ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Məqalələr

1. «Koroğlu» dastanının morfoloji strukturu // «Elm və həyat», 1981, №1

 2. Ozan sənətinin özünəməxsusluğu // «Azərbaycan müəllimi», 20.11.1981

 3. Dünya ağacı motivi Azərbaycan mifologiyasında // «Ədəbiyyat və incəsənət», 19.02.1982

 4.Устная эпическая традиция и развитие азербайджанской советской прозы / «Соц. реализм и проблемы развития советской многонациональной литературы. Тезисы докладов». Б., БГУ, 1984

 5. Zaman və onun poetik-mifik qavrayışı // «Elm və həyat», 1985, № 10

 6. Новый вклад в теорию слова // «Русский язык», 20.11.1986

 7. «Gəlin rusca danışaq» // «Аzərbaycan gəncləri», 25. 03.1986 (həmmüəllif: prof. М.Гасымов)

 8. Внутренний мир произведения и художественный перевод // «Русский язык», 20.03.1987

 9. Историческая преемственность литературного процесса и преподавание русской литературы в национальной аудитории.// Тезисы докладов республ. науч.-практич. конференции. – Б., БГУ, 1987

 10. 80-ci illər: ədəbi tənqidin axtarışları // «Ədəbiyyat və incəsənət», 19.02.1988

 11. "Gəl dönəlim o yerlərə, arkadaş" // «Ulduz», 1989, №7, s.69-72.

 12. Milli süjet konsepsiyası və poetik sistemin təkamülü // «Azərb. ədəb. tarixi poetikası», B., «Elm», 1989

 13. Традиции русской классики как типологический контекст современной азерб. прозы / к интерпретации образа патологической личности/ // Проблемы интерпретации худож. произвед. в свете межнациональных связей. – Тезисы докладов межвуз науч. конф. 24-27 окт., Ташкент, 1989 

 14. О принципах анализа художественного мифологизма и  фольклоризма современной советской литературы в свете исторической поэтики // «Творческая платформа сов. многонац. литературы». Тезисы докладов. Б., 1989

 15. Образы патологических героев как выразители общечеловеческого и вечного в русской классической и современной советской литературе // «Общечеловеческое и вечное в литературе ХХ века». Тезисы докладов всесоюзной научн. конф. 11-14 сентября 1989 г., Грозный, 1989

 16. «Kitabi-Dədə Qorqud»da insan və tale» // «Folklor və mədəniyyət». Gənс filoloqların Vl Resp. konf. mat-rı. 13-14 dekabr 1989-cu il. -  B., Elm, 1990, s.15-17

 17.  Некоторые предпосылки изучения  проблемы автора в аспекте фольклорно-литературных связей /на мат-ле  совр. сов. прозы/. // «Языковые контакты и литер. связи». – Тезисы докладов респ. научной конференции молодых ученых (май 1990 г.). – Б., АПИРЯЛ им. М.Ф.Ахундова, 1990

 18. Проблематика современной писательской критики Азербайджана /Анар, Ч.Гусейнов, Эльчин/. // «Писатели как критики. Материалы Вторых Варзобских чтений» - Душанбе, 1990 (Ф.Наджиева, М.Мамедов)

 19. О проекте Программы по русской литературе для азербайджанских средних школ /IХ-Х кл./. // РЯЛАШ, 1990, № 2 (С.Нуриев, М.Мамедов)

 20. Ahıska (mesxet)  türklərinin folkloru /Qərib quşlar ötəndə/ // «Türk dünyası araşdırmaları» /Türkiyə/ 1990, lV (65)

 21. Sonsuzluq yolçuları // «Azərbaycan», 1990, № 6

 22. Qəriblik nəğmələri // «Azərbaycan türkləri» /Türkiyə/, 1990, №2

 23. Ahıska türklərində ağac və su kultları // «Erciyəz» /Türkiyə/, 1991, №1

 24. Ahıska türklərində mətbəx və geyim – kuşam kültürü  // «Erciyəz» /Türkiyə/, 1991, №8

 25. 80-ci illər ədəbiyyatı haqqında // «Azərbaycan», 1991, № 3

 26. Axısqa türklərinin tarixi // «Ulduz», 1991, № 8

 27. Vatan Derdi, Yurt Derdi: Ahıska Turklerinin Sürgün Folkloru // Milli Folklor, 1991, sayı 9: 19-20 /Türkiyə/

 28. Qafqazda türk cümhuriyyətləri// «Ədəbiyyat qəzeti», 01.04.1991

 29. Мифологизм и фольклоризм современной советской прозы в свете исторической поэтики // «Вопросы теории и истории многонациональной литературы» - Б., Изд-во АПИРЯЛ, 1992  

30. Принципы и значение спецсеминара по проблеме «Фольклор и литература». // «Пути совершенствов. профес. подготовки учителя-русиста в педвузе» - Тезисы докладов - /15-16 окт/. Б., АПИРЯЛ. 1992

31. Архетипические смыслы в современной реалистической прозе // «Актуальные вопросы изучения художественного текста и его перевода» - Тезисы докладов - /22-23 окт./.  Б., АПИРЯЛ, 1992

32. Художественный фольклоризм как общетипологическое явление в современной прозе // «Актуальные проблемы изучения литературных связей и художественного перевода». – Тезисы докладов – /19-21 мая/. – Б., Изд-во АГУ,  1992

33. Axısqa türklərinin xalq təqvimi // «Türk kültürü» /Türkiyə/, 1992,№ 3

34. Müasirpoeziya /sorğu/ // «Azərbaycan», 1993, № 1-2

35. Мифологизм и фольклоризм композиционного мышления в современной художественной прозе // «Вопросы теории и истории литературы». – Б., Изд-во АПИРЯЛ, 1993

36. Ahıska türklərinin örf ve adetleri //  Milli folklor. Türk dünyası folklor dergisi, Ankara, 1993, Sayı 18  (Türkiyə) (Aktaran: Habib İdrisi)

37. Ahıska türklərinin örf ve adetleri // Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü dergisi, Erzurum, 1994, Sayı 1 (Türkiyə) (Aktaran: Habib İdrisi)

38. Символика дома в современной прозе // «Вопросы теории и истории литературы». – Б., Изд-во АПИРЯЛ, 1995

39. Архаические модели мира в современной прозе /художественное время и пространство/ // Сборник трудов, посвященный 50-летию АПИРЯЛ им. М.Ф.Ахундова. - Б.,Мутарджим, 1996

40. Библейско-коранические мотивы в современной художественной прозе /легенда об Иосифе-Юсуфе Прекрасном // Вопросы филологии /Сборник статей/ - Вып. П. – Баку, Мутарджим, 1996

41. Мифологическое мышление в современной прозе /метаморфоза/ // Вопросы филологии /Сборник статей/ - Вып. П. – Баку, Мутарджим, 1996

42. Мифологический генезис традиционных тюркских сюжетных циклов // «Проблемы изучения гуманитарных наук на совр.этапе». Тезисы докладов /февраль, 1997/, АГИЯ, Баку, 1997

43. Bayatılarda subyekt və adresat tipləri // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. I buraxılış. B., Mütərcim, 1997

44. Türk şerində vurğunun rolu // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası tematik məcmuə.LI buraxılış. B., Mütərcim, 1997

45. Литературный процесс // Теория литературы. Учебное пособие. Б., Мутарджим, 1997

46. Полезное учебное пособие по русской ли­тературе для студентов-филологов // Русский язык и литература в Азербайджа­не, 1997, № 4

47. Yaşıl ada – Kıbrıs doğmalığı // «Mütərcim», 1997, №4

48. Предисловие к книге Б.Мусаева «Азерб. лиг-ра XX века » (1 часть) // B., «Mütərcim», 1997

49. “Qurani – Kərim”də kitab və ləfz // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri.Ali məktəblərarası resp.Elmi konf. Məruzə və bildirişləri.Tezislər. B., Mütərcim, 1998

50. Bayatılarda poetik modelləşdirmə // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. IV buraxılış, B., Mütərcim, 1998

51. Новаторская книга // «Azərbaycan müəllimi», 12.02.1998.

52.  Etnik coğrafiya və milli özünüdərketmə // Milli özünüdərketmə. Beynəlxalq elmi kollokvium tezisləri.21-24 aprel 1999, Qərb UN-ti, AEA, B., 1999

53. Ethnic geography and national self-consciousness // National Consciousness. Proposals of international scientific colloquium. April 21-24 1999, WesternUniversity, ASAR,B,1999

54.  ”Kitabi-Dədə Qorqud”un müəllif və yaranma dövrü haqqında mülahizələr.// "Dədə Qorqud-1300" “DQ” eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş elmi konf-ın materialları M.F.Axundov ad. APRDƏİ/28-29 sentyabr 1999/, B., Mütərcim, 1999

55. Dəyərli tədqiqat: Füyüzat ədəbi məktəbi // "Müətrcim", 1999, №4

56. Ensiklopedik lüğət və ədəbiyyatşünaslıq qayğıları // «Ədəbiyyat qəzeti», 30.07.1999

57. Nəsrin çevrəsində // «Rezonans», 18-24. 12.1999.

58.  Предисловие к книге Б.Мусаева «Азербайджанская литература XX века» // В., Müətrcim, 2000

59. «KDQ»da müəllif təfəkkürü və tarixi proses // «Mütərcim», № 2, 2000,

60. Жанровый синкретизм в современной про­зе //«Дидактические проблемы образования». Материалы межд. конф. Тбилиси, 2000

61. Alim ömrü // «Ədəbiyyat qəzeti», 10.03.2000

62. Географичекий образ родной земли у азер­байджанских тюрков (сравнительные на­блюдения по этнической психологии). «Азербайджан и азербайджанцы»,№ 5-6, 2001

63. Məsafədən təhsilin kommunikativ-metodik məsələləri. “Qiyabi təhsil və onun tərkib hissəsi olan “Distant” (məsafədən) təhsilin problemlərinə həsr olunmuş ümumrespublika elmi-praktik tezisləri”.Bakı, ADİU,2001

64. Əməlisaleh insan, cəfakeş alim // M.Qocayev “Bədii ədəbiyyatda insan fəlsəfəsi” // Bakı, 2001

65. Bədii təkamüldə şifahi və yazılı mətn tipologiyası // “Ədəbi-nəzəri fikir 2 əsrin qovşağında”(respublika konfransının materialları, 20-21 iyun, 2001-ci il), B., Elm, 2001

66.  Трагедия личности в романе Ю.Самедоглу «День казни» //«Наука верней золотой поруки,..». Сб.статей к 60-летиюпроф. М.К.Коджаева, БСУ, 2001

67. Azərbaycan türklərində coğrafi yurd obrazı // «Восток и Запад»: Типология и диалог культур. Мат. научн. конф. «Восток и Запад» (15-18 ноября 1999 г.), Б., БСУ, 2001

68. Поэтический мир произведения и художе­ственный перевод. //Тезисы научно-методической конференции «Художественный перевод: теория, практика, преподавание», Б., БСУ, 2002.

69. Mifopoetik ənənədə dünya ağacı // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər,XI, B.,Səda,2002.

70. Zamandan əvvələ (türk şüurunda ilk zaman anlayışı) //“Dünya Azərbaycanlıları”, 2002,   № 1

71. “Dədə Qorqud Kitabı”: epik təfəkkür və tarix // “Dədə Qorqud”. Elmi-ədəbi toplu,  2 (3), В., 2002

72. Azərbaycan türklərində coğrafi yurd duyğusu // “Çıraq”, №1,2002.

73. Проблема жизни и смерти в современной русской прозе (А.Ким. «Лотос») // “Müdriklik yollarında”, prof. Y. İ.Rüstəmovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş məcmuə. B., BSU, 2002

74. Gümüş dövr poeziyasının ecazkar aləmi // K.Abdulla.Kədərli seçmələr. B.,2002 (A.Məmmədli)

75. Fransız romanı XX əsrdə // «Yeni Azərbaycan», 14.04.2002

76. “Kədərli seçmələr”, yaxud ali həqiqət axtarışı // «Yeni Azərbaycan», 06.09.2002

77.  Мифологизм авторского сознания в современной азербайджанской прозе // Диалогът на литературите в текста на културата. Шумен (Болгария), Изд-во ун-та «Епископ Константин Преславски», 2003.

78. Новая программа–требование дня // РЯЛА, № 1, 2003

79. «Остаться с самим собой» (Человек и при­рода в творчестве В.Астафьева) // “Tağıyev oxuları”. Ənənəvi beynəlxalq konfrans.B., BSU,2003

80.  Инонациональные стили русской прозы // РЯЛА, №2, 2003

81. «Другая жизнь и другие люди» (Человек и история в повестях В.Распутина) // «Актуальные проблемы изучения гу­манитарных наук». Вып. 2. Б., «Мутарджим», 2003.

82. “Koroğlu” dastanının morfoloji strukturu // “Dirçəliş – XXI əsr” jurnalı № 65, iyul, 2003

83. Мир как школа («Ночь после выпуска» В. Тендрякова) // «Актуальные проблемы изучения гу­манитарных наук». Вып. 3. Б., «Мутарджим», 2003  

84. Ədəbi məclislərin tarixi-tipoloji tədqiqi // “Mütərcim” №3-4, 2003.

85.  «... и нет ничего нового под солнцем» («Привычное дело» В.Белова) // “Kamillik zirvəsinə doğru”. – В., 2003

86. Çağdaş folklor yaradıcılığının tipologiyası və poetikası // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XIV, B., Səda, 2003 

87. XX əsrin ədəbi salnaməsi (İ.Erenburq. İnsanlar, illər, həyat) // «Ruh», 03.2003. № 1

88. Futurizm  // «Ruh», 05.2003, № 11

89. Dadaizmin // «Ruh», 06,2003, № 13
90. Postmodernizm // Səhifələr, № 10, 20-27.07.2004

91. Avrasiyaçılar və Turan psixoloji siması // Səhifələr, № 1 1 , 27 iyul-3 avqust, 2004

92. Ədəbiyyatda sosiallıq // «Səhifələr», 24-31 avqust, 2004

93. Simvolizm // «Səhifələr», 31 avqust-sentyabr,2004

94. Məşriqdən məğribə: sivilizasiya və mədəniyyət // «Səhifələr», 7-14 sentyabr, 2004

95. O sizə ansızın gələcəkdir (apokalipsis və incəsənət) // Səhifələr, 14-21 sentyabr, 2004

96. Dahilik və dəlilik // «Səhifələr», 21-28 sentyabr, 2004

97. Sürrealizm  // «Səhifələr», №1, 15-22.05.2004

98. Ekspressionizm // «Səhifələr», №3, 1-07.06.2004

99. Akmeizm  // «Səhifələr», №4, 08-15-06.2004

100. Ədəbiyyatın ilahi mahiyyəti (dini-fəlsəfi tənqid) // «Səhifələr», №5, 05-22.06.2004

101. “Bu da bir həyatdı oynadıq onu” (Oyun və sənət) // Səhifələr, № 7, 29-06.07.2004

102. Modernizm // Səhifələr, № 8, 6-13.07.2004

103. Русская проза второй половины XX века. Аспекты мифопоэтики. // «Тезисы докладов ежегодной научной конференции, посвященной итогам плановых научных работ сотрудников БСУ». - Б., Изд-во «Китаб алеми», 2004.

104. Концепция ума-глупости в творчестве В.Шукшина // Актуальные проблемы изучения гума­нитарных наук. В.1, Б., 2004

105. Turan psixoloji tipi və ortaq türk mədəniyyəti // «Tağıyev oxuları», В., 2004

106. Axıska türklərinin folkloru və çağdaş sosial yaşamı (ing. dililndə) // Folklor və etnoqrafiya, 2004, №1.

107. Фольклорно-литературный синкретизм современного устного творчества и жанро­вые трансформациив прозопоэтической традиции.// «Elm və cəmiyyət», I buraxılış, В., 2004

108. От редактора // Б.Мусаев. Азербайджанская литерату­ра XIX века. Б., 2004

109. Avrasiyaçılıqda türklər // «Mütərcim», 1-2, 2004

110. “Kitabi-Dədə Qorqud”da epik norma və insan taleyi // “Türk xalqlarının ədəbi keçmişi: türk dastanları”. Uluslararası simpozium, 6-7 may, 2004.Bakı, Qafqaz Universiteti, 2004

111. Etnik-coğrafi təsəvvürlərdə Azərbaycan obrazı // «Dirçəliş», №78-79, 2004

112. Образ дома в современной художествен­ной прозе // BSU Elmi əsərləri. Dil və ədəbiyat seriyası.№ 1, В., 2004

113. "Dədə Qorqud kitabı": Epik təfəkkür və tarix  // Dədə Qorqud. - 2004. - №2.

114. Coğrafi mühit və türk poetikası // «Dədə Qorqud», 2004, № 3.

115. Современный фольклор месхетинских (ахысгинских) турок. // 50 години специалносг тюркология в Софийския Университет» Свети Климент Охридски». Юбилеен сборник. София, 2004

116. Əgər Bakını görməmisənsə // «Ədəbiyyat qəzeti», 07.05.2004

117. Cəhd və hüquq // Ekspress, 5 oktaybr 2004

118. Русский язык в современном Азербайджане // Азербайджан и Россия: исторический диалог. – Москва, Изд-во РАГС, 2004, с.174-178.

119. Heydər Əliyev və diaspora quruculuğu // “Heydər Əliyev: qəlblərdə yaşayan ömür”. B., 2004, s.10-17.

120. Coğrafi mühit və milli mənlik şüuru // «Xəzər» 2 iyun 2005

121. Milli şüurda zaman və tarix  // «Xəzər», 11 iyun 2005

122. Milli mədəniyyətimizdə söz və kitab anlayışları // «Xəzər»,25 iyun 2005

123. Пространство и национальное самосозна­ние // «Каспий»,02. 07. 2005

124. “Yarıçıq əlyazma”nın bütöv müzakirəsi // «Ulduz», № 1,2005

125. Ahıska türklərinin folklorunda rus zülmünü anlatan motivlər // «Bizim Ahıska» (Ankara), s.2, ocak-mart,2005

126. Мифологическое мышление в совре­менной азербайджанской прозе. // «Киргизская государственность», Бишкек, 2005

127. Предисловие // А. Кязимова. Архетипы в поэтике русской прозы. Б., 2005

128. Мифологема «слово и безмолвие» в прозе В.Маканина // «Elm və cəmiyyət», B., “Kitab aləmi”, 2005

129. Axıska türklərinin qədim taixinə dair // “BSU Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası”, 2005, № 1-2

130. Dindirir əsr bizi  (Milli şüurda ziyalı şəxsiyyəti və cəmiyyət) // “Xəzər”, 23 avqust 2005

131. О методологии учебников по русской литературе для национальных школ в современном социо-культурном контексте // Русский язык без границ. Сборник материалов по итогам Международного совещания. Москва, 12–16 апреля 2005 г. Москва: Издательский дом «Этносфера», 2005.

132. Русский язык – язык Пушкина и Есенина  // Журнал "Этносфера" (Москва), 2005, №12 (87)

133. Проблема жизни и смерти в повести А.Кима «Лотос» // Актуальные проблемы философии и филологии. Самара, 2006, с.94-101

134. Bizim Ahıskaya mektub // “Bizim Ahıska”, № 5 (mayıs), 2006

135. Bayatıların poetik semantikası // Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi poetikası. II kitab.Б.”Elm”, 2006

136. От редактора // Э.Магеррамов. Поэзия Г.Арифа в русских переводах. Б., 2006

137. Тезисные заметки о типологии русской прозы рубежа ХХ и ХХI веков // Актуальные проблемы языка и литературы. Сборник тезисов и статей. Баку, ВСУ, 2006, 6 стр.

138. Ахалцихские турки: история, этнография, фольклор // “İrs - Наследие”, 2007, №2 (26)

 http://irs-az.com/new/pdf/201211/1353657995306872081.pdf

139. Seçimin morfologiyası və ya göy üzü teatr pərdəsi kimi. // “525-ci qəzet”, 10.11.2007

140. “Quran-i – Kərim” motivləri rus poeziyasında // “Mütərcim”, 1/2, 2007

141. Postmodernizm // “Tənqid.net”, 2007, 7

142. Türk dünyası: gələcəyimiz birliyimizdədir // «Azərbaycan və dünya», yanvar, №1, 2008

143. Турки – ахыска:возвращение на родину // «Из», №1(2), 2008

144. Ahıskada sənaye və ticarət // “Bizim Ahıska”, №10, 2008 (Türkiyə)

145. Русский язык в новых независимых государствах: реалии и ирреалии // РЯЛА, 1, 2008

146. Ön söz // L.Şimşəkov.Sürgün xatirələri. B., 2008

147. Ön söz // Bizim Konstitusiyamız. İnşa müsabiqəsinin yekunları. B.,2008

148. Азербайджанский язык // Н.Абдуллаев, А.Абдуллаев, М.Аскеров. Азербайджанский язык. Б., 2008, с.6-8

149. Молчание как объект мифопоэтики в прозе В.Маканина // Современные исследования в области гуманитарных наук. Сборник научных статей. М., 2009

150. Метаморфозы демонической канцелярии // Известия Уральского государственного университета. Гуманитарные науки. 1-2 (63). Екатеринбург, 2009

151. Rus ədəbiyyatında İstanbul // Mütərcim, 2009, 1.

152. İmam Şamil: üləma, sərkərdə, şair // “Mütərcim”, 2010, 1

153. Etnik coğrafi təsəvvürlərin azərbaycanşünaslıq araşdırmalarında rolu // “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. I Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı-Naxçıvan-Gəncə, 3-8 may 2010”, B., 2010

154. Метаморфозы демонической канцелярии (фантасмагории А.Кима и В.Орлова) // Сборник научных трудов ученых Московского городского педагогического университета и Бакинского славянского университета. М., МГПУ, 2010

155. Gözlənilməzliyin poetikası və yaxud İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının uğuru // “Ədalət”, 19 iyun 2010

156. Axtardığımız insan: professor Nizami Tağısoy // Nizami Tağısoy: bir ömrün rapsodiyası. B., 2010

157. «Безумие без безумного» (к мифопоэтике чудиков В.Шукшина) // “Elmi əsərlər” Bakı Slavyan Universiteti və Belarus Dövlət Pedaqoji Universitetinin birgə nəşri.. № 1, Bakı-Minsk, 2010; Вучоныя записки. Сумеснае выданне. БСУ, БДПУ. Баку – Мiнск - 2010. №1, s.104-114.

158. Bu derginin her bir sayısı hakikaten bir eserdir // “Bizim Ahıska”, 2010, №20 (Türkiyə)

159. Mədəniyyətimizin fenomenal hadisəsi // “525-ci qəzet”, 11.12.2010 

160. “Millət deyə alışıb, Vətən deyə ölərmiş” // “Varlıq”, 2 mart 2010 (Tbilisi)

161. О концепции учебников по русской литературе для национальных школ в современных условиях // Вучоныя записки. Сумеснае выданне. БСУ, БДПУ. Мiнск-Баку, 2011. №2; “Elmi əsərlər” Bakı Slavyan Universiteti və Belarus Dövlət Pedaqoji Universitetinin birgə nəşri.Minsk- Bakı, 2011. № 2, s.12-18.

162. Hatıralarda Ahıska Yurdu – 1 // “Bizim Ahıska”, Bahar 2011, sayı 22, s.31-35 (Türkiyə)

163. Hatıralarda Ahıska Yurdu – 2 // “Bizim Ahıska”, Yaz 2011, sayı 23, s.12-18 (Türkiyə)

164. İmam Qazi Məhəmməd: üləma, sərkərdə, şair // Mütərcim, 2011, №1, s.107-112

165. “Qarapapaqlar” jurnalının 50-ci sayına arzularım // “Qarapapaqlar”, 2011, 9 (51)

166. “Yarımçıq əlyazma”: cəhd və hüquq // Tənqid.net. №8 (2011), s.73-77

167.  О иноязычном образовании в современных условиях (в контексте русскоязычного образования) // Ali təhsil və cəmiyyət. Elmi-metodik jurnal. B., 2012, № 1

168. О методологии изучения современной русской прозы в аспекте мифопоэтики // “Elmi əsərlər” Bakı Slavyan Universiteti və Poltava İqtisadiyyat və Ticarət Universitetinin birgə nəşri.. № 1, Bakı-Poltava, 2012, s.79-90;  Ученые записки. Спильне видания. БСУ, ПУЕТ. Баку – Полтава - 2012. №1, s.79-90.

169. Vəzir Muxtarın ölümü: müsəlman fanatizmi, yaxud erməni fitnəsi // “Mütərcim”, 2012, 1-2.

170. Иноязычное образование в современном социокультурном контексте: вопросы истории и методологии // Elmi əsərlər (Bakı Slavyan Universiteti və Ural Federal Universitetinin birgə nəşri); Ученые записки (Совместный выпуск БСУ и УФУ)

171. Modernizm haqqında bir neçə söz // “Tənqid.net”, № 9 (2012) 

172. Şair və rəssamın savaşı: İosif Stalin və Adolf Hitler // http://kulis.az/news/8876(2014)

173. Об иноязычном образовании в современных условиях (в контексте русскоязычного образования в Азербайджане) // «Этнодиалоги». Научно-информационный альманах. № 1 (48). Москва, 2015, с.15-26.

174. Ahıskalı Türklerin Kültürel Yapısı // Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu. 14-15 Nisan 2014. Giresun. Türkiye, 2015

175. “Kitabi-Dədə Qorqud”da normativ və fərdi davranış // Epos və etnos:  Kitabi-Dədə Qorqudun elm aləminə bəlli olmasının 200 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpozium”. Materiallar, Bakı, 12 noyabr 2015-ci il, s.5-9.

176. Qəribə adamın xatirələri // Mütərcim, 45, 2015

177.
 Eski Devir Rus Edebiyatında Türkler ve İslâm // Yeni Türkiye, sayı 74, temmuz – aralık 2015, s.207-222

178. Предисловие // Русский фольклор Азербайджана. – Б., 2015

179. Dədə Qorqud Kitabı: ləfsdən kitaba keçidin poetikası // Milli zəka, oktyabr-dekabr 2015, s.48-58

180. Orta əsrlər türk və german-skandinav eposunda arxetipik paralellər (dünya ağacı) // "Şərq - Qərb - 2". Bakı, 2016, s.9-16

181. Saflıq və bütövlük örnəyi // Hər kəs üçün yaxşı – Arif Əmrahoğlu. Bakı, 2016

182Ön söz: Ukraynalı İvan Pavlinin Azərbaycan dilində yazdığı əsər: Zaxariyanın sevdiyi şeir // http://manera.az/, 17.03.2017

183Русскоязычие как компонент поликультурного образования в Азербайджанской Республике // Научный диалог. – 2017, №2, с. 235-255. (Россия, Екатеринбург)

184Русскоязычие как компонент поликультурного образования в Азербайджане  // https://azeri.today/articles/3643/ 17.03.2017

185
Асиф Гаджиев: «В Азербайджане русский язык - один из элементов национальной духовности, культуры и образования» //http://aze.rs.gov.ru/ru/news/9570 (17 марта 2017 г.)

188Образование на русском языке в Азербайджанской Республике: реалии и перспективы развития // «Этнодиалоги». Научно-информационный альманах. – Москва, 2017. №1(52). – с.28-44.

187Avrasiyaçılıqda türklər və slavyanlar // http://manera.az/edebiyyat/4157-asif-hacili-avrasiyachiliqda-turkler-ve-slavyanlar.html (5.06.2017

188Avanqard ədəbi hərəkatı // http://manera.az/edebiyyat/4182-asif-hacili-avanqard-edebi-herekati.html (12.06.2017)

189Ultra ədəbi cərəyanı // http: //manera.az/edebiyyat/4208-asf-hacl-ultra-edeb-cereyan.html (18.06.2017)

190Dadaizm ədəbi cərəyanı... // http://manera.az/edebiyyat/4245-dadaizm-edebi-cereyani-manifestler.html (27.06.2017)

191. Ekzistensializmədəbicərəyanı // http://manera.az/edebiyyat/4263-professor-asif-haciyev-ekzistensalizm-edebi-cerayani.html (03.06.2017) 

192. Artizm ədəbi cərəyanı //http://manera.az/edebiyyat/4285-profasif-hacili-artizm-edebi-cereyani.html (10.06.2017)

193. Neoqonqorizm ədəbi cərəyanı // http://manera.az/edebiyyat/4318-prof-asif-hacili- neoqonqorizm-edebi-cereyani.html (2017)

194. “Yeni tənqid” hərəkatı // http://manera.az/edebiyyat/4346-prof-asif-hacili-yeni-tenqid-herekati.html  (2017)

195. “Klarte” ədəbi qrupu // http://manera.az/edebiyyat/4379-prof-asif-hacili-klarte-edebi-qrupu.html (2017)

196. Ölüm və mədəniyyət // http://manera.az/edebiyyat/4421-profasif-hacili-olum-ve-medeniyyet.html (07.08.2017)

197. O sizə ansızın gələcəkdir: apokalipsis və mədəniyyət //http://manera.az/edebiyyat/4466-prof-asif-hacili-o-size-ansizin-gelecekdir-apokalipsis-ve-medeniyyet.html

198. Strukturalizm və poststrukturalizm //http://manera.az/edebiyyat/4512-profasif-hacili-strukturalizm-ve-poststrukturalizm.html (2017)

199. Образование на русском языке в Азербайджанской Республике: вопросы методологии и методики // Опыт, практика и перспективы создания новых учебных программ по русскому языку в Азербайджане. Баку, май 2017

200Oyun və mədəniyyət // http://manera.az/edebiyyat/4559-profasif-hacili-oyun-ve-medeniyyet.html (2017)

201Ay işığı adamları (rus dini-fəlsəfi tənqidi) // http://manera.az/edebiyyat/4604-profasif-hacili-ay-ishigi-adamlari.html

202. Sirdən çıxıb sirrə qayıdanlar: ədəbiyyatda gerçəkçilik və realizm //

http://manera.az/edebiyyat/4698-prof-asif-hacili-sirden-chixib-sirre-qayidanlar.html

203. Образование на русском языке в современном Азербайджане // Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве. Международный конгресс. Баку, 27-30 сентября 2017 года

204. Şozizm ədəbi cərəyanı // http://manera.az/edebiyyat/5045-profasif-hacili-shozizm-edebi-cereyani.html (2017)

205. Futurizm ədəbi cərəyanı // http://manera.az/edebiyyat/5111-profasif-hacili-futurizm-edebi-cereyani.html (2017)

206. Simvolizm ədəbi cərəyanı //http://manera.az/edebiyyat/5260-senet-eserleri-ebediyyete-yariachilmish-qapilardir.html

207. Akmeizm ədəbi cərəyanı // http://manera.az/edebiyyat/5358-profasif-hacili-akmeizm-edebi-cereyani.html

208. Bədii yaradıcılığın gender aspektləri və feminist tənqid // Gender problemi və müasir Azərbaycan. Respublika elmi konfransının materialları. 25.11.2017, Bakı, AU, 2017, s.18-22

209. Garipliğin Şiiri Yahut Gülahmet Şahin’in Şiir Dünyası // Bizim Ahiska, sonbahar, 2017, sayı 48 

210. Azərbaycan multikulturalizmi və ədəbiyyat // Cümhuriyyətçilik ideologiyası kontekstində filologiya elmi. Bakı, AU, 2018, S.27-33 

211. Ahiskali Âşik Mehemmed Sefilî // Bizim Ahıska, Bahar 2018, sayı 50 // http://www.ahiska.org.tr/wp-content/uploads/50-6.pdf

212.Ahiskali Şair Usta Mürtez // Bizim Ahıska, Yaz 2018, 51. sayı

213. Şərəfli ömür yolu // M.Allahmanlı, T.Qəni. Şirvan vurğunu, yollar yorğunu. B., 2018

214. Dəyərli tədqiqat: ön söz // Atəş Əhmədli. Ənənəvi söyləyicilik sənəti (Şirvan folklor örnəkləri əsasında). Bakı, 2018

215. Русскоязычное образование в контексте азербайджанской модели мультикультурализма // Сталинградская гвоздика: Сб. материалов междунар. конф. / Под ред. И.А. Прихожан и В.И. Супруна. Вып. 3. Волгоград : Фортесс, 2018. 364 с. С.39-47.

216. Türk Sevdalısı: Bizim Yunus Zeyrek // Bizim Ahıska, Sonbahar 2018, 52. sayı

217. Ahıskalı Şair Cabir Xalid’in Sanat Dünyası // Bizim Ahıska, Kış 2019,

sayı 53, səh. 27-29

218. “Bu şairlux nə hekmətdür”, yaxud Ahıskalı Şair Cabir Xalidin əqidə və 

sənət dünyası // Cabir Xalid. Axısxa nəğmələri. İstanbul, 2019 (kitaba ön 

söz) 



219.  Azerbaycan’da Ahıska Türkleri Yazarlar Birliği // Bizim Ahiska,

54-55. Sayı. Bahar-yaz 2019, 54-55 sayı
, səh. 13-15. 

220. Фольклорно-литературный синкретизм и жанровая типология

выселенческого фольклора ахалцихских турок // Программа и тезисы

XXVII Международной научной конференции «Дмитриевские

чтения». Московский государственный университет имени М.В.

Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. 4 октября 2019 года,

Москва.


Программа и тезисы конференции


221. Qafqaz əsirliyindən Qafqaz sevgisinə // "Tamilla Əliyeva. Qafqaz 

müharibəsi rus ədəbiyyatında. Xəzər Universiteti Nəşriyyatı. Bakı

2019" kitabına ön söz, s. 4-8.


222. Русскоязычное образование в контексте азербайджанской модели

мультикультурализма: вопросы языковой политики, методологии и

практики // Международный конгресс «Языковая политика стран

Содружества Независимых Государств» (Минск, 2–4 декабря 2019 г.) :

Сборник тезисов. - Москва : Государственный институт русского языка

им. А. С. Пушкина, 2019. - 230 с. С. 31-33.

223. Asif Hacılı. Ahıska Türkleri Azerbaycan’da // Sürgünün 75. Yılında

Ahıskalı Türkler” 16-17 Kasim 2019. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2019.

S. 642-651.
 

224. Фольклорно-литературный синкретизм и жанровая типология

выселенческого фольклора ахалцихских турок // Вопросы тюркской

филологии. Выпуск XIII: материалы Дмитриевский чтений / отв. ред.

М.М. Репенкова, Е.А. Оганова ; ред. О.Н. Каменева, Е.М. Напольнова,

А.В. Чиврикова; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т. стран

Азии и Африки. – М. : Издательство МБА, 2020. – 431 с. – С. 292-313

225. Ahıska Türkleri Azerbaycan’da // “Sürgünün 75.Yılında Ahıskalı

Türkler” - Hasret kokan yurdumuz. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa

Kampüsiçi Esenler / İSTANBUL, 2020, s.242-251


226. Тюркский стиль русскоязычной прозы второй половины ХХ века:

вопросы сравнительной поэтики и исторической типологии //

Программа и тезисы XXVIII Международной научной конференции

«Дмитриевские чтения». Московский государственный университет

имени М.В. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. 2 октября

2020 года, Москва. – C. 62

227. Вопросы преподавания русской литературы в условиях онлайн-

образования в Азербайджанской Республике // Русский язык в

современном онлайн-образовании: Сборник материалов

международной научной онлайн-конференции/ Под ред. В.И.

Супруна. – Волгоград: Издательство ООО РА «Фортесс», 2020. – 412 с.

– C..169-179

228. Rəsad Məcidin qələmsiz yazdıqları və ya şəbəkə ədəbiyyatımızın ilk

nümunəsi! // "Ədəbiyyat qəzeti", 26.12.2020, s.24-25


229. Yetmişi aşırdın, yüzə nə qaldı: Ahıskalı Şair Cabir Xalidin yubileyinə //

525-ci qəzet, 22 yanvar 2021-ci il. s. 11


230. Современная русская сетевая литература //

«Этнодиалоги». Научно-информационный альманах. 2020. №4 (62)

2020. — c.104-133


231. Ahıskalı Şair Molla Məhəmməd Səfili // 525-ci qəzet, 9 fevral 2021

232.Azərbaycan sevdalı ukraynalı alimin Türkiyə uğurları – İvan Pavli //  

“525-ci qəzet”, 02.04.21


233. Varlığında qürbət ağrısı daşıyan şair - Mircavad Ahıskalı // “525-ci

qəzet”, 03.06.21

234. Ahıskalı Şair Usta Mürtəz // "525-ci qəzet", 28.07.21

235. Ahıskalı Şair Həmdi Yitgün // "525-ci qəzet", 13.08.21

236. Yaxın və uzaq Tiflis: evdə qalıb xatırladığımız yurdlarımız // "525-ci

qəzet", 23.04.20

237. Osmanlı (Ahıska) Türklerinin Sürgün Tiyatrosu “Miko Gösterisi” //

Erzurum Sevdası Dergisi. Kasım ayı, Özel sayısı, Ahıska Sorunu ve

Çözümü. Sene 2021. – s. 35-41.


238. Ahıskalı şair Güləhməd Şahin - Asif Hacılı yazır // 525-ci qəzet,

01.09.21


239. "Yurduma aparan yollar hardadır?" - Asif Hacılı yazır

AHISKALI ŞAİR ŞƏMŞİR ŞİMŞƏKOĞLUNUN SÖZ DÜNYASINA BİR

NƏZƏR - "Ahıska türk yazarları" silsiləsindən // 525-ci qəzet, 21.09.21


240. Türk sevdalısı: ahıskalı alim və şair Yunus Zeyrək // 525-ci qəzet,

21.10.21


241. "Usanmadım bu sevdadan" - Asif Hacılı yazır

AHISKALI ŞAİR SABİRCAN CƏLİLİN POEZİYA DÜNYASI // 525-ci

qəzet, 01.12.21


242. "Haqqa gedən bir yoldayam!" - Asif Hacılı yazır

AHISKALI ŞAİR TƏZƏGÜL CÖVDƏTQIZININ POEZİYASI

HAQQINDA QEYDLƏR  // 525-ci qəzet, 23.12.21
243.

243. Yaxın və uzaq Borçalı: Sarvan şəhəri // 525-ci qəzet, 01.10.20

244. Ahıska türklərinin sürgün teatrı: “Miko – Şou” teatrosu // Zirvə

informasiya mərkəzi, 09.01.2022

245. Bu ayrılıq çox uzandı: Ahıskalı şair İlyas Xəlil // 525-ci qəzet, 18.03.22

246. Qərib türklərin nakam şairi: İlim Səfil // 525-ci qəzet, 17.02.22

247. Unutsaq, el-oba qınayar bizi: şair Allahverdi Piriyev // 525-ci qəzet, 03.02.22

248.  Bu dünyada bizə vətən olmadı: şair Zeynul Yektay // 525-ci qəzet, 13.01.22     

249. İnanclarımıza dair dəyərli əsər // "Tahircan Kukulov. Axısxa adət,

mərasim və tabirləri. İstanbul, Efe Akademik Yayıncılık, 2022, s.12-16" kitabına ön söz.

250. Ahıska Türk mədəniyyətinin etnik tipologiyası – Maarif, folklor və ədəbiyyat

251. Ahıska Türk mədəniyyətinin etnik tipologiyası- təsərrüfat növləri

252. Ahıska türklərinin etnik tarixi - Qədim dövr

253. Ahıska türklərinin etnik tarixi-Paşalıq və süqut

254. Ahıska türklərinin etnik tarixi- Sürgün və Vətən mücadiləsi

255. AHISKA TÜRKLƏRİMİZ (müsahibə)    

256. BORÇALI SÖHBƏTLƏRİ: Fəxri HACILAR. “Borçalı türklərinin

gürcü dövlətçiliyi tarixində rolu”


257. BORÇALI SÖHBƏTLƏRİ: Kamran Ramazanlı. “Borçalı türkləri

diasporadan soydaşlığa”


258. BORÇALI SÖHBƏTLƏRİ: Müşfiq Borçalı. “Borçalı ədəbi mühiti:

dünən və bu gün”


259. BORÇALI SÖHBƏTLƏRİ: Məmməd Sarvan. “Borçalı türklərinin

yaylaq və qışlaq gələnəyi”


260. BORÇALI SÖHBƏTLƏRİ: Məmməd Sarvan. Ulu Borçalının

Barmaqsız-Zəlyə və Ağbulaq regionları: Azərbaycan türklərinin

məskunlaşmasının tarixi-coğrafi xüsusiyyətləri


261. BORÇALI SÖHBƏTLƏRİ: Şahbaz Şamıoğlu. Tiflis – Borçalı ədəbi

mühitinin Qızıl dövrü


262. BORÇALI SÖHBƏTLƏRİ: Hüsniyyə Çobanova.

“Gürcüstanın türk mənşəli etnotoponomləri: tarix, müasir vəziyyət və

gələcək”


                                                               

 

 

 

 


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol