ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Qurani Kərim rus ədəbiyyatında


Qurani Kərim rus ədəbiyyatında. 
Bakı: Kitab aləmi, 2009. 248 səh.


Elmi redaktor:
AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi,
professor Kamal Abdullayev

A.A.Hacıyev. Qurani Kərim rus ədəbiyyatında. Bakı Slavyan Universitetində mühazirələr. Bakı, 2009
Kitabda rus ədəbiyyatında islam mətninin formalaşması tarixi, klassik və müasir rus yazıçılarının yaradıcılığında Qurani Kərim motivlərindən istifadənin özünəməxsusluğu, islami dəyərlərin rus fəlsəfi-estetik fikrində əhəmiyyəti şərh olunur.

А.А.Гаджиев. Коран в русской литературе. Лекции в Бакинском славянском университете. Баку, 2009
В книге рассматриваются история формирования исламского текста русской литературы, своебразие использования коранических мотивов в творчестве классических и современных русских писателей, значение исламских ценностей в русской философско-эстетической мысли.

Arxa qapaq
Qurani Kərimin ilahi mənaları və ecazkar Sözü rus mütəfəkkirlərini və ədiblərini daim düşündürmüş, mənəvi ax¬ta¬rışlarını istiqamətləndirmiş, rus ədəbiyyatının ilham mənbələrindən, fikir məxəzlərindən biri olmuşdur. İslam dəyərlərinin mənimsənilməsi nəticəsində rus ədəbiyyatına yeni motivlər, obrazlar, süjetlər, ifadə vasitələri daxil olmuş, xüsusi Şərq üslubu yaranmışdır.
 
Gizli mağarada, didərginlikdə,
Mən şirin Quranı oxuyurdum...
Aleksandr Puşkin

...lütfən, mənə xeyirxah müsəlman kimi baxın
Lev Tolstoy

Allahdan başqa allah yoxdur!
Sirdən güclü güc yoxdur!
İvan Bunin
 
Haqqında (linklər)

Azərbaycan nəşri haqqında:

* Kamal Abdulla
*Novruz Novruzov
*Mahnud Allahmanlı
*Fərid Hüseyn 
*R.M.Novruzov 
*Али Магомедов 
 *Etmad Başkeçd
*А.И.Гусейнова
*Şahin Xəlilli
*Vasif Əlihüseyn
*Cavanşir Cəlil
*  “Qurani Kərim” rus ədəbiyyatında
// “Ayat” qəzeti, dekabr 2009, № 10
 
 
 
 Türkiyə nəşri haqqında

Erol Cihangir
Sevinç Özarslan
Sevinç Özarslan (almanca)
Hudavendigar Onur
İsmail Demirci
Nigar Veli Ramizkizi
Türk Dünyasında Ayın Gündemi
ARKA KAPAK
RİSALEFORUM 


İran nəşri haqqında
http://www.mirasmaktoob.ir/fa/news/11016
Azərtac: Azərbaycanlı alimin kitabı İranda fars dilində nəşr edilib
525-ci qəzet: Asif Hacılının kitabı fars dilində

 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol