ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Elmi rəhbərlik və opponentlik

      
Elmi rəhbərlik

Таривердиева, Сабина Ельмар гызы
Проблема трагического в современной прозе: на материале русской и азербайджанской прозы 1970-80-х годов: автореферат дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03, 10.01.08 / С. Е. Таривердиева; науч. рук. А. А. Гаджиев; Бакинский Славянский Университет. - Баку, 2005

     Qafarova, Səməngül Hüsü qızı
Azərbaycan xalq lirik şeirində bədii üslub xüsusiyyətləri: filologiya elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 10.01.09 / S. H. Qafarova; elmi rəh. A. Hacıyev; AMEA Folklor İnstitutu. - Bakı, 2008.

     Таирова, Дурдана Фарман гызы
 Поэтика русской и азербайджанской городской прозы: на материале творчества Ю. Трифонова и Анара: автореферат дис. ... д-ра философии по филолог. наукам: 10.01.03, 10.01.01 / Д. Ф. Таирова ; науч. рук. А. А. Гаджиев; Бакинский Славянский Университет. - Баку, 2010.

     Acaloğlu, Arif Mikayıl oğlu
Türk xalqlarının epik ənənəsi və mifologiya: qəhrəmanlıq dastanlarında epik dünya strukturunun nəzəri aspektləri: filologiya elm. üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 10.01.08 / A. M. Acaloğlu; elmi rəh. A. A. Hacıyev; Bakı Slavyan Universiteti. - Bakı, 2011.

     Меджидова, Губа Руслан гызы
Мифологемы русской постмодернистской прозы: автореферат дис. ... д-ра филос. по филолог. наукам: 10.01.03, 10.01.08 / Г. Р. Меджидова; науч. рук. А. А. Гаджиев; Бакинский Славянский Университет. - Баку, 2012.

Гасымова, Вусаля Акиф гызы

Восточные мотивы в русской прозе 1970-1990-х годов: автореферат дис. ... д-ра философии по филолог. наукам: 5718.01 / В. А. Гасымова; науч. рук. А. А. Гаджиев; Бакинский Славянский Университет. - Баку, 2014. 

Karahan, Hüseyn Muzaffer oğlu.
XIX əsrin II yarısında Azərbaycan və Türkiyə ədəbiyyatlarında maarifçi-ədəbi hərəkatın tarixi-müqayisəli tədqiqi: filologiya üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 5715.01 / H. M. Karahan; elmi rəh. A. A. Hacıyev; Bakı Slavyan Universiteti. - Bakı, 2016

Павлий, Иван Владимирович.
История и проблемы перевода украинской художественной литературы на азербайджанский язык: автореферат дис. ... д-ра философии по филолог. наукам: 5718.01, 5716.01 / И. В. Павлий; науч. рук. А. А. Гаджиев; Бакинский Славянский Университет. - Баку, 2018.

Bağırova, Sevinc Ağadin qızı.
Rus romantik ədəbiyyatında islam dəyərləri və müsəlman obrazları: filologiya üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 5718.01 / S. A. Bağırova; elmi rəh. A. A. Hacıyev; Bakı Slavyan Universiteti. - Bakı, 2018        
      Opponentlik

 • А.И.Алиева. Женские образы в азербайджанских сказках. Б., 1992.
 •  S.Ə.İldırımzadə. Müasir Azərbaycan nəsrində mənəvi-psixoloji problemlər (1970-80-ci illər). B., 1997.
 •  С.Б.Бахышова. Элементы мифа и притчи в современном романе. Б., 1997.
 •  S.M.İsmixanova. Cəlil Məmmədquluzadə nəsrində təsvir və təhkiyə. B., 1998.
 •  H.M.Həşimov. Azərbaycan ədəbiyyatında sentimentalizm. Naxçıvan, 1998.
 •  S.A.Orucova. Rəsul Rzanın ədəbi-tənqid görüşləri. B., 2000.
 •  S.T.Məmmədova. Şərq intibah poeziyasının əsas istiqamətləri. B., 2000.
 •  S.H.Qəniyev. Azərbaycan folklorunun regional özünəməxsusluğu. Şirvan folklor mühiti (elmlər doktorluğu dissertasiyası: DD). B., 2000.
 •  M.H.Quliyeva. Klassik Şərq poetikası və orta əsrlər Azərbaycan poeziyası (DD). B., 2000.
 •  E.Ə.Mehrəliyev. Müharibə və ədəbiyyat (90-cı illərin Azərbaycan ədəbiyyatı əsasında). B., 2001.
 •  S.H.Orucova. Azərbaycan folklorunun rus dilinə tərcümə probleminin özünəməxsusluğu (1980-1990-cı illər). B., 2002.
 •  L.F.Əhmədova. Проблема нравственного выбора в романах 70-80-х годов («Выбор» Ю.Бондарева, «Плаха» Ч.Айтматова и «День казни» Ю.Самедоглу). B., 2002.
 •  Y.A.Abdullayeva. Rəsul Rza lirikasında insan və dünya problemi (xarici ölkə mövzusuna həsr olunmuş şeirlər əsasında). B., 2002
 •  S.H.Məcidova. İlyas Əfəndiyevin tarixi dramları. B., 2002
 •  M.A.Cəfərli. Azərbaycan məhəbbət dastanlarının poetikası (DD). B., 2003
 •  Ş.B.Məmmədov (Məmmədli). Borçalı ədəbi mühiti (1920-ci ilə qədər). (DD). B., 2003.
 •  P.B.İsayeva. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında faciə janrının tədqiqi problemləri. B., 2003.
 •  A.Ə.Dadaşov. Azərbaycan ekran dramaturgiyasında mövzu, struktur, üslub və janr problemləri (DD). B., 2004.
 •  Ş.Ş.Musayev. Borçalıda ədəbiyyatın və ədəbi-mədəni həyatın özünəməxsusluğu. B., 2004.
 •  T.Q.Məmməd. XX əsr Azərbaycan dramaturgiyasının poetikası (H.Cavid,C.Məmmədquluzadə və C.Cabbarlının dramaturgiyası əsasında) (DD). B., 2004.
 •  M.Y.Abdullayeva. Azərbaycan folklorun regional xüsusiyyətləri (Şəki-Zaqatala folklor nümunələri əsasında). B., 2004.
 •  B.H.Babazadə. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında bədii tip problemi. (DD). B., 2004.
 •  M.M.Abbasova. Klassik Azərbaycan hekayəsində bədii simvol (1900-1920). B., 2004.
 •  E.E.Əlizadə. “Yeni nəsr” və fərdi yaradıcılığın bədii təkamülü problemi (Elçinin yaradıcılığı əsasında). Naxçıvan, 2005.
 •  X.B.Bəşirli. “Koroğlu” eposunun poetikası (genezisi və bədii sistemi) (DD). B, 2005
 •  T.Ə.Mustafayev. XX əsr Azərbaycan nəsrinin poetikası (DD). B, 2005.
 •  B.B.Əhmədov. Azərbaycan satirasının inkişaf problemləri (1920-1980-ci illər) (DD). B, 2005.
 •  Ə.K.Tinayeva. Müasir Azərbaycan nəsrində lirik-psixoloji üslub istiqaməti.B., 2006
 •  L.H.Həsənzadə. 50-60-cı illər Azərbaycan nəsrinin poetikası (İsa Hüseynovun yaradıcılığı əsasında). B., 2007
 •  T.S.Cavadov. 80-ci illər Azərbaycan romanı: janr təkamülü (DD). B., 2007
 •  M.E.Hüseynova. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında lirik-psixoloji üslub (DD). B., 2011
 •  Bayeş Cabbar Ziyara. Ömər Xəyyam və şərqi slavyan ədəbiyyatları. B., 2012
 •  M.B.Mustafayev. XIX əsr Azərbaycan ədəbi-tarixi prosesi müasir ədəbi-nəzəri fikirdə və ədəbiyyatşünaslıqda. B., 2012
 •  A.İ.İslamzadə. Oğuz epik ənənəsində Qazan xan obrazı. B., 2013
 •  A.H.Hüseynova. Azərbaycan mühacirət folklorşünaslığı. B., 2013
 •  G.B.Əhmədova. Azərbaycan ədəbiyyatında elmi-fantastik janrın ənənələri. B.,2014
 •  A.Ş.Əhmədli. Folklorda söyləyicilik sənəti (Şirvan folklor örnəkləri əsasında). B., 2014
 •  Ü.A. Nəbiyeva. Türk epik düşüncəsində “Dədə Qorqud”. B., 2015
 •  J.Z.Coşkun. Türk və rus sehrli nağıllarının tipologiyası. B., 2015
 •  Ə.D.Əsgərov. Ümumtürk folkloru tarixində oğuznamə yaradıcılığı. (DD). B., 2015
 •  A.İ.Məmmədov. Azərbaycan aşıq yaradıcılığının regional xüsusiyyətləri (Ağbaba – Çıldır aşıq mühiti) (DD). B., 2016
 •  M.M.Çobanov. Gürcüstanda Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf meylləri (1960-2010). B., 2016.
 • A.S. Xəlilov. Oğuz eposunda ritual və janrın struktur tipologiyası. B., 2018
 • D.A.Əliyev. İsmayıllı mühitindəki azsaylı xalqların folkloru. B., 2021
 • Эфендиева Суад Ариф гызы. Роль контактных связей в развитии стихотворных форм в русской и азербайджанской литературе ХХ века. ДДФ. Б., 2021
 • Sərxan Abbas oğlu Xavəri. Azərbaycan milli mədəniyyət sistemində folklorun funksional strukturu və tipologiyası (Elmlər Doktoru Dissertasiyası). Bakı, AMEA, 2021
 • Aysel Həsən qızı Qurbanova. Azərbaycan romantizmində milli ruhun bədii ifadəsi (fəlsəfə doktoru dissertasiyası). Bakı, AMEA, 2021
 • Şəfəq Nizami qızı Dadaşova. Ədəbi avtobioqrafiyanın nəzəriyyəsi və tipologiyası. Elmlər doktoru elmi dərəcəsi. Bakı, BSU, 2022
 • Xanım Rza qızı Sultanova. XX yüzil Azərbaycan poeziyasında mifopoetik ənənə. Elmlər doktoru elmi dərəcəsi. Bakı, BSU, 2022

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol