ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Axısqalı şair Usta Mürtəz

Axısqalı şair Usta Mürtəz. 
Bakı, Mütərcim, 2015
 


Redaktoru:
Mirzə Misliyev
Əliş Mirzallı
 
Asif Hacılı. Axısqalı Şair Usta Mürtəz. – Bakı, Mütərcim, 2015
Kitabda Axısqa mahalının Koblıyan (Altunqala) bölgəsinin (indiki Adıgün rayonu) Arzne kəndindən şair Usta Mürtəzin həyat və yaradıcılığından bəhs olunur, əsərlərindən nümunələr verilir.
 
Asif Hacılı. Ahıskalı Şair Usta Mürtez. – Bakü, Mutercim, 2015
Kitapda Ahıskanın Koblıyan (Altunkala) bölgesinin (şimdi Adıgön ilçesi) Arzne köyünden şair Usta Mürtezin hayatı ve eserlerinden bahsedilmektedir, eserlerinden örnekler verilmiştir.

Arxa qapaq:

Tarixin min üç yüz altmış üçündə
Məzlum dünya bir şivana yetişdi,
Sürgün oldux bir gecənin içində,
Fiğan düşdi, əl-əşana yetişdi.

Əl-əsmana düşdi gəlinlər, qızlar,
Ağlaşur camahat, cümləsi sızlar,
Əlvida etdux o vaxıt bizlər,
O sədamiz hər cahana yetişdi.

Voyennilər gəlib «bıstre-bıstre» dedilər,
Malımızı xaçpərəstlər yedilər,
Pərişan oldilər qəlblər, gəldilər,
Uluşmalari arsimana yetişdi.

Zanduxlarda qaldi neçə geyimlər,
Başımıza gəldi neçə oyunlar,
Mələşur quzulər, o mübarək qoyunlar,
Ayan oldi hər heyvana yetişdi.

Sabax-sabax bizi yola saldilər,
Bir ox vurub bağrımızi dəldilər,
Malımızi əlimizdən aldılar,
Dövran dönüb bu zamana yetişdi.
 
Haqqında
Ибрагим Сарваров

Г
аджиев Асиф Аббас оглы
Ахалцихские тюрки: мир верований
И эта, и относительно недавно вышедшие книги уважаемого Асифа Гаджиева о жизни и творчестве Ашуга Мухаммеда Сефили, Уста Муртаза, а также о выселенческом фольклоре турок-ахыска - прекрасные издания. Это работы автора - первые книги на эти темы. Мне очень понравилось и содержание книг, и примечания, и оформление. Очень понравилась также книга Асифа Гаджиева об урумах Я хотел бы поблагодарить профессора Асифа Гаджиева за его подвижнический, самоотверженный многолетний труд по сбору, исследованию и пропоганде фольклора и литературы турок-ахыска. Эти книги служат сохранению нашей культуры, языка, этнической идентичности. Еще раз от имени моих соотечественников выражаю аксакалу, видному ученому, профессору Асифу Гаджиеву нашу благодарность и глубокое почтение. Спасибо Вам, Асиф Ходжа! И.Сарваров
Ибрагим Сарваров

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol