ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Haqqında rəylər

 
Əsərləri və elmi-pedaqoji fəaliyyəti haqqında
dərc olunmuş rəy və məqalələrdən  

1. X.Niyazov. Su aydınlığı // Lenin tərbiyəsi uğrunda, 10.V. 1982
2. S.Məmmədov. Mərdlik və mətnlik məktəbi // Bakı, 23.02. 1984.
3. М.Мамедли. Земли чужой чужие птицы // Русский язык, 25. VI. 1990.
4. T.Cəfərov. Mesxet türkləri haqqında tədqiqat. //Yeni fikir, 20.VI. 1990.
5. Н.Садыхлы. Чужестранец я на родине. // Азербайджан, 19. I. 1993.
6. G.Yoloğlu. «Sənələr, sənələr, zalım sənələr» // Ədəbiyyat və incəsənət, 2. IV. 1993.
7. İ.Qaracayeva. «Qəribəm bu vətəndə» deməyin // Sərbəst düşüncə, 6-12. V. 1993.
8. Ş.Qarapapaq. «Qəribəm bu vətəndə» // Gürcüstan, 17. IX. 1993.
9. X.Məmmədov. Poetik ənənəyə yeni baxış. // Xalq qəzeti, 20.VI. 1997.
10. M.Həkimov. Qiymətli tədqiqat // Liberal-press, 5. VII. 1997.
11. Н.Джафаров. Поэтика прозы // Азербайджан муаллими, 7. VIII. 1997.
1
2. C.Yusifli. Müasir nəsrin genezisi // Ədəbiyyat qəzeti, 29. VIII. 1997.
13. N.Cəfərov. Nəsrin poetikası // Mütərcim, №3, 1997.
14. T.Hüseynov. Xalq sənəti və müasirlik // Naxçıvan, 1. X. 1997; həm də «Söz – tarixin yuvası», B., 2000 kitabında
15. N.Rüstəmli. Yeni kitablar //Respublika, 20. XII. 1997.
1
6. M.Allahmanlı. Folklorşünaslığa bir töhvə // Sərbəst düşüncə, 01-14 aprel, 2000; həm də M.Allahmanlı. Ağlın və yaddaşın dedikləri. B., 2000, s.120-122.
17. S.Rzasoy, A.Xəlil. Bayatıların struktur-semiotik poetikası // Mütərcim, № 1-2, 2001, s.110-113.
18. N.Cabbarlı. Bayatı mətnin bədii modelinin riyazi düsturlaşması (Asif Hacılının “Bayatı poetikası” üzrə) // «İnternet və intellekt» nəzəri-eksperimental laboratoriyasının bülleteni (struktur-semanitk araşdırmalar). B.1, B., Səda, 2001, s.76-77.
19. Yunus Zeyrek. Qəribəm bu vətəndə // Yunus Zeyrek. Ahıska bölgəsi və Ahıska türkləri. Ankara, 2001, s.221-223.
20. M.Sarvan. Borçalı alimləri. B., 2001, s.69-70.
21. Z.Mustafayev. Dilimiz və mənəviyyatımiz // Azərbaycan ordusu, 20.09. 2001.
22. Два договора за сътрудничество бяха подписани вчера // Шуменска заря, 01.11.2001
23. M.N.Çobanov. Alimin yeni kitabı // Şərqin səsi, № 11 (75), may, 2002.
24. Şurəddin Məmmədli. Azərbaycan ədəbiyyatinin Borçali qolu (1920-ci ilə qədər). – Tbilisi, 2003
25. S.Piriyeva, A.Piriyev. Türk dünyası və Ata Yurdum Ahıska. – B., 2003, s.235-236.
26. Ömürdən uzun yol (film, 2003) // http://az.dofollow.be/wiki/%C3%96m%C3%BCrd%C9%99n_uzun_yol_(film,_2003)
27. Ф.Н.Наджиева. Новое учебное пособие по русской литературе // Русский язык и литература в Азербайджане, № 2, 2004, с.71.
28. T.Qəniyev. Azərbaycan folklorşünasları. B., 2004, s.124-131
29. Rasim Şakirov. Geribem Bu Vetende // Ahıska türkleri ve Ahıska türklerinin basında yer alışı. Istanbul – 2004
30. Təhsil nazirliyinin nümayəndə heyəti Moskvada keçirilən beynəlxalq müşavirədə iştirak etmişdir. Azər. Tac. // Xalq qəzeti, 30.03.2004, Respublika, 30.03.2004, Бак. рабочий. 31. 03. 2004.
31. BSU-nun nümayəndə heyəti Belorusiyada // «Tələbə dünyası», 28 dekabr 2004
32. Вiзiты //Настаýнык (Минск), 9 снежня (декабр) 2004, № 17
33. Научно-практический семинар в Гяндже // РЯЛА, 1, 2004.
34. H.Orucov. Lənkəranda elmi-praktik seminar // Azərbaycan müəllimi, 07.05.2004.
35. Г.О.Оруджев. Асиф Гаджиев. Русская проза. Вторая половина ХХ века. Опыт мифопоэтического толкования. Ученые записки БСУ (серия языка и литературы). 2005, № 1-2, с.107-110
3
6. ABŞ-ın Kanzas Universiteti ilə İnternet bağlantısı (21 aprel 2006) // http:// aliyev-heritage.org/print.php?lang=az&page=85773339
37. Сеанс интернет-связи с Канзасcким университетом США // http:// hl.mailru.su/mcached?q=%E0%F1%E8%F4%20%E3%E0%E4%E6%E8%E5%E2&c=111&r=16261388&fr=webhsm (21 апреля 2006)
38. Состоялось заседание комиссии «Международные связи, медиа- и информационные технологии» XI съезда дружбы, братства и сотрудничества тюркских государств и обществ // http://www.science.az/ru/index.php?id=1537 (23.11.2007)
39. Türk dövlət və cəmiyyətlərinin XI Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq qurultayının beynəlxalq əlaqələr, media və informasiya texnologiyaları üzrə toplantısı keçirildi // (19.11.2007) http://www.science.az/az/index.php?id=1609?ref=Sex%C5%9Ehop.Com
40. Видеомост Москва-Баку: лучше понимать друг друга //http://www.rian.ru/pressclub/20080212/98633381-recording.html (12/02/2008)
41. Араз АХУНДОВ. Видеомост о русском и на русском // Газета “Азербайджанский конгресс”, 17.02.08 http://azcongress.ru/article.php?1134
42. Elmidar. ”Ahıska türk folkloru” kitabı təqdim olundu // “Ölkə” qəzeti, 15-21.01.2009
43. E.Qaliboğlu. Sürgün həyatı yaşamış Axısqa türkləri // “Xalq Cəbhəsi” qəzeti, 6-8. 06.2009.
44. Elçin Qaliboğlu. Ulu türk ulusu - Axıska türkləri // “Xalq cəbhəsi.az”, 21/08/2009
45. Elçin Qaliboğlu. “Axısqa türk folkloru” // “Xalq cəbhəsi” qəzreti, 18 dekabr 2009
46. Axıska türklərinin “Vətən” cəmiyyəti “Axıska türk folkloru” kitabını ictimaiyyətə təqdim edib // http://azerworld.info; http://www.borchali.net, 14.1.09
47. Prof. Dr. Şureddin Memmedli. Şenlik Baba ve Borşalı // www.cıldır.com.
48. Suphi Saatçi. Azerbaycanda açan yeni gül folklor ve etnoqrafya // http://www.kerkukvakfi.com/dergiicerik.asp?id=81&iid=187
49. Garibem bu Vatanda; Ahıska türk folkloru; Vatan blgisi // http://www.harunbozkurt.com

50. Kamal Abdulla. Ecazkar mənalar aləmi // “Qurani-Kərim” rus ədəbiyyatında” kitabına ön söz.
51. “Qurani Kərim” rus ədəbiyyatında // “Ayat” qəzeti, dekabr 2009, № 10
52. Novruz Novruzov. Rus düşüncəsinə nüfuz // 11 noyabr 2009, Bakı Strateji Araşdırmalar və Xəbərlər Mərkəzi / www.baksam.com
53. M.Allahmanlı. “Qurani-Kərim” rus ədəbiyyatında // “Kredo” qəzeti, 12.12.2009, 19.12.2009
54. Fərid Hüseyn. Yeni Nəşrlər: “Qurani Kərim” rus ədəbiyyatında // “Mədəniyyət” qəzeti, 23 Dekabr 2009
55. R.M.Novruzov. “A.Hacılı. Qurani Kərim rus ədəbiyyatında” // BSU-nun Elmi əsərləri, № 2, 2009, s.103-107
56. Etimad Başkeçid. “Eh, müsəlmanlar elə həmin ruslardır...” // “525-ci qəzet”, 30 yanvar 2010
57. А.И.Гусейнова. «А.Гаджиев. Коран в русской литературе» // «Российская тюркология» (Российская Академия Наук, Комитет тюркологов), Москва, 2010, №2
58. Şahin Xəlilli. Qurani-Kərim və rus ədəbi-estetik fikri // “İrfan”, 2010, №42, may, s. 48-49
59. Yunus Zeyrek. “Bir kitap: “Ahıska Türkleri Veten Bilgisi”” // “Bizim Ahıska”, 2010, №20 (Türkiyə)
60. Səbuhi Abbasov. Ədəbiyyat dərk edilmiş dünyanın xüsusi ifadəsidir // “Yeni Azərbaycan”, 25.12.2010
61. S.Abbasov. Asif Hacılının “Kamal Abdulla: Seçimin morfologiyası” kitabı haqqında qeydlər // yataqan.com, 23-12-2010
62. Nizami Tağısoy. Ənənənin novatorcasına davamı və ya “Seçimin morfologiyası”nın tənqid hüdudları // “525-ci qəzet”, 19 yanvar 2011
63. Günel. “Kamal Abdulla: seçimin morfologiyası” // “525-ci qəzet”, 5 fevral 2011
64. Şeref Boyraz. Anonim halk edebiyati araştirmalarinin tanim ve tasnif sorunlari bağlaminda “söylemelik ve konuşmalik türler”le ilgili çalişmalarin durumu // (Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 2011) http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/ojs/index.php/sosyalbilimler/article/download/1514/1385 47.
65. Erol Cihangir. Takdim. Rus Edebiyatında Kur’an-ı Kerim // Rus Edebiyatında Kur'an-ı Kerim. İstanbul, Doğu Kütüphanesi, 2012, s. I – XIV.
66. Sevinç Özarslan. Rus yazarların İslâm merakı // “ZAMAN”, 15.07.2012.
67. Spuren des Islam in der russischen Literatur // http://avusturya.zaman.com.tr/at/newsDetail_getNewsById.action?newsId=250084 ;
https://dtj-online.de/spuren-des-islam-in-der-russischen-literatur-748 (Deutsch Turkisches Journal)

68. Hudavendigar Onur. Yeni Kitap (Rus Edebiyatında Kur’an-ı Kerim) // http://www.medyadetay.com/Yazar-hudavendigar-31.html#.UAPwdnWQOWs (02.06.2012)
69. Hüdavendigar Onur. Rus Edebiyatinda Kur’an-ı Kerim // http://www.medyadetay.com/Yazar-hudavendigaronur-193.html#.UD9fBOyQOWs // 16-08-2012
70. Vasif Əlihüseyn. Asif Hacılının “Qurani Kərim Rus ədəbiyyatında” kitabını oxumusunuzmu? // http://azpress.az/index.php?sectionid=news&id=12744 // 26-8-2012
71. İsmail Demirci. Rus edebiyatında Kur'an-ı Kerim izleri // http://yenisafak.com.tr/kitap-haber/rus-edebiyatinda-kuran-i-kerim-izleri-12.12.2012-427100 // (28 KASIM 2012)
72. Nigar Veli Ramizkizi. Rus Edebiyatında Kuran Motifleri Araştırılıyor // T.C. İstanbul Aydin Üniversitesi Uygulama Dergisi, 2012/10 // http://aydindergi.aydin.edu.tr/10/book_image/dergi_sayi10.pdf
73. M.Allahmanlı. “Qurani-Kərim” rus ədəbiyyatında // M.Allahmanlı. Çağdaş ədəbi proses. B., 2013, s.21-32
74. S.Abdullayeva. Asif Hacılının “Axısqalı Aşıq Molla Məhəmməd Səfili” kitabı işıq üzü görüb // “525-ci qəzet”, 26 aprel 2014
75. Cəlil Cavanşir. Rus ədəbiyyatında “Quran” mövzusu // http://kulis.az/news/8660 (2014)
76. Heydər Əliyev Mərkəzində M.Y.Lermontovun 200 illik
yubileyinə həsr olunmuş “dəyirmi masa” keçirilib

77. Нестеров А. Г. Урумы: история и фольклор (о книге А. А. Гаджиева) / А. Г. Нестеров
// Научный диалог. – г. Екатеринбург. 2015. — № 1 (37). — С. 197-200.

78. Биляна Марич. Международный форум по вопросам сотрудничества и обмена опытом в сфере образования (Россия, Москва, 24–25 октября 2014 г.) // Русский язык как инославянский (Руски језик као инословенски), VII (2015). Общество славистов Сербии, Белград, 2015, с.259-260
79. Итоговое сообщение VII Конференции Международного педагогического общества в поддержку русского языка (Москва, 18-19 октября 2016 г.) // http://etnosfera.ru/2014-02-13-13-09-54/608-itogovoe-soobshchenie-vii-j-konferentsii-mezhdunarodnogo-pedagogicheskogo-obshchestva-v-podderzhku-russkogo-yazyka-moskva-18-19-oktyabrya-2016-g
80. Тагирова Дурдана. И не будет лучшего сада
// http://gazeta.az/?p=3608 / 25.11.2016

81Müşfiq Borçali. Təbrik edirik... // http://zim.az/borchali/2694-doum-gnnz-mbark-hrmtli-professor-asf-hacili.html (3 aprel 2017)
82. Лала Ахмедова. Городская проза Азербайджана второй половины хх века // კულტურათაშორისი კომუნიკაციები 2009 №10
83. Ибрагим Сарваров // http://biblus.ru/Default.aspx?mode=op&bk=28q28q09s6&id=20207
84. İbrahim Sarvarov // http://ahiskavatan.tr.gg/Ziyaret%E7i-defteri.htm?  (2017)
85. Azərbaycan Universitetinin professoru Asif Hacıyev Türkiyənin Erciyəs Universitetində səfərdə olub // http://www.au.edu.az/az/material/423/azerbaycan-universitetinin-professoru-asif-haciyev-erciyes-universitetinde-seferde-olub
86. Azərbaycanlı alim Türkiyənin Erciyəs Universitetində mühazirələr oxuyub // https://azertag.az/xeber/
87. Азербайджанский ученый прочитал лекции в турецком университете Эрджиес // https://azertag.az/ru/xeber/
88. Professor Asif Hacıyev Erciyes Universitetində görüşlər keçirdi // https://525.az/site/?name=xeber&news_id=96042#gsc.tab=
89. Каспийский круг: города-побратимы – символ совместного наследия: Сб. материалов международной конференции/ Под ред. И.А. Прихожан и В.И. Супруна. Волгоград: Изд-во ИП Поликарпов И.Л., 2014.
90. Professor Asif Hacıyev beynəlxalq tədbirlərdə ölkəmizi uğurla təmsil edib //http://www.au.edu.az/az/material/473/professor-asif-haciyev-rusiya-federasiyasina-ezamiyyetde-olub
91. Azərbaycanlı alimlər Volqoqradda keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə ölkəmizi uğurla təmsil ediblər // https://azertag.az/xeber/Azerbaycanli_alimler_Volqoqradda_kechirilen_beynelxalq_tedbirlerde_olkemizi_ugurla_temsil_edibler-1157537
92. Азербайджанские ученые успешно представили нашу страну в международных мероприятиях в Волгограде // https://azertag.az/ru/xeber/Azerbaidzhanskie_uchenye_uspeshno_predstavili_nashu_stranu_v_mezhdunarodnyh_meropriyatiyah_v_Volgograde-1157840
93. Alimlərimiz Volqoqradda keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə // https://525.az/site/index.php?name=xeber&news_id=98568#gsc.tab=0
94. Professor Asif Hacıyev Türkiyədə səfərdə olub // "Çağlayan", Bahar, 2018 (3), s. 19 
95. "XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi" kitabı çap olunub (AU, 2018)

http://www.au.edu.az/az/material/530/azerbaycan-universiteti-yeni-ders-vesaiti-cap-edib
https://azertag.az/xeber/XX_esr_edebi_dusunceler_tarixi_ders_vesaiti_nesr_olunub-1173613
http://www.xalqqazeti.com/az/news/culture/107368
https://525.az/site/?name=xeber&news_id=101797#gsc.tab=0
http://qafqazinfo.az/news/detail/azerbaycan-universiteti-yeni-ders-vesaiti-cap-edib-222441

https://az.trend.az/azerbaijan/society/2919423.html
http://artkaspi.az/az/asif-haciyevin-xx-esr-edebi-dusunceler-tarixi-adli-kitabi-cap-olunub/#.Wyz37han2Ec
http://zim.az/yeni-neshrler/3821-professor-asif-haciyevin-xx-sr-dbi-dusunclr-tarixi-adli-yeni-kitabi-cap-olunub.html
http://azedu.az/az/news/3627
http://tehsil-press.az/index.php?newsid=30477
http://manera.az/cemiyyet/6680-asif-haciyevin-xx-esr-edebi-dushunceler-tarixi-kitabi-chap-olunub.html
http://son.az/az/news/385636/azerbaycan-universiteti-yeni-ders-vesaiti-cap-edib
XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi” adlı dərs vəsaiti çap olunub // “Çağlayan”, Azərbaycan Universitetinin rüblük nəşri, Yay, 2018, (4), s.13

 96. Мифопоэтика русской прозы. Вторая половина ХХ века. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018
* http://www.au.edu.az/az/material/570/azerbaycan-universitetinin-professorunun-almaniyada-monoqrafiyasi-derc-olunub
*https://azertag.az/xeber/Azerbaycanli_professorun_monoqrafiyasi_Almaniyada_chapdan_chixib-1197105 
* https://azertag.az/ru/xeber/V_Germanii_izdana_monografiya_azerbaidzhanskogo_uchenogo-1197128 
* https://525.az/site/index.php?name=xeber&news_id=106602#gsc.tab=0 
* http://qafqazinfo.az/news/detail/azerbaycan-universitetinin-professorunun-yeni-kitabi-230557
* http://tehsil-press.az/index.php?newsid=33042 
* http://zirve.info/yeni-neshrler/3883-azrbaycan-aliminin-monoqrafiyas-almaniyada-drc-olunub.html 
* http://azedu.az/az/news/6619 https://seherxeber.org/article/az/80105-Az%C9%99rbaycan+Universitetinin+professorunun+yeni+kitab%C4%B1.html 
* http://1905.az/az%C9%99rbaycan-aliminin-monoqrafiyasi-almaniyada-d%C9%99rc-olunub/ 
* http://zim.az/yeni-neshrler/3883-azrbaycan-aliminin-monoqrafiyas-almaniyada-drc-olunub.html 
* http://vzglyad.az/news/118755/news.html http://1905.az/az%C9%99rbaycan-aliminin-monoqrafiyasi-almaniyada-d%C9%99rc-olunub/
* https://www.uchitelrusdili.ru 
* https://atalar.ru/v-germanii-izdana-kniga-azerbajdzhanskogo-uchenogo.html

97. Axısqa türkləri ilə görüş // “Çağlayan”, Azərbaycan Universitetinin rüblük nəşri, Yay, 2018, (4)
98. Professor Asif Hacıyev Rusiya Federsiyasında ölkəmizi uğurla təmsil edib // “Çağlayan”, Azərbaycan Universitetinin rüblük nəşri, Yay, 2018, (4)
99. Professor Asif Hacıyevin "Ədəbi düşüncələr tarixi" kitabının təqdimatı keçirilib // “Çağlayan”, Azərbaycan Universitetinin rüblük nəşri, Payız 2018 - Qış 2019 (5).
100. Professor Asif Hcıyevin "Rus nəsrinin mifopoetikası" monoqrafiyası dərc olunub // “Çağlayan”, Azərbaycan Universitetinin rüblük nəşri, Payız 2018 - Qış 2019 (5).

101. Терешкина Д. Б. Рецензия на книгу: Гаджиев А. Мифопоэтика русской прозы: вторая половина ХХ века (2018) / Д. Б. Терешкина // Научный диалог. – 2019. – № 1. – С. 270-273.
http://nauka-dialog.ru/assets/userfiles/5646/270-273_Tereshkina__ND_2019_1.pdf

102. Azərbaycan Universitetinin professoru Asif Hacıyevin kitabları “Amazon”da satışa çıxarılıb (sentyabr 2019)
http://www.au.edu.az/az/material/836/azerbaycan-universitetinin-professoru-asif-haciyevin-kitablari-amazonda-satisa-cixarilib
https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_Universitetinin_professoru_Asif_Haciyevin_kitablari_Amazonda_satisa_chixarilib-1328260
http://www.artkaspi.az/az/asif-haciyevin-kitablari-amazonda/#.XXi3eiWn2Ee
https://525.az/site/?name=xeber&news_id=126625#gsc.tab=0
https://manera.az/sosial/10220-professor-asif-haciyevin-kitablari-amazonda.html
http://tehsil-press.az/index.php?newsid=42798
https://mektebgushesi.az/2019/09/11/az%C9%99rbaycan-universitetinin-professoru-asif-haciyevin-kitablari-amazonda-satisa-cixarilib/
http://zirve.info/yeni-neshrler/4515-azrbaycan-universitetinin-professoru-asif-hacyevin-kitablar-amazonda-sata-xarlb.html
http://medeniyyet.az/page/news/49898/Rus-edebiyyatinda-QuraniKerim.html
http://176.57.217.226/az/news_details/azerbaycan-universitetinin-professoru-asif-haciyevin-kitablari-amazonda-satisha-chixarilib

103. Professor Asif Hcıyev rusiyalı tələbələr üçün dərs vəsaitləri hazırlayıb // “Çağlayan”, Azərbaycan Universitetinin rüblük nəşri, Yaz-Yay, 2019 (6).
104. Professor Asif Hcıyev kitabı haqqında Rusiyada resenziya dərc olunub // “Çağlayan”, Azərbaycan Universitetinin rüblük nəşri, Yaz-Yay, 2019 (6).

105. Şamaxıda “Nəsimi böyük mütəfəkkir kimi” mövzusunda inşa müsabiqəsinə yekun vuruldu
106. Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler. Uluslararası Sempozyumu. 16-17 Kasım 2019. İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Türkiye
Proqram: İştitakçı-çıxışçı; Bölüm başkanı 
Bilim ve Danışma Kurulu üzvü
               Haqqında məlumat
http://au.edu.az/az/material/912/professor-asif-haciyev-turkiyede-beynelxalq-simpoziumunda-istirak-edibh
ttps://azertag.az/xeber/Beynelxalq_simpoziumda_Ahiska_turkleri_Azerbaycanda_movzusunda_meruze_dinlenilib-1358075
http://525.az/site/?name=xeber&news_id=129942#gsc.tab=0
http://tehsil-press.az/index.php?newsid=44789
https://aqreqator.az/az/siyaset/417930
http://1905.az/beyn%C9%99lxalq-simpoziumda-ahiska-turkl%C9%99ri-az%C9%99rbaycanda-movzusunda-m%C9%99ruz%C9%99-dinl%C9%99nilib/
http://www.artkaspi.az/az/ahiska-turkleri-azerbaycanda-mvzusunda-meruze-dinlenilib/#.Xdi9lyWn2Ec
https://manera.az/index.php?newsid=10585

107. Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств», 2-4 декабря 2019 г. Республика Беларусь, г. Минск.
-  Azərbaycan Universitetinin professoru Belarusda beynəlxalq konqresdə məruzə edib. Azərtac.09.12.2019 
-  Professor Asif Hacıyev Belarusda beynəlxalq konqresdə iştirak edib. AU. 09.02.2019