ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Axısqalı şair Usta Mürtəz

Axısqalı şair Usta Mürtəz. 
Bakı, Mütərcim, 2015
 


Redaktoru:
Mirzə Misliyev
Əliş Mirzallı
Asif Hacılı. Axısqalı Şair Usta Mürtəz. – Bakı, Mütərcim, 2015
Kitabda Axısqa mahalının Koblıyan (Altunqala) bölgəsinin (indiki Adıgün rayonu) Arzne kəndindən şair Usta Mürtəzin həyat və yaradıcılığından bəhs olunur, əsərlərindən nümunələr verilir.
 
Asif Hacılı. Ahıskalı Şair Usta Mürtez. – Bakü, Mutercim, 2015
Kitapda Ahıskanın Koblıyan (Altunkala) bölgesinin (şimdi Adıgön ilçesi) Arzne köyünden şair Usta Mürtezin hayatı ve eserlerinden bahsedilmektedir, eserlerinden örnekler verilmiştir.

Arxa qapaq:

Tarixin min üç yüz altmış üçündə
Məzlum dünya bir şivana yetişdi,
Sürgün oldux bir gecənin içində,
Fiğan düşdi, əl-əşana yetişdi.

Əl-əsmana düşdi gəlinlər, qızlar,
Ağlaşur camahat, cümləsi sızlar,
Əlvida etdux o vaxıt bizlər,
O sədamiz hər cahana yetişdi.

Voyennilər gəlib «bıstre-bıstre» dedilər,
Malımızı xaçpərəstlər yedilər,
Pərişan oldilər qəlblər, gəldilər,
Uluşmalari arsimana yetişdi.

Zanduxlarda qaldi neçə geyimlər,
Başımıza gəldi neçə oyunlar,
Mələşur quzulər, o mübarək qoyunlar,
Ayan oldi hər heyvana yetişdi.

Sabax-sabax bizi yola saldilər,
Bir ox vurub bağrımızi dəldilər,
Malımızi əlimizdən aldılar,
Dövran dönüb bu zamana yetişdi.
 
Haqqında
Ибрагим Сарваров