ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Dərslik və proqramlar

 
Müəllifi olduğu dərsliklər, vəsaitlər, proqramlar


1. Мифологизм и фольклоризм в современной прозе. Учебное пособие. – Б., Изд-во АПУ, 1993.
2. Теория литературы. Учебное пособие. – Б., Мутарджим, 1997 (соавтор).
3. Русская проза. Вторая половина XX века. Опыт мифопоэтического толкования. Учебное пособие. – Б., Изд-во «Китаб алеми», 2003.
4.Типология русской прозы 1990-х годов. Программа лекционного курса. Баку, 2003
5. Русский постмодернизм. Программа лекционного курса. Баку, 2003
6. Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения /А. А. Гаджиев, Т. Г. Джафаров, И. М. Джарчиева, Р. А. Исаева; науч. ред. А.А. Гаджиев. – Баку: XXI-YNE, 2006, 2010, 2012 (соавтор и научный редактор).
7. Литература: Учебник для 9-го класса общеобразовательных школ с русским языком обучения /А.Гаджиев, А.Гаджиев, Г.Гулиев и др.; науч. ред. А.А.Гаджиев. – Баку: XXI-YNE, 2007 (соавтор и научный редактор).
8. Ədəbiyyatşünaslığın tarixi və metodologiyası (mühazirə tezisləri). – B., Mütərcim, 2011.
9. История и методология литературоведения (тезисы лекций). – Б., Мутарджим, 2011.
10. Сетература: история, типология и поэтика русской сетевой литературы. Учебное пособие. – Баку: Мутарджим, 2012.
11. Типология русской прозы рубежа ХХ и ХХI веков. Учебное пособие. – Б., Мутарджим, 2012.
12. Программа курса «Практикум по литературе» /составитель/. Б., АПИРЯЛ им. М.Ф. Ахундова, 1992/1993 уч. г.
13. Программа и методические указания по курсу «Практикум по литературе» // «Программы по кафедре теории литературы», Б., БСУ, 2002.
14. Программа курса «Ведение в литературоведение» // «Программы по кафедре теории литературы», Б., БСУ, 2002. (соавтор: Х.А.Касимова)
15. Программа по литературе для V-XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения. Утверждено МО АР. Б., 2006 (руководитель группы и соавтор)
16. Ədəbiyyatşünaslığın tarixi və metodologiyası (fənn proqramı). B., Mütərcim, 2010
17. История и методология литературоведения (программа курса). Б., Мутарджим, 2010
18. Образовательная программа (куррикулум) по Литературе для общеобразовательных школ с русским языком обучения. (V – XI классы). Министерство образования Азербайджанской Республики, Институт проблем образования Азербайджанской Республики. Баку, 2013 (председатель рабочей группы) http://kurikulum.az/images/kurikulumTam/edebiyyatrus.pdf
19. Maarifçi-tənqidi realist ədəbiyyat. Ali təhsilin magistratura pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof. Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018.
20. Ümumtürk ədəbiyyatı tarixi. Ali təhsilin magistratura pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof.Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018.
21. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XX əsrin birinci yarısı). Ali təhsilin bakalavr pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof.Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018.
22. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XX əsrin ikinci yarısı – XXI əsr). Ali təhsilin bakalavr pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof.Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018.
23. Ədəbi tənqid tarixi. Ali təhsilin bakalavr pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof.Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018.
24. XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi (xatirələr, manifestlər, konsepsiyalar). Dərs vəsaiti. Bakı: AU, 2018, 340 s.
25. Русская сетевая литература: контекст, история, типология, поэтика : учебное пособие / — Саратов : Вузовское образование, 2019
26. История и методология литературоведения : учебно-методическое пособие / — Саратов : Вузовское образование, 2019


 
Redaktoru və ya rəyçisi olduğu dərsliklər, elmi-metodik nəşrlər


1. М.К.Коджаев. Методическая разработка темы «История и теория литературного характера» - Б., 1991 (рецензент)
2. С.Ш.Нуриев. Творчество Ф.М.Достоевского 1940-х годов (системно-структурный анализ). Учебное пособие. – Б., 1991 (рецензент)
3. Э.Рагимова. Целостный анализ образа персонажа на практических занятиях по «Введению в литературоведение» (на материале рассказов А.П.Чехова). – Б., 1997 (рецензент)
4. Н.Мамедханова, З. Алиева. Программа курса «История зарубежной литературы». Б., 1999 (рецензент)
5. Б.Мусаев. Азербайджанская литература ХХ века (I часть). – Б., 1997 (редактор)
6. Б.Мусаев. Азербайджанская литература ХХ века – Б., 2000 (редактор)
7. «Bədii tərcümə: nəzəriyyə, təcrübə, tədris». Elmi-metodik konfransın tezisləri. – B., 2002 (məsul redaktor)
8. Б.А.Ахундова. Программа курса «Теория литературы». – Б., 2002 (рецензент)
9. Программа по курсу «Мастерство перевода (Художественный перевод). Сост. К.Гаджиев». Б., 2003 (рецензент)
10. Живая душа русского мира. Сборник материалов по итогам международного совещания директоров школ с преподаванием на русском языке (Москва, 23-27 март 2004 г.). Москва, Издательский дом «Этносфера», 2004 (консультант сборника).
11. Б.Мусаев. Азербайджанская литература XIX вв. Б., Мутарджим, 2004 (редактор)
12. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi fənnindən proqram (tərtibçi - V.Əhmədov). B., 2004 (redaktor).
13. Гулиев Г.М. Азербайджанская литература. Учебник для 9 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2005 (научный редактор)
14. Гулиев Г.М. Азербайджанская литература. Учебник для 10 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2005 (научный редактор)
15. Гулиев Г.М. Азербайджанская литература. Учебник для 11 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2005 (научный редактор)
16. Н.Мамедханова. Зарубежная проза II половины XX века. Учебное пособие. Б., 2006 (рецензент).
17. Программа по курсу «История азербайджанской литературы» (сост. Э.И.Герайзаде) Б., 2006 (редактор)
18. Методические реломендации по курсу «История азербайджанской литературы» (сост. Э.И.Герайзаде) Б., 2006 (редактор)
19. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., ХХI. УНЕ, 2006 (научный редактор)
20. Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., ХХI УНЕ, 2006 (научный редактор)
21. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., ХХI УНЕ, 2006 (научный редактор)
22. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., ХХI УНЕ, 2006 (научный редактор)
23. Литература. Учебник для 9-го класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., «ХХI – УНЕ», 2007 – 224 c. (научный редактор)
24. Литература. Учебник для 10 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., «ХХI – УНЕ», 2008 (научный редактор)
25. Литература. Учебник для 11 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., «ХХI – УНЕ», 2009 (научный редактор)
26. Н.Абдуллаев, А.Абдуллаев, М.Аскеров. Азербайджанский язык. Б., 2008 (редактор)
27. К.Гаджиев. Особенности перевода произведений художественной публицистики. Методическое пособие. Б., 2011(рецензент)
28. Xəlilov Əmirxan Məhərrəm oğlu. Dünya ədəbiyyatı: mühazirələr, ədəbi oçerk və portretlər: dərs vəsaiti. I - VI cildlər. Bakı: Bilik, 2013-2014 (rəyçi)
29. Ф.Наджи. Русская литература сегодня. Очерки о новейшей русской литературе. Б., 2015 (рецензент).
30. “Azərbaycan multikulturalizmi” fənni üzrə proqram (magistratura səviyyəsi üçün). B., 2015 (elmi redaktor).
31. “Multikulturalizmə giriş” fənni üzrə proqram (bakalavr səviyyəsi üçün). B., 2015 (elmi redaktor).
32. “Avrasiyaçılıq nəzəriyyəsi” fənninin proqramı. B., 2015 (redaktor).


 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol