ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Konfranslar

 

1. Humanitar elmlər üzrə Azərbaycan SSR tələbələrinin VII Respublika konfransı. Bakı, 4-8 dekabr, 1979.
2. Azərbaycan tələbələrinin IX Respublika konfransı (humanitar elmlər üzrə). Bakı, 1981.
3. Устная эпическая традиция и развитие азербайджанской советской прозы // Социалистический реализм и проблемы развития советской многонациональной литературы. Тезисы докладов международной научной конференции. Б., БГУ, 15-16.11.1984
4. Gerçəklik ədəbiyyat. Bakı, APRDƏİ, 30 oktyabr, 1987.

5. Историческая преемственность литературного процесса и преподавание русской литературы в национальной аудитории // Rus dili ədəbiyyatı millətlərarası ünsiyyətin beynəlmiləl tərbiyənin mühüm vasitəsidir. Elmi konfrans. Bakı, ADU, 26-27 noyabr, 1987; Русский язык и литература - важное средство межнационального общения и интернационального воспитания. Научная конференция. Баку, АГУ, 26-27 ноября 1987 года.
6. Традиции русской классики как типологический контекст современной азерб. прозы / к интерпретации образа патологической личности/ // Проблемы интерпретации художественного произведения в свете межнациональных связей. Межвузовская конференция, Ташкент, 24-27. 10.1989.
7. Образы патологических героев как выразители общечеловеческого и вечного в русской классической и современной советской литературе // Общечеловеческое и вечное в литературе ХХ века. Тезисы докладов всесоюзной научной конференции. Грозный, 11-14 сентября 1989 года. Грозный, Чечено-Ингушское книжное издательство, 1989.
8. О принципах анализа художественного мифологизма и  фольклоризма современной советской литературы в свете исторической поэтики // Творческая платформа советской многонациональной литературы. Тезисы докладов научной конференции. Б., БГУ, 15-17 ноября 1989 года
9. «Kitabi-Dədə Qorqud»da insan və tale // Folklor mədəniyyət. Gənc filoloqların VI Respublika konfransı. Bakı, EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, 13-14 dekabr, 1989
10. Некоторые предпосылки изучения  проблемы автора в аспекте фольклорно-литературных связей (на материале  современной советской прозы) // Языковые контакты и литературные связи. Тезисы докладов международной научной конференции. Баку, АПИРЯЛ, 24-25 мая 1990 года.

11. Проблематика современной писательской критики Азербайджана /Анар, Ч.Гусейнов, Эльчин/ // Писатели как критики. Материалы Вторых Варзобских чтений. Душанбе, 1990 (соавторы Ф.Наджиева, М.Мамедов)
12. Художественный фольклоризм как общетипологическое явление в современной прозе // Актуальные проблемы изучения литературных связей и художественного перевода. Тезисы докладов научной конференции. - /19-21 мая 1992 г./. – Баку, Изд-во АГУ,  1992
13. Принципы и значение спецсеминара по проблеме «Фольклор и литература» // Пути совершенствования профессиональной подготовки учителя-русиста в педвузе. Тезисы докладов республиканской научной конференции. - /15-16 октября 1992 г. /. Б., АПИРЯЛ, 1992
14. Архетипические смыслы в современной реалистической прозе // Актуальные вопросы изучения художественного текста и его перевода. Тезисы докладов научно-практической конференции. /22-23 октября 1992 г./.  Баку, АПИРЯЛ, 1992
15. Архаические модели мира в современной прозе
/художественное время и пространство/ // Материалы республиканской научной конференции, посвященной 50 летию АПИРЯЛ им.М.Ф.Ахундова. Баку, АПИРЯЛ, 1996.
16. Мифологический генезис традиционных тюркских сюжетных циклов // Проблемы изучения гуманитарных наук на современном этапе». Тезисы докладов научной конференции /февраль, 1997/, АГИЯ, Баку, 1997
17. “Qurani – Kərim”də kitab və ləfz // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası Respublika elmi konfransının məruzə və bildirişləri. Tezislər. B., APRDƏİ, 27-28 yanvar 1998-ci il.
18. Etnik coğrafiya və milli özünüdərketmə // Milli özünüdərketmə. Beynəlxalq elmi kollokviumun tezisləri. 21-24 aprel 1999, Qərb Universiteti, AEA, B., 1999
19. ”Kitabi-Dədə Qorqud”un müəllifi və yaranma dövrü haqqında mülahizələr // «Dədə-Qorqud – 1300». Dədə Qorqud eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans. Bakı, APRDƏİ, 28-29 sentyabr 1999-cu il.
20. Azərbaycan türklərində coğrafi yurd obrazı //  Şərq Qərb: Mədəniyyətlərin tipologiyası dialoqu. Respublika elmi konfransı. Bakı, APRDƏİ, 15-18 noyabr 1999-cu il
21. Жанровый синкретизм в современной про­зе // «Дидактические проблемы образования». Материалы международной научно-педагогической конференции. Тбилиси, 24-25 мая 2000 г.
22. Məsafədən təhsilin kommunikativ-metodik məsələləri // Qiyabi təhsil onun tərkib hissəsi olan «distant» (məsafədən) təhsilin problemlərinə həsr olunmuş ümumrespublika elmi-praktik konfrans. Bakı, ADİU, 17-18 may 2001
23. Bədii təkamüldə şifahi və yazılı mətn tipologiyası // “Ədəbi-nəzəri fikir iki əsrin qovşağında” (Respublika konfransının materialları, 20-21 iyun 2001-ci il). B., MEA, Elm, 2001
24. Yepiskop Konstantin Preslavski adına Şumen Universitetinin 30 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans. Bolqarıstan, Şumen, 30 oktyabr 2001.
25. Dünya Azərbaycanlılarının I qurultayı, Bakı, 9-10 noyabr 2001.

26. Beynəlxalq Kadr Akademiyasının nümayəndələr yığıncağı. Ukrayna, Kiyev, 29-30 noyabr 2001.

27. Поэтический мир произведения и художе­ственный перевод //Художественный перевод: теория, практика, преподавание. Тезисы Республиканской научно-методической конференции. Баку, БСУ, 26-27 марта 2002 года.
28. Российско - азербайджанские отношения: возможности и перспективы. К 10 летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Научно-практическая конференция. Россия, Москва, 22 апреля 2002 г.; RusiyaAərbaycan münasibətləri: imkanlar perspektivlər. Rusiya Federasiyası Azərbaycan Respublikası arsında diplomatik münasibətlərin qurulmasının on illiyinə. Elmi-praktik konfrans. Rusiya, Moskva, 22 aprel 2002.
29. Azərbaycan orta ümumtəhsil məktəblərində rus dili ədəbiyyatının tədrisinin aktual problemləri. I Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı, BSU, 18 iyun 2002; Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в средних общеобразовательных школах Азербайджана. I Международная научно-практическая конференция. Баку, БСУ, 18 июня 2002 г.

30. Azərbaycan orta ümumtəhsil məktəblərində rus dili ədəbiyyatının tədrisinin aktual problemləri. II Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı, BSU, 12-13 may 2003; Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в средних общеобразовательных школах Азербайджана. II Международная научно-практическая конференция. Баку, БСУ, 12-13 мая 2003 г.

31. Tağıyev oxuları. Beynəlxalq konfrans. Bakı, BSU, 25 may 2003.

32. Azərbaycanda rus dilinin tədrisinin təkmilləşdirilməsi yolları. Elmi-praktik seminar. Gəncə, 20 dekabr 2003; Пути совершенствования преподавания русского языка в Азербайджане. Гянджа, 20 декабря 2003 г.

33. III Международное совещание директоров школ с преподаванием на русском языке (Москва, 23-27 марта 2004 года).

34. Учредительная конференция международного педагогического общества в поддержку русского языка (Москва, 26 марта 2004 года)

35. Azərbaycanda rus dilinin tədrisinin təkmilləşdirilməsi yolları. Elmi-praktik seminar. Lənkəran, 15 aprel, 2004; Пути совершенствования преподавания русского языка в Азербайджане. Научно-практический семинар. Лянкярань, 15 апреля 2004 г.

36. Türk xalqlarının ədəbi keçmişi: türk dastanları. Beynəlxalq simpozium, Bakı, Qafqaz Universiteti, 6-7 may, 2004.

37. Heydər Əliyev BSU. Elmi-praktik konfrans, BSU, 8 may, 2004.

38. TürkiyəAzərbaycan mədəni əlaqələri. Beynəlxalq simpozium. Bakı, BSU, 3-4 may, 2004.

39. Tağıyev oxuları. Beynəlxalq konfrans. Bakı, BSU, 11 may, 2004.

40. Azərbaycan yazıçılarının  XI qurultayı, Bakı, 17 may, 2004.

41. Azərbaycanda rus dilinin tədrisinin təkmilləşdirilməsi yolları. Elmi-praktik seminar. Qusar, 21 may, 2004; Пути совершенствования преподавания русского языка в Азербайджане. Научно-практический семинар. Гусар, 21 мая 2004 г.

42. I Uluslararası Ahıska türkləri qurultayı. Bakı, 1 iyul, 2004.

43. Современное обучение русскому языку и процессы евроинтеграции. Болгария, г. Варна, 2-5 октября 2004 г.

44. Проблемы и перспективы сотрудничества государств-участников СНГ в формировании единого (общего) образовательного пространства. Международная научно-практическая конференция. Москва, 20-21 октября 2004 г.; MDB iştirakçısı olan ölkələrin vahid (ümumi) tədris məkanının formalaşmasında əməkdaşlıq problemləri və perspektivləri, Moskva, 20-21 oktyabr, 2004.

45. Müqayisəli ədəbiyyat. I Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, BSU, 29-31 oktyabr, 2004.

46. IV Международное совещание директоров школ с преподаванием на русском языке. Москва, 12-16 апреля 2005.

47. Akademik oxu və yazı. Bakı, ADU, 20-21 may 2005.

48. Роль преподавания русской литературы в интеграцион
ных процессах в сфере образования. Конгресс НПО государств СНГ и Балтии по вопросам сотрудничества в сфере науки, культуры  и образования. СПб, 15-17 ноября
2005 г.
49. Uluslararası 6.Türk Kültürü Kongresi. Türk Kültürünün Dünya kültürünə etki və katkıları. Ankara, 21-26 noyabr 2005.

50. Международный семинар «Славянский университет и школьное образование на русском языке» (г. Баку, Международное педагогичекое общество (Москва) и БСУ). Баку, БСУ, 8 - 9 ноября 2006 г.

51. Первый Форум творческой и научной интеллигенции государств участников СНГ. Москва, 14 - 15 апреля
2006 г.
52. Türkiyə, TASAM, İstambul, 10 -16 iyul 2006.  

53.Türk dövlətləri və toplulukları 10-cu dostluq, qardaşlıq və işbirliyi qurultayı. Antalya, 17 – 20 sentyabr 2006.

54. Международный педагогический форум «Русский язык в диалоге  культур». Москва, МПО, 4 – 5 октября
2006 г.
55. Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq. II Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, BSU, 24- 25 noyabr 2006 
56. Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində kredit sisteminin tətbiqi. Bakı, 18 dekabr 2006.

57. Фестиваль русского языка и дней российского образования в Азербайджанской Республике, Баку, 2 декабря 2006 

58. Azərbaycan və Türk Diaspor Təşkilatları Rəhbərlərinin I Forumu. Bakı, 9 mart 2007.

59. Региональный форум преподавателей – русистов закавказских стран. Баку – Гянджа, РУДН, 10 – 14 сентября
2007 г.
60. Azərbaycan Ali Təhsil İslahatları üzrə seminar, TN, DB., Bakı, 2-3 noyabr 2007.

61. Второй Форум творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ. Астана, Казахстан, 12-13 ноября
2007 г.  
62. Türk dövlət və cəmiyyətlərinin XI dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayı. Bakı, 17-19 noyabr 2007.

63Международная научно – практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в полиэтнической культурной среде». Баку, 21 ноября
2007 г.
64.  «Бизнес инкубатор в «Лингвапарке» – элитарный клуб или кузница кадров?» Международный семинар  - совещание. Москва, Киев, Баку, 13 декабря
2007 г.
65. Языки мира. Международный форум по проблеме государственной языковой политики. Санкт – Петербург, 21 декабря
2007 г.   
66. Təhsildə keyfiyyətin təminatı: tələblər və zərurətlər. Beynəlxalq konfrans. Bakı, 10 aprel 2008  

67. III Конференция Международного педагогического общества в поддержку русского языка (14-17 октября 2008 года)

68. Dünya Azərbaycanlılarını Əlaqələndirmə Şurasının toplantısı. Bakı, 18 dekabr 2008.

69. Almanlar Azərbaycanda: beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı, BSU, aprel 2009

70. Humanitar əməkdaşlıq üzrə Birinci Azərbaycan-Rusiya Forumu. Bakı, 21-23 yanvar 2010

71. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. I Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı-Naxçıvan-Gəncə, 3-8 may 2010.     

72. Ali təhsil müəssisələrində təhsilin planlaşdırılması və idarəolunması. Milli seminar (AR TN – İSESKO). Bakı, 21-23 sentyabr 2010  

73. MDB ölkələri humanitar universitetlərin rektorları və humanitar fakültə dekanlarının I Forumu. Bakı, 12-13 oktyabr 2010.  

74. Türk dili və ədəbiyyatının tədrisi. 1-ci Beynəlxalq simpozium. BSU-Qazi Universiteti. Bakı, 21-23 oktyabr 2010   

75. Müqayisəli ədəbiyyat. Ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə arxetiplər. IV Beynəlxalq konfrans. Bakı, 23 oktyabr 2010   

76. VI Международный форум «Диалог языков и культур СНГ и ШОС в ХХI  век» (МГЛУ – БСУ). Баку, 8-11 ноября 2010 года.

77. Azərbaycanda ali təhsil islahatları: nailiyyətlər, çağırışlar və beynəlxalq perspektivlər. Bakı, ADU, 15 dekabr 2010

78. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88 ildönümünə həsr olunmuş 2-ci Beynəlxalq konfrans, Bakı-Gəncə, 04-07 may 2011   

79. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu. XXI əsr: ümidlər və çağırışlar. Bakı, 10-11 oktyabr, 2011

80. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. III Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2-5 may 2012-ci il

81. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu. Bakı, 5-6 oktyabr, 2012

82. VII Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ.  Ашгабат, 15-16 октября
2012 г.
83. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. 4-cü Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2-5 may 2013-cü il

84. Четвертый российско-азербайджанский межрегиональный форум «Россия – Азербайджан: межрегиональный диалог – 2013». 5 - 6 июня
2013 г., г. Волгоград.
85. Международный региональный форум молодых преподавателей русского языка, аспирантов и студентов-русистов «Поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов в СНГ». 1 – 4 октября 2013 года, г.Баку

86. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. 5-ci Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 5-7 may 2014-cü il

87. Пятый азербайджано-российский межрегиональный форум – 2014. Азербайджан, г. Габала, 23 - 24 июня
2014 г.
88. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin XII qurultayı. Bakı, 17 iyun 2014-cü il.

89. “Ahıskalı Türklerin Kültürel Yapısı” // Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu. 14-15 nisan 2014. Giresun, Türkiyə (Bilim ve Danışma Kurulu üzvü və çıxışçı)

90. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu. Bakı, 2-3 oktyabr, 2014

91. Tarihte Ahiska Türkleri Sorunu: dünü, bugünü, yarını. Uluslararası sempozyumu. (Ahıska türkleru sürgününün 70. Yılı Anısına). Türkiyə, Bursa, Uludağ universiteti. 14-15 noyabr 2014 (Bilim ve Danışma Kurulu üzvü və iştirakçı)

92. Международный форум по вопросам сотрудничества и обмена опытом в сфере образования. Москва,  23-26 октября 2014 года

93. Региональная конференция по поддержке и сохранению русского языка для соотечественников Азербайджана и Грузии. Баку,  30-31 октября 2014 г. 
94. «Творческое наследие М.Ю.Лермонтова как часть мировой культуры, «круглый стол». Баку, 21 декабря
2014 г.
95. Изучение и преподавание русского языка и литературы в Азербайджане: проблемы м перспективы. Круглый стол. Баку, июнь 2014 // Эхо, 01.07.2014http://interfax.az/view/612961

96. Azərbaycan alimlərinin 1-ci Qurultayı. Bakı, 19 dekabr 1014

97. “Holokost və Xocalı müasirlərin gözü ilə”. Dəyirmi masa. Bakı, 27 yanvar 2015

98. “Birlikdə qazanılmış qələbə. Faşist Almaniyası və onun müttəfiqləri üzərində qələbədə Azərbaycanın rolu”. Rusiya-Azərbaycan konfransı. Bakı, mart 2015  
99. “Ermənilərin Qarabağa köçürülməsi: tarix və faktlar Marağa-150”. Tərtər, 13 aprel 2015
100. Azərbaycan multkulturalizmi. Qafqaz Albaniyası (udilər). Beynəlxalq konfrans. Roma, İtaliya, 21 aprel 2015.
101. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. 6-cı Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 5-7 may 2015-ci il

102. «Диалог цивилизаций и межкультурное сотрудничество».  Региональный семинар (Баку, 14-15 мая
2015 г.) Sivilizasiyalararası dialoq və mədəniyyətlərarası əməkdaşlıq. Regional seminar. Bakı, 14-15 may 2015
103. 3-cü Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu. Bakı, 18-19 may 2015
104. Azərbaycan Respublikasının ilk milli Konstitusiyasının 20 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konfrans. Bakı, 10 noyabr 2015
105. Epos və etnos:  Kitabi-Dədə Qorqudun elm aləminə bəlli olmasının 200 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpozium. Materiallar. Bakı, 12 noyabr 2015-ci il

106. Azərbaycan-Rusiya Universitetlərarası Forumu. Bakı, 19-20 noyabr, 2015

107. Arxivlər, kitabxanalar və təhsil müəssisələri üçün istisnalar və məhdudiyyətlər. Beynəlxalq seminar. Bakı, 30.11 – 1.12. 2015

108. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarında tolerantlıq Azərbaycan multikulturalizminin bədii qaynaqlarından biri kimi", dəyirmi masa. 17 dekabr, 2015, Drezden, Almaniya

109. «Преподавание русского языка в школах и вузах Азербайджана: специфика и потребности», международный научно-практический семинар МАПРЯЛ, 7 – 8 декабря 2015 года, Баку
110. “Müqayisəli ədəbiyyat və mədəniyyət: Ədəbiyyatın və mədəniyyətin başlanğıc meyarları”, beynəlxalq elmi konfrans. 27-28 noyabr 2015, Bakı

111. Семинар по повышению квалификации учителей русского языка общеобразовательных учреждений Баку и преподавателей БСУ, Баку, 26-27 ноября 2015

112. Xarici ölkə universitetlərində “Azərbaycan multikulturalizmi” fənninin tədrisi: problemlər və perspektivlər. Dəyirmi masa, Bakı, 2015.

113. “Azerbaycanşinaslik: Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” (Dil, Folklor, Edebiyat, Sanat, Tarih). Uluslararasi  sempozyum. Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlari Bölümü. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının Kuruluşunun 10. Yıl Dönümü  Münasebetiyle. 21-23 EKİM 2015 /
KARS (Bilim ve danişma kurulu üzvü).
114. Оргкомитет международного конкурса школьных, семейных и индивидуальных проектов «Вторая мировая война: взгляд из XXI века» (Москва) // http://www.etnosfera.ru/66-novosti-etnosfery/508-orkgomitet-mezhdunarodnogo-konkursa-shkolnykh-semejnykh-i-individualnykh-proektov-vtoraya-mirovaya-vojna-vzglyad-iz-xxi-veka (член оргкомитета). 2015 год.
115. Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu. 14-15 nisan 2014. Giresun, Türkiyə (Bilim ve Danışma Kurulu üzvü).
115. Ulu Öndər Heydər Əliyev irsində multikulturalizm və tolerant dəyərlər.   7-ci Beynəlxalq elmi konfrans. 2016, Bakı
116. Культурно-просветительская акция «Петербургские встречи в Баку». 18-20 мая 2016 года, г. Баку

117. Dünya azərbaycanlılarının 4-cü qurultayı. Bakı, 3 - 4 iyun 2016

118. VII Конференция Международного педагогического общества в поддержку русского языка (г. Москва, 17-20 октября 2016 года) 
119. Sabir bədii qiraət müsabiqəsi, 2011- 2018, Şamaxı (münsiflər heyətinin üzvü)
120. Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması Heydər Əliyevin amalı idi. Beynəlxalq elmi konfrans, Azərbaycan Universiteti, Şamaxı, 23 iyun 2017

121. Опыт, практика и перспективы создания новых учебных программ по русскому языку в Азербайджане. Баку, май 2017

122. AVCİYA-nın nəşr etdiyi “Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq səhifəsi – Göyçay döyüşləri (iyun-iyul 1918-ci il)" kitabının təqdimat mərasimi (Göyçay, 30.06.2017)
123. Professor Mədəd Çobanovun 80 illik yubileyinə həsr olunan elmi sessiya // Bakı, Atatürk Mərkəzi, 12 iyun 2017 
124. Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве. Международный конгресс. МПГУ, МПО, МО АР, РО АР. Баку, 27-30 сентября 2017 года
125. Gender problemi və müasir Azərbaycan. Respublika elmi konfransı, 25 noyabr 2017, Bakı, Azərbaycan Universiteti
126. İnternetin ədəbiyyata təsiri və şəbəkə ədəbiyyatı. Dəyirmi masa, 30 noyabr 2017, Bakı, Azərbaycan Universiteti
127. Rus Edebiyatında Kur’an-ı Kerim. Konferans, 6 mart 2018, Türkiye, Kayseri, Erciyəs Üniversitesi
128. Çağdaş Rus Edebiyatı. Konferans, 7 mart 2018, Türkiye, Kayseri, Erciyəs Üniversitesi
129. Bağımsızlık Sonrası Azerbaycanda Çokkültürlülük. Seminer, 6 mart 2018, Türkiye, Kayseri Türk Ocağı

130. Cümhuriyyətçilik ideologiyası kontekstində filologiya elmi. Respublika elmi konfransı. Bakı, Azərbaycan Universiteti, 6 aprel 2018.
131. V Международный форум «Золотая звезда», посвященный 75-летию Победы в Сталинградской битве. 17-20 апреля 2018 года. РФ город Волгоград.
132. III Международная научная конференция преподавателей русского языка и литературы «Сталинградская гвоздика». 18-21 апреля 2018 года. РФ, город Волгоград
133. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş “Davamlı inkişaf və humanitar elmlərin aktual problemləri - 2018” Beynəlxalq Elmi Konfransı, 14-15 may 2018-ci il,  Azərbaycan Universiteti, Bakı
134. Poet, writer and translator // Operators, Functions, and Systems of Mathematical Physics Conference. Hamlet Isaxanli’s 70th anniversary. 21-24 May 2018, Khazar University, Baku, Azerbaijan
135. Sabir yaradıcılığına həsr olunmuş VIII bədii qiraət müsabiqəsi, 24-25 may 2018, Şamaxı (münsiflər heyətinin sədri)
136. I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 10-12 Ekim 2018 tarihleri, Ardahan, Bilim Kurulu üzvü
137. Международный научно-практический форум «Образование в диалоге культур: мир русской школы», 5-7 октября 2018 года, Баку; член научного комитета Форума, участник форума, докладчик на пленарном заседании (тема выступления: "О русскоязычном образовании в поликультурной среде"), модератор секции "Современные подходы и технологии в практике преподавания русского языка и литературы"
138. Отчётно-выборная VIII конференция Международного педагогического общества в поддержку русского языка. Азербайджан, Исмаиллинский район, село Ивановка, 6.10.2018
139. Круглый стол "Образование на русском языке в странах мира: современные вызовы и перспективы развития". Азербайджан, Исмаиллинский район, село Ивановка, 6.10.2018
140. Методическая мастерская "Развитие билингвального образования и детского многоязычия: психологизация методики, технологии и практики". Азербайджан, Исмаиллинский район, село Ивановка, 6.10.2018
141. XX əsrin ikinci yarısı Azərbaycan mədəniyyəti: akkultural situasiya və folklorun inteqrativ funksionallığı. Elmi seminar. AMEA Folklor İnstitutu. Bakı, 7.11.2018
142. Axısxa Türklərinin Ana Vətənlərindən sürgün olunmasının 74 illiyinə və Azərbaycan Türklərinin 1948-ci ildə Ermənistandan sürgün olunmasının 70 illiyinə həsr olunmuş anım mərasimi (Azərbaycan Respublikası, Saatlı rayonu, Fətəlikənd, ATVİB, 11.11.2018)
143. Педагогический практикум для педагогов Азербайджана. Исполнитель проекта «Педагогический практикум» - Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка» (АССУЛ). Баку, Университет Азербайджан, 13-15.12.2018
144. “II. Uluslararası Türk Toplulukları Bilgi Şöleni: Ahıska Türkleri” . Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi, Uludağ Üniversitesi. 11 mart 2019. Türkiye, Bursa.
145. Elxan Süleymanovun təşəbbüsü ilə reallaşan Sabir qiraət müsabiqəsinə dair Şamaxı rayon məktəblərinin ədəbiyyat müəllimləri ilə görüş. Şamaxı, 4 may 2019.
146. 9-cu Sabir Qiraət Müsabiqəsinə həsr edilmiş Dəyirmi masa. Bakı, 20 may 2019.
147. Mirzə Ələkbər Sabir yaradıcılığına həsr olunmuş 9-cu bədii qiraət müsabiqəsi. Şamaxı, 23-24 may 2019 (münsif)
148. “İslam irfan ənənəsinin inkişafında İmadəddin Nəsiminin rolu”. Dəyirmi masa. Bakı, Azərbaycan Universiteti, 27 may 2019.
149. Пушкиниана - 2019: «Музеи А.С. Пушкина на карте мира». Заключительное мероприятие. 11.06.2019. БГУ, Баку.

150. Azərbaycanda yaşayan Ahıska türkləri "Vətən" İctimai Birliyinin illik Hesabat Konfransı. 14 iyun 2019. Azəarbaycan, Saatlı rayonu Nəsimikənd (Adıgün).
151. XXVII Международная научная конференция «Дмитриевские чтения». Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. 4 октября 2019 года, Москва.
152. 14 noyabr 1944-cü ildə Axısxa Türklərinin Gürcüstandan sürgün olunmasının 75 illiyinə və 12 noyabr 1948-ci ildə Azəri Türklərinin Ermənistandan sürgün edilməsinin 71 illiyinə həsr olunmuş anım mərasimi (Azərbaycan Respublikası, Saatlı rayonu, Adıgün kəndi, ATVİB, 09.10.2019).
153. VI Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu. 20-21 Kasım 2019. Erciyes Universitesi, Kayseri, Türkiye (BAKEA) (Bilim kurulu üzvü)
154. Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler. Uluslararası Sempozyumu. 16-17 Kasım 2019. İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Türkiye
-
Proqram: İştitakçı-çıxışçı; Bölüm başkanı 
Bilim ve Danışma Kurulu üzvü
1
55. Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств», 2-4 декабря 2019 г. Республика Беларусь, г. Минск.
156. 
Professor Qorxmaz Quliyevin orijinaldan tərcümə etdiyi Mişel
Fukonun “Sözlər və nəsnələr” kitabının təqdimatı . 06 dekabr 2019, Azərbaycan Universiteti. 
157. Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun 110 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir. 17 dekabr 2019, Azərbaycan Universiteti.
158. Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının 100 illiyinə həsr olunmuş dəyirmi masa. 18 dekabr 2019, Azərbaycan Universiteti
159. Вопросы тюркской филологии. XXVIII Международная научная конференция «Дмитриевские чтения». Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. 2 октября 2020 года, Москва.
160. “4. Uluslararası Mersin Sempozyumu”. Mersin Üniversitesi ve Mer-Ak Mersin Akademi Danışmanlık iş birliğiyle. 22 - 24 Ekim 2020, Mersin (düzenleme kurulu üyesi)
161. «Русский язык в современном онлайн-образовании». Волгоградскоий государственный социально-педагогический университет. 10-12 ноября 2020 года, Волгоград (член редакционной коллегии и выступление на пленарном заседании)
162. XII Международный научно-практический семинар из цикла «Диалог цивилизаций и межкультурное сотрудничество» на тему «Международное образование и интеграция: новые вызовы и решения». Московский педагогический государственный университет. Москва. 17-19 декабря 2020 года.
163. Круглый стол на тему «Русские школы за рубежом – пространство интеграции». Московский педагогический государственный университет. Москва. 19 декабря 2020 года. 
164. The IX International scientific symposium dedicated to the 550th anniversary of Habibi “East and West: a dialogue of cultures”. 19 december 2020, Gostivar, North Macedonia İnternational Vision University (member of the board) // Həbibinin anadan olmasının 550 illik yubileyinə həsr olunmuş IX Beynəlxalq elmi simpozium "Şərq və Qərb: mədəniyyətlərin dialoqu", 19 dekabr 2020, Qostivar, Şimali Makedoniya (North Macedonia İnternational Vision University). (Elmi Heyətin üzvü).
165. “Nizami Gəncəvi azərbaycanşünaslıq kontekstində”. Vebinar. Azərbaycan Universiteti, Bakı, 02.03.2021
166. The VIII International Scientific Symposium dedicated to the 135th anniversary of Uzeyir Hajıbeyli The Role of Personality in History”// 13 November 2020, Kars, Turkey. (member of the board)
167. The X International Scientific Symposium dedicated to the 880th anniversary of Nizami Ganjavi “Science and Education: yesterday, today, tomorrow”, 23 January 2021, Stockholm, Sweden elger-etm.com (member of the board)
168. The XI International Scientific Symposium “Intercultural Relations in the Modern World". 26.06.2021. Tehran, Iran. Organizers of the symposium: Kafkas University (Kars, Turkey), ELGER International Scientific Centre (Baku, Azerbaijan) and Allameh Tabataba’i University (Tehran, Islamic Republic of Iran). (member of the board)
169. The XII International Scientific Symposium “East and West: İnteqration of Cultures” 30 March 2021 Eskishehir, Turkey // XII Beynəlxalq Elmi Simpozium "Şərq və Qərb: mədəniyyətlərin inteqrasiyası. 30.03.2021 (member of the board)


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol