ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Axısqa türk folkloru.


Axısqa türk folkloru. 
Bakı: Nurlan, 2008
, 280 səh.

 

Елми редактор, юн сюз вя шярщлярин мцяллифи: Асиф Щаъылы

Тяртибчиляр: Атяш Ящмядли, Гядим Губадлы

Toplayıcılar: Асиф Щаъылы, Ъабир Халидов, Щяъяр Дядяйева,

Qubadov Qяdиm, Айдын Поладоьлу, Тащиръан Кукулов 


Haqqında:

- Elçin Qaliboğlu. “Axısqa türk folkloru” // “Xalq cəbhəsi” qəzreti, 18 dekabr 2009
- Elmidar. ”Ahıska türk folkloru” kitabı təqdim olundu // “Ölkə” qəzeti, 15-21.01.2009
- Axıska türklərinin “Vətən” cəmiyyəti “Axıska türk folkloru” kitabını ictimaiyyətə təqdim edib // http://azerworld.info; http://www.borchali.net, 14.01.09


 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol