческой и научной интеллигенции государств участников СНГ. Москва, 14 - 15 апреля
2006 г.
52. Türkiyə, TASAM, İstambul, 10 -16 iyul 2006.  

53.Türk dövlətləri və toplulukları 10-cu dostluq, qardaşlıq və işbirliyi qurultayı. Antalya, 17 – 20 sentyabr 2006.

54. Международный педагогический форум «Русский язык в диалоге  культур», Москва, 4 – 5 октября
2006 г.
55. Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq. II Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, BSU, 24- 25 noyabr 2006 
56. Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində kredit sisteminin tətbiqi. Bakı, 18 dekabr 2006.

57. Фестиваль русского языка и дней российского образования в Азербайджанской Республике, Баку, 2 декабря 2006 

58. Azərbaycan və Türk Diaspor Təşkilatları Rəhbərlərinin I Forumu. Bakı, 9 mart 2007.

59. Региональный форум преподавателей – русистов закавказских стран. Баку – Гянджа, РУДН, 10 – 14 сентября
2007 г.
60. Azərbaycan Ali Təhsil İslahatları üzrə seminar, TN, DB., Bakı, 2-3 noyabr 2007.

61. Второй Форум творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ. Астана, Казахстан, 12-13 ноября
2007 г.  
62. Türk dövlət və cəmiyyətlərinin XI dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayı. Bakı, 17-19 noyabr 2007.

63Международная научно – практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в полиэтнической культурной среде». Баку, 21 ноября
2007 г.
64.  «Бизнес инкубатор в «Лингвапарке» – элитарный клуб или кузница кадров?» Международный семинар  - совещание. Москва, Киев, Баку, 13 декабря
2007 г.
65. Языки мира. Международный форум по проблеме государственной языковой политики. Санкт – Петербург, 21 декабря
2007 г.   
66. Təhsildə keyfiyyətin təminatı: tələblər və zərurətlər. Beynəlxalq konfrans. Bakı, 10 aprel 2008  

67. III-я Конференция Международного педагогического общества в поддержку русского языка (14-17 октября 2008 года)

68. Dünya Azərbaycanlılarını Əlaqələndirmə Şurasının toplantısı. Bakı, 18 dekabr 2008.

69. Almanlar Azərbaycanda: beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı, BSU, aprel 2009

70. Humanitar əməkdaşlıq üzrə Birinci Azərbaycan-Rusiya Forumu. Bakı, 21-23 yanvar 2010

71. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. I Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı-Naxçıvan-Gəncə, 3-8 may 2010.     

72. Ali təhsil müəssisələrində təhsilin planlaşdırılması və idarəolunması. Milli seminar (AR TN – İSESKO). Bakı, 21-23 sentyabr 2010  

73. MDB ölkələri humanitar universitetlərin rektorları və humanitar fakültə dekanlarının I Forumu. Bakı, 12-13 oktyabr 2010.  

74. Türk dili və ədəbiyyatının tədrisi. 1-ci Beynəlxalq simpozium. BSU-Qazi Universiteti. Bakı, 21-23 oktyabr 2010   

75. Müqayisəli ədəbiyyat. Ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə arxetiplər. IV Beynəlxalq konfrans. Bakı, 23 oktyabr 2010   

76. VI Международный форум «Диалог языков и культур СНГ и ШОС в ХХI  век» (МГЛУ – БСУ). Баку, 8-11 ноября 2010 года.

77. Azərbaycanda ali təhsil islahatları: nailiyyətlər, çağırışlar və beynəlxalq perspektivlər. Bakı, ADU, 15 dekabr 2010

78. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88 ildönümünə həsr olunmuş 2-ci Beynəlxalq konfrans, Bakı-Gəncə, 04-07 may 2011   

79. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu. XXI əsr: ümidlər və çağırışlar. Bakı, 10-11 oktyabr, 2011

80. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. III Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2-5 may 2012-ci il

81. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu. Bakı, 5-6 oktyabr, 2012

82. VII Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ.  Ашгабат, 15-16 октября
2012 г.
83. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. 4-cü Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2-5 may 2013-cü il

84. Четвертый российско-азербайджанский межрегиональный форум «Россия – Азербайджан: межрегиональный диалог – 2013». 5 - 6 июня
2013 г., г. Волгоград.
85. Международный региональный форум молодых преподавателей русского языка, аспирантов и студентов-русистов «Поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов в СНГ». 1 – 4 октября 2013 года (Баку).

86. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. 5-ci Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 5-7 may 2014-cü il

87. Пятый азербайджано-российский межрегиональный форум – 2014. 23 - 24 июня
2014 г., г. Габала.
88. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin XII qurultayı. Bakı, 17 iyun 2014-cü il.

89. “Ahıskalı Türklerin Kültürel Yapısı” // Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu. 14-15 nisan 2014. Giresun, Türkiyə (Bilim ve Danışma Kurulu üzvü)

90. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu. Bakı, 2-3 oktyabr, 2014

91. Tarihte Ahiska Türkleri Sorunu: dünü, bugünü, yarını. Uluslararası sempozyumu. (Ahıska türkleru sürgününün 70. Yılı Anısına). Türkiyə, Bursa, Uludağ universiteti. 14-15 noyabr 2014 (Bilim ve Danışma Kurulu üzvü və iştirakçı)

92. Международный форум по вопросам сотрудничества и обмена опытом в сфере образования. Москва,  23-26 октября 2014 года

93. Региональная конференция по поддержке и сохранению русского языка для соотечественников Азербайджана и Грузии. Баку,   2014 
94. «Творческое наследие М.Ю.Лермонтова как часть мировой культуры, «круглый стол». Баку, 21 декабря
2014 г.
95. «Изучение и преподавание русского языка и литературы в Азербайджане: проблемы м перспективы» (круглый стол). Баку, июнь 2014

96. Azərbaycan alimlərinin 1-ci Qurultayı. Bakı, 19 dekabr 1014

97. “Holokost və Xocalı müasirlərin gözü ilə”. Dəyirmi masa. Bakı, 27 yanvar 2015

98. “Birlikdə qazanılmış qələbə. Faşist Almaniyası və onun müttəfiqləri üzərində qələbədə Azərbaycanın rolu”. Rusiya-Azərbaycan konfransı. Bakı, mart 2015  
99. Azərbaycan multkulturalizmi. Qafqaz Albaniyası (udilər). Beynəlxalq konfrans. Roma, İtaliya, 21 aprel 2015.
100. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. 6-cı Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 5-7 may 2015-ci il

101. «Диалог цивилизаций и межкультурное сотрудничество».  Региональный семинар (Баку, 14-15 мая
2015 г.) Sivilizasiyalararası dialoq və mədəniyyətlərarası əməkdaşlıq. Regional seminar. Bakı, 14-15 may 2015
102. 3-cü Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu. Bakı, 18-19 may 2015
103. Azərbaycan Respublikasının ilk milli Konstitusiyasının 20 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konfrans. Bakı, 10 noyabr 2015
104. Epos və etnos:  Kitabi-Dədə Qorqudun elm aləminə bəlli olmasının     200 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpozium. Materiallar. Bakı, 12 noyabr 2015-ci il

105. Azərbaycan-Rusiya Universitetlərarası Forumu. Bakı, 19-20 noyabr, 2015

106. Arxivlər, kitabxanalar və təhsil müəssisələri üçün istisnalar və məhdudiyyətlər. Beynəlxalq seminar. Bakı, 30.11 – 1.12. 2015

107. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarında tolerantlıq Azərbaycan multikulturalizminin bədii qaynaqlarından biri kimi", dəyirmi masa. 17 dekabr, 2015, Drezden, Almaniya

108. «Преподавание русского языка в школах и вузах Азербайджана: специфика и потребности», международный научно-практический семинар МАПРЯЛ, 7 – 8 декабря 2015 года, Баку
109. “Müqayisəli ədəbiyyat və mədəniyyət: Ədəbiyyatın və mədəniyyətin başlanğıc meyarları”, beynəlxalq elmi konfrans. 27-28 noyabr 2015, Bakı

110. Семинар по повышению квалификации учителей русского языка общеобразовательных учреждений Баку и преподавателей БСУ, Баку, 26-27 ноября 2015

111. Xarici ölkə universitetlərində “Azərbaycan multikulturalizmi” fənninin tədrisi: problemlər və perspektivlər. Dəyirmi masa, Bakı, 2015.

112. “Azerbaycanşinaslik: Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” (Dil, Folklor, Edebiyat, Sanat, Tarih). Uluslararasi  sempozyum. Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlari Bölümü. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının Kuruluşunun 10. Yıl Dönümü  Münasebetiyle. 21-23 EKİM 2015 /
KARS (Bilim ve danişma kurulu üzvü).
113. Оргкомитет международного конкурса школьных, семейных и индивидуальных проектов «Вторая мировая война: взгляд из XXI века» (Москва) // http://www.etnosfera.ru/66-novosti-etnosfery/508-orkgomitet-mezhdunarodnogo-konkursa-shkolnykh-semejnykh-i-individualnykh-proektov-vtoraya-mirovaya-vojna-vzglyad-iz-xxi-veka (член оргкомитета). 2015 год.
114. Ulu Öndər Heydər Əliyev irsində multikulturalizm və tolerant dəyərlər.   7-ci Beynəlxalq elmi konfrans. 2016, Bakı
115. Культурно-просветительская акция «Петербургские встречи в Баку». 18-20 мая 2016 года, г. Баку

116. Dünya azərbaycanlılarının 4-cü qurultayı. Bakı, 3 - 4 iyun 2016

117. VII Конференция Международного педагогического общества в поддержку русского языка (г. Москва, 17-20 октября 2016 года)

118. Sabir bədii qiraət müsabiqəsi, may 2017, Şamaxı (münsiflər heyətinin üzvü)
119. Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması Heydər Əliyevin amalı idi. Beynəlxalq elmi konfrans, Azərbaycan Universiteti, Şamaxı, 23 iyun 2017

120. Опыт, практика и перспективы создания новых учебных программ по русскому языку в Азербайджане. Баку, май 2017

121. AVCİYA-nın nəşr etdiyi “Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq səhifəsi – Göyçay döyüşləri (iyun-iyul 1918-ci il)" kitabının təqdimat mərasimi (Göyçay, 30.06.2017)
122. Professor Mədəd Çobanovun 80 illik yubileyinə həsr olunan elmi sessiya // Bakı, Atatürk Mərkəzi, 12 iyun 2017 
123. Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве. Международный конгресс. Баку, 27-30 сентября 2017 года
124. Gender problemi və müasir Azərbaycan. Respublika elmi konfransı, 25.11.2017, Bakı, Azərbaycan Universiteti