ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

KİTABLARI

 

Epik ənənə və müasir bədii nəsr. 
Bakı: 1984Qəribəm bu vətəndə.
Ahıska türklərinin etnik mədəniyyəti. 
Bakı: 1992


Мифологизм и фольклоризм в 
современной прозе.
Б
аку:
 1993


Поэтика современной прозы. 
Вопросы мифологического и фольклорного
генезиса. Баку: 
1997Теория литературы. Учебное пособие.
Баку: 
1997 (в соавторстве)


Axısqa türk folkloru.
Bakı:
 1998


Bayatı poetikası.
Bakı:
 
2000


Ahıska türk folkloru. 
Ankara, 2001Mifopoetik təfəkkür fəlsəfəsi.
Bakı: 2002Русская проза. Вторая половина XX века. 
Опыт мифопоэтического толкования. 
Баку: 2003Литература. Учебник для 8 класса азербайджанских школ 
с русским языком обучения. Баку: 
2006 
(соавтор и научный редактор)


Литература. Учебник для 9 класса азербайджанских школ 
с русским языком обучения. Баку: 
2007 
(соавтор и научный редактор)


Axısqa türk folkloru.
Bakı: 2008Qurani Kərim rus ədəbiyyatında.
Bakı: 2009Ahıska türkləri: Vətən bilgisi.
İstanbul, 2009

 

Kamal Abdulla: seçimin morfologiyası.
Bakı:
 
2010


Ədəbiyyatşünaslığın tarixi və metodologiyası.
Bakı:
 
2011


История и методология литературоведения.
Баку: 
2011


 
Rus Edebiyatında Kur'an-ı Kerim. 
İstanbul, Doğu Kütüphanesi, 2012
Сетература: история, типология и поэтика 
русской сетевой литературы. 
Баку,
 2012


Типология русской прозы 
рубежа ХХ и ХХI веков.
Баку, 2012


Национальный куррикулум по литературе для школ
с русским языком обучения (V-XI классы).
Министерство Образования Азербайджанской Республики. Баку, 2012
(председатель рабочей группы).Образовательная программа (куррикулум) по литературе (с русским языком обучения) для общеобразовательных школ Азербайджанской Республики (V - XI классы).
МО АР, Институт проблем образования АР, Баку, 2013 
(председатель рабочей группы)Urumlar: tarix və folklor. 
Bakı, 2014


Axısqalı Aşıq Molla Məhəmməd Səfili. 
Bakı, 2014


Ahıska türkləri: inanc dünyası. 
Bakı, Mutərcim, 2014 


Ahıska türklərinin sürgün folkloru. 
Bakı, Mütərcim, 2014
 


Axısqalı şair Usta Mürtəz. 
Bakı, Mütərcim, 2015
 


Мифопоэтика русской прозы.
Вторая половина ХХ века. –
Саарбрюккен,
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi
(xatirələr, manifestlər, konsepsiyalar).
Bakı: AU, 2018, 340 s.


Русская сетевая литература:
контекст, история, типология, поэтика :
учебное пособие /
— Саратов : Вузовское образование, 2019
                             

                  
             
История и методология литературоведения :
учебно-методическое пособие /
 — Саратов : Вузовское образование, 2019

  
Asif Hacılı. Bayatı poetikası:
struktur, semantika, praqmatika.
– Bakı: “Elm”, 2019, – 242 səh.«قرآنکریمدرادبیاتروس»
(Müqəddəs Quran rus ədəbiyyatında).
Fars dilində. İran, “Rusiya-İran dostluq assosiasiyası”,
“Mirasmaktoob”, Tehran, 2021
http://www.mirasmaktoob.ir/fa/news/11016

 Azərtac: Azərbaycanlı alimin kitabı İranda fars dilində nəşr edilib


Гаджиев, Асиф Аббас оглы. Русская проза второй половины ХХ века. Вопросы мифопоэтики : учебное пособие / А.А. Гаджиев. — Саратов : Вузовское образование, 2022. — 178 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный. Гаджиев, Асиф Аббас оглы. Русская проза рубежа ХХ и ХХI веков. Основные направления и течения : учебно-методическое пособие / А.А. Гаджиев. — Саратов : Вузовское образование, 2022. — 50 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный.
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol