ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

KİTABLARI

 

Epik ənənə və müasir bədii nəsr. 
Bakı: 1984Qəribəm bu vətəndə.
Ahıska türklərinin etnik mədəniyyəti. 
Bakı: 1992


Мифологизм и фольклоризм в 
современной прозе.
Б.,
 1993


Поэтика современной прозы. 
Вопросы мифологического и фольклорного
генезиса. Б., 
1997Теория литературы. Учебное пособие.
Б., 
1997 (в соавторстве)


Axısqa türk folkloru.
B.,
 1998


Bayatı poetikası.
B.,
 
2000


Ahıska türk folkloru. 
Ankara, 2001Mifopoetik təfəkkür fəlsəfəsi.
B., 2002Русская проза. Вторая половина XX века. 
Опыт мифопоэтического толкования. 
Б., 2003Литература. Учебник для 8 класса азербайджанских школ 
с русским языком обучения. Б., 
2006 
(соавтор и научный редактор)


Литература. Учебник для 9 класса азербайджанских школ 
с русским языком обучения. Б., 
2007 
(соавтор и научный редактор)


Axısqa türk folkloru.
B., 2008Qurani Kərim rus ədəbiyyatında.
B., 2009Ahıska türkləri: Vətən bilgisi.
İstanbul, 2009

 

Kamal Abdulla: seçimin morfologiyası.
B.,
 
2010


Ədəbiyyatşünaslığın tarixi və metodologiyası.
B.,
 
2011


История и методология литературоведения.
Б., 
2011


 
Rus Edebiyatında Kur'an-ı Kerim. 
İstanbul, Doğu Kütüphanesi, 2012
Сетература: история, типология и поэтика 
русской сетевой литературы. 
Баку,
 2012


Типология русской прозы 
рубежа ХХ и ХХI веков.
Баку, 2012


Национальный куррикулум по литературе для школ
с русским языком обучения (V-XI классы).
Министерство Образования Азербайджанской Республики. Баку, 2012
(председатель рабочей группы).Образовательная программа (куррикулум) по литературе (с русским языком обучения) для общеобразовательных школ Азербайджанской Республики (V - XI классы).
МО АР, Институт проблем образования АР, Баку, 2013 
(председатель рабочей группы)Urumlar: tarix və folklor. 
Bakı, 2014


Axısqalı Aşıq Molla Məhəmməd Səfili. 
Bakı, 2014


Ahıska türkləri: inanc dünyası. 
Bakı, Mutərcim, 2014 


Ahıska türklərinin sürgün folkloru. 
Bakı, Mütərcim, 2014
 


Axısqalı şair Usta Mürtəz. 
Bakı, Mütərcim, 2015
 


Мифопоэтика русской прозы.
Вторая половина ХХ века. –
Саарбрюккен,
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi
(xatirələr, manifestlər, konsepsiyalar).
Bakı: AU, 2018, 340 s.


Русская сетевая литература:
контекст, история, типология, поэтика :
учебное пособие /
— Саратов : Вузовское образование, 2019
                             

                  
             
История и методология литературоведения :
учебно-методическое пособие /
 — Саратов : Вузовское образование, 2019

  
Asif Hacılı. Bayatı poetikası:
struktur, semantika, praqmatika.
– Bakı: “Elm”, 2019, – 242 səh.
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol