ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Bayatı poetikası - 2

 
                                                                                           
Asif Hacılı. Bayatı poetikası:
struktur, semantika, praqmatika. –
Bakı: “Elm”, 2019, – 242 səh.
(yenidən işlənmiş və genişləndirilmiş ikinci nəşri).


Elmi redaktorları:
     Muxtar İMANOV
                            akademik
                                   Şirindil ALIŞANLI
                        professor
                        Kamil HÜSEYNOĞLU
                        professor
                       
 
Rəyçilər:                   Nizami CƏFƏROV
akademik
Məhərrəm QASIMLI
professor
Mahmud ALLAHMANLI
                                    professor

Monoqrafiyada folklorumuzun qədim janrlarından olan bayatıların poetik sistemi formal-məntiqi və struktur-semiotik meyarlarla tədqiq olunmuşdur. Müəllif bayatı poetikasının struktur, semantika və praqmatika qatlarını araşdırmış, bayatı janrını və ümumən şifahi lirikamızı səciyyələndirən konseptual ümumiləşdirmələr vermişdir.

© Folklor İnstitutu, 2019


MÜNDƏRİCAT

Giriş
0.1. Ön söz 3
0.2. Ümumi mülahizələr və metod məsələləri 5
0.3. Əsas müddəalar və prinsiplər 22

I f ə s i l
S t r u k t u r
1.0. Ümumi məsələlər 30
1.1. Fonopoetika 31
1.2. Qrammatik vasitələr 52
1.3. Leksik vasitələr 60
1.4. Poetik sintaksis 64

II f ə s i l
S e m a n t i k a
2.0. Ümumi məsələlər 93
2.1. Estetik işarələr 104
2.2. Misralararası semantika 113
2.3. Cərgələrarası semantika 118
2.4. Ümumi mətn semantikası 126
2.5. Ümumi semantik model 133
2.6. Mətnlərarası semantika 138
2.7. Semantik təkamül 138

III f ə s i l
P r a q m a t i k a
3.0. Ümumi məsələlər 141
3.1. Janr paradiqması 145
3.2. Müəllif paradiqması 162
3.3. Üslubi paradiqma 212

Nəticə 225
Qeydlər 227
                                                                         
       
                                                                                  Haqqında
                           Professor Asif Hacıyevin yeni monoqrafiyası çapdan çıxıb:

Azərbaycan Universitetinin professoru Asif Hacılıyevin “Bayatı poetikası: struktur, semantika, praqmatika” adlı monoqrafiyası dərc olunmuçdur. Monoqrafiyada folklorumuzun qədim janrlarından olan bayatıların poetik sistemi formal-məntiqi və struktur-semiotik meyarlarla tədqiq olunmuşdur. Müəllif şifahi lirikamızın tədqiqinin metodoloji məsələlərini şərh etmiş, bayatı poetikasının struktur, semantika və praqmatika qatlarını araşdırmış, bayatı janrını və ümumən şifahi lirikamızı səciyyələndirən konseptual ümumiləşdirmələr vermişdir. Bayatıların dərkini mədəniyyət və dilimizin, özlüyümüzün dərki hesab edən müəllif bu janrda aşkarlanan etnopoetik dünya mənzərəsini, rəmz və işarələri, motiv və konseptləri ətraflı təhlil etmiş, fonopoetik, qrammatik, leksik, sintaktik vasitələrin bədii sistemdə rolunu, mətn semantikasının müxtəlif aspektlərini və ümumi səciyyəsini, kompozisiya, ritm, vəzn, janr-üslub özünəməxsusluğunu araçdırmışdır. Müasir tədqiqat metodları və yeni konseptual yanaşma ilə, müxtəlif türk xalqlarının folkloruna xas mətnlərdən istifadə etməklə yazılmış bu kitab filoloq mütəxəssislər, tələbə və magistrantlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Monoqrafiya AMEA-nın Folklor İnstitutunun qərarı ilə “Elm” nəşriyyatında çap olunub.

http://au.edu.az/az/material/974/professor-asif-haciyevin-monoqrafiyasi-cap-olunub?fbclid=IwAR1C39WR2UIx2FWuFi_UV-j3EzkZhagqVqzgVjI0fKMcut48iNKHF7FUzUw#.Xl38n_guIww.facebook

https://azertag.az/xeber/Professor_Asif_Haciyevin_yeni_monoqrafiyasi_chapdan_chixib-1430909?fbclid=IwAR3pG1AUFDo8ge1WMjByuYhkcViLy9I4SCwQuaf7-_7ZMBPQReIXj7j0LWE

https://525.az/site/?name=xeber&news_id=136404&fbclid=IwAR2XgREy-Qs0tCTQol4n7gVeedEbJnUFvR7s7ChpD9OKm5CjCCbsALSP36M#gsc.tab=0

https://qafqazinfo.az/news/detail/professor-asif-haciyevin-yeni-monoqrafiyasi-cap-olunub-279495?fbclid=IwAR0msnROo4X_IKfK-4TYrxVV912fKX6xTXewqa0KSPiJB9eYp6feoh4e46c

http://1905.az/professor-asif-haciyevin-yeni-monoqrafiyasi-cap-olunub/?fbclid=IwAR1ll-b5N_i3J5Kp2hw6lqcDe-3-MfVXc4SZMp30Erg0bkcsYibLl5f78EA

https://azedu.az/az/news/26285-professor-asif-haciyevin-yeni-monoqrafiyasi-cap-olunub-?fbclid=IwAR2Ux4tDeur65Prk8bOLY2Dg__pmqiD25Y9BUKG6zWYKr3WKBKg6IiTw2lo

https://aqreqator.az/az/medeniyyet/603311?
fbclid=IwAR3n7E1DW76q_3Ngd0FfTz5dlTzOL6dLO7v1qdUB6w1cGYYkisDwjHczWn8


http://analoq.az/siyaset/olke/12873-azerbaycan-universitetinin-professoru-asif-hacilinin-yeni-monoqrafiyasi.html

http://zim.az/yeni-neshrler/4787-professor-asif-haclnn-yeni-monoqrafiyas-drc-olunub.html?fbclid=IwAR2zYJeemxYBj6rqE0cS0IeK5uyfOaUMaOGpG01X6cKaQkoy6dxt0BsRaI8

http://www.avanqard.net/index.php?action=static_detail&static_id=59605&fbclid=IwAR2TwR3z78x91BLM8QR6pIwVzH_vIGF1C9-UGkm9Y2uCyRxRym7llMItE08

https://tehsil-press.az/index.php?newsid=47576

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol