ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Haqqında rəylər

 
Əsərləri və elmi-pedaqoji fəaliyyəti haqqında
dərc olunmuş rəy və məqalələrdən  

1. X.Niyazov. Su aydınlığı // "Lenin tərbiyəsi uğrunda", BDU qəzeti. 10.V. 1982
2. S.Məmmədov. Mərdlik və mətnlik məktəbi (C.Naxçıvanski adına hərbi məktəbdə fəaliyyəti haqqında) // Bakı, 23.02. 1984.
3. М.Мамедли. Земли чужой чужие птицы // Русский язык, 25. VI. 1990.
4. T.Cəfərov. Mesxet türkləri haqqında tədqiqat. //Yeni fikir, 20.VI. 1990.
5. Н.Садыхлы. Чужестранец я на родине. // Азербайджан, 19. I. 1993.
6. G.Yoloğlu. «Sənələr, sənələr, zalım sənələr» // Ədəbiyyat və incəsənət, 2. IV. 1993.
7. İ.Qaracayeva. «Qəribəm bu vətəndə» deməyin // Sərbəst düşüncə, 6-12. V. 1993.
8. Ş.Qarapapaq. «Qəribəm bu vətəndə» // Gürcüstan, 17. IX. 1993.
9. X.Məmmədov. Poetik ənənəyə yeni baxış. // Xalq qəzeti, 20.VI. 1997.
10. M.Həkimov. Qiymətli tədqiqat // Liberal-press, 5. VII. 1997.
11. Н.Джафаров. Поэтика прозы // Азербайджан муаллими, 7. VIII. 1997.
1
2. C.Yusifli. Müasir nəsrin genezisi // Ədəbiyyat qəzeti, 29. VIII. 1997.
13. N.Cəfərov. Nəsrin poetikası // Mütərcim, №3, 1997.
14. T.Hüseynov. Xalq sənəti və müasirlik // Naxçıvan, 1. X. 1997; həm də «Söz – tarixin yuvası», B., 2000 kitabında
15. N.Rüstəmli. Yeni kitablar //Respublika, 20. XII. 1997.
1
6. M.Allahmanlı. Folklorşünaslığa bir töhvə // Sərbəst düşüncə, 01-14 aprel, 2000; həm də M.Allahmanlı. Ağlın və yaddaşın dedikləri. B., 2000, s.120-122.
17. S.Rzasoy, A.Xəlil. Bayatıların struktur-semiotik poetikası // Mütərcim, № 1-2, 2001, s.110-113.
18. N.Cabbarlı. Bayatı mətnin bədii modelinin riyazi düsturlaşması (Asif Hacılının “Bayatı poetikası” üzrə) // «İnternet və intellekt» nəzəri-eksperimental laboratoriyasının bülleteni (struktur-semanitk araşdırmalar). B.1, B., Səda, 2001, s.76-77.
19. Yunus Zeyrek. Qəribəm bu vətəndə // Yunus Zeyrek. Ahıska bölgəsi və Ahıska türkləri. Ankara, 2001, s.221-223.
20. M.Sarvan. Borçalı alimləri. B., 2001, s.69-70.
21. Z.Mustafayev. Dilimiz və mənəviyyatımız // Azərbaycan ordusu, 20.09. 2001.
22. Два договора за сътрудничество бяха подписани вчера // Шуменска заря, 01.11.2001
23. M.N.Çobanov. Alimin yeni kitabı // Şərqin səsi, № 11 (75), may, 2002.
24. Şurəddin Məmmədli. Azərbaycan ədəbiyyatinin Borçalı qolu (1920-ci ilə qədər). – Tbilisi, 2003
25. S.Piriyeva, A.Piriyev. Türk dünyası və Ata Yurdum Ahıska. – B., 2003, s.235-236.
26. Ömürdən uzun yol (film, 2003) // http://az.dofollow.be/wiki/%C3%96m%C3%BCrd%C9%99n_uzun_yol_(film,_2003)
27. Ф.Н.Наджиева. Новое учебное пособие по русской литературе // Русский язык и литература в Азербайджане, № 2, 2004, с.71.
28. T.Qəniyev. Azərbaycan folklorşünasları. B., 2004, s.124-131
29. Rasim Şakirov. Geribem Bu Vetende // Ahıska türkleri ve Ahıska türklerinin basında yer alışı. Istanbul – 2004
30. Təhsil nazirliyinin nümayəndə heyəti Moskvada keçirilən beynəlxalq müşavirədə iştirak etmişdir. Azər. Tac. // Xalq qəzeti, 30.03.2004, Respublika, 30.03.2004, Бак. рабочий. 31. 03. 2004.
31. BSU-nun nümayəndə heyəti Belorusiyada // «Tələbə dünyası», 28 dekabr 2004
32. Вiзiты //Настаýнык (Минск), 9 снежня (декабр) 2004, № 17
33. Научно-практический семинар в Гяндже // РЯЛА, 1, 2004.
34. H.Orucov. Lənkəranda elmi-praktik seminar // Azərbaycan müəllimi, 07.05.2004.
35. Г.О.Оруджев. Асиф Гаджиев. Русская проза. Вторая половина ХХ века. Опыт мифопоэтического толкования. Ученые записки БСУ (серия языка и литературы). 2005, № 1-2, с.107-110
3
6. ABŞ-ın Kanzas Universiteti ilə İnternet bağlantısı (21 aprel 2006) // http:// aliyev-heritage.org/print.php?lang=az&page=85773339
37. Сеанс интернет-связи с Канзасcким университетом США // http:// hl.mailru.su/mcached?q=%E0%F1%E8%F4%20%E3%E0%E4%E6%E8%E5%E2&c=111&r=16261388&fr=webhsm (21 апреля 2006)
38. Состоялось заседание комиссии «Международные связи, медиа- и информационные технологии» XI съезда дружбы, братства и сотрудничества тюркских государств и обществ // http://www.science.az/ru/index.php?id=1537 (23.11.2007)
39. Türk dövlət və cəmiyyətlərinin XI Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq qurultayının beynəlxalq əlaqələr, media və informasiya texnologiyaları üzrə toplantısı keçirildi // (19.11.2007) http://www.science.az/az/index.php?id=1609?ref=Sex%C5%9Ehop.Com
40. Видеомост Москва-Баку: лучше понимать друг друга //http://www.rian.ru/pressclub/20080212/98633381-recording.html (12/02/2008)
41. Араз АХУНДОВ. Видеомост о русском и на русском // Газета “Азербайджанский конгресс”, 17.02.08 http://azcongress.ru/article.php?1134
42. Elmidar. ”Ahıska türk folkloru” kitabı təqdim olundu // “Ölkə” qəzeti, 15-21.01.2009
43. E.Qaliboğlu. Sürgün həyatı yaşamış Axısqa türkləri // “Xalq Cəbhəsi” qəzeti, 6-8. 06.2009.
44. Elçin Qaliboğlu. Ulu türk ulusu - Axıska türkləri // “Xalq cəbhəsi.az”, 21/08/2009
45. Elçin Qaliboğlu. “Axısqa türk folkloru” // “Xalq cəbhəsi” qəzreti, 18 dekabr 2009
46. Axıska türklərinin “Vətən” cəmiyyəti “Axıska türk folkloru” kitabını ictimaiyyətə təqdim edib // http://azerworld.info; http://www.borchali.net, 14.1.09
47. Prof. Dr. Şureddin Memmedli. Şenlik Baba ve Borşalı // www.cıldır.com.
48. Suphi Saatçi. Azerbaycanda açan yeni gül folklor ve etnoqrafya // http://www.kerkukvakfi.com/dergiicerik.asp?id=81&iid=187
49. Garibem bu Vatanda; Ahıska türk folkloru; Vatan blgisi // http://www.harunbozkurt.com

50. Kamal Abdulla. Ecazkar mənalar aləmi // “Qurani-Kərim” rus ədəbiyyatında” kitabına ön söz.
51. “Qurani Kərim” rus ədəbiyyatında // “Ayat” qəzeti, dekabr 2009, № 10
52. Novruz Novruzov. Rus düşüncəsinə nüfuz // 11 noyabr 2009, Bakı Strateji Araşdırmalar və Xəbərlər Mərkəzi / www.baksam.com
53. M.Allahmanlı. “Qurani-Kərim” rus ədəbiyyatında // “Kredo” qəzeti, 12.12.2009, 19.12.2009
54. Fərid Hüseyn. Yeni Nəşrlər: “Qurani Kərim” rus ədəbiyyatında // “Mədəniyyət” qəzeti, 23 Dekabr 2009
55. R.M.Novruzov. “A.Hacılı. Qurani Kərim rus ədəbiyyatında” // BSU-nun Elmi əsərləri, № 2, 2009, s.103-107
56. Etimad Başkeçid. “Eh, müsəlmanlar elə həmin ruslardır...” // “525-ci qəzet”, 30 yanvar 2010
57. А.И.Гусейнова. «А.Гаджиев. Коран в русской литературе» // «Российская тюркология» (Российская Академия Наук, Комитет тюркологов), Москва, 2010, №2
58. Şahin Xəlilli. Qurani-Kərim və rus ədəbi-estetik fikri // “İrfan”, 2010, №42, may, s. 48-49
59. Yunus Zeyrek. “Bir kitap: “Ahıska Türkleri Veten Bilgisi”” // “Bizim Ahıska”, 2010, №20 (Türkiyə)
60. Səbuhi Abbasov. Ədəbiyyat dərk edilmiş dünyanın xüsusi ifadəsidir // “Yeni Azərbaycan”, 25.12.2010
61. S.Abbasov. Asif Hacılının “Kamal Abdulla: Seçimin morfologiyası” kitabı haqqında qeydlər // yataqan.com, 23-12-2010
62. Nizami Tağısoy. Ənənənin novatorcasına davamı və ya “Seçimin morfologiyası”nın tənqid hüdudları // “525-ci qəzet”, 19 yanvar 2011
63. Günel. “Kamal Abdulla: seçimin morfologiyası” // “525-ci qəzet”, 5 fevral 2011
64. Şeref Boyraz. Anonim halk edebiyati araştirmalarinin tanim ve tasnif sorunlari bağlaminda “söylemelik ve konuşmalik türler”le ilgili çalişmalarin durumu // (Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 2011) http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/ojs/index.php/sosyalbilimler/article/download/1514/1385 47.
65. Erol Cihangir. Takdim. Rus Edebiyatında Kur’an-ı Kerim // Rus Edebiyatında Kur'an-ı Kerim. İstanbul, Doğu Kütüphanesi, 2012, s. I – XIV.
66. Sevinç Özarslan. Rus yazarların İslâm merakı // “ZAMAN”, 15.07.2012.
67. Spuren des Islam in der russischen Literatur // http://avusturya.zaman.com.tr/at/newsDetail_getNewsById.action?newsId=250084 ;
https://dtj-online.de/spuren-des-islam-in-der-russischen-literatur-748 (Deutsch Turkisches Journal)

68. Hudavendigar Onur. Yeni Kitap (Rus Edebiyatında Kur’an-ı Kerim) // http://www.medyadetay.com/Yazar-hudavendigar-31.html#.UAPwdnWQOWs (02.06.2012)
69. Hüdavendigar Onur. Rus Edebiyatinda Kur’an-ı Kerim // http://www.medyadetay.com/Yazar-hudavendigaronur-193.html#.UD9fBOyQOWs // 16-08-2012
70. Vasif Əlihüseyn. Asif Hacılının “Qurani Kərim Rus ədəbiyyatında” kitabını oxumusunuzmu? // http://azpress.az/index.php?sectionid=news&id=12744 // 26-8-2012
71. İsmail Demirci. Rus edebiyatında Kur'an-ı Kerim izleri // http://yenisafak.com.tr/kitap-haber/rus-edebiyatinda-kuran-i-kerim-izleri-12.12.2012-427100 // (28 KASIM 2012)
72. Nigar Veli Ramizkizi. Rus Edebiyatında Kuran Motifleri Araştırılıyor // T.C. İstanbul Aydin Üniversitesi Uygulama Dergisi, 2012/10 // http://aydindergi.aydin.edu.tr/10/book_image/dergi_sayi10.pdf
73. M.Allahmanlı. “Qurani-Kərim” rus ədəbiyyatında // M.Allahmanlı. Çağdaş ədəbi proses. B., 2013, s.21-32
74. S.Abdullayeva. Asif Hacılının “Axısqalı Aşıq Molla Məhəmməd Səfili” kitabı işıq üzü görüb // “525-ci qəzet”, 26 aprel 2014
75. Cəlil Cavanşir. Rus ədəbiyyatında “Quran” mövzusu // http://kulis.az/news/8660 (2014)
76. Heydər Əliyev Mərkəzində M.Y.Lermontovun 200 illik
yubileyinə həsr olunmuş “dəyirmi masa” keçirilib

77. Нестеров А. Г. Урумы: история и фольклор (о книге А. А. Гаджиева) / А. Г. Нестеров
// Научный диалог. – г. Екатеринбург. 2015. — № 1 (37). — С. 197-200.

78. Биляна Марич. Международный форум по вопросам сотрудничества и обмена опытом в сфере образования (Россия, Москва, 24–25 октября 2014 г.) // Русский язык как инославянский (Руски језик као инословенски), VII (2015). Общество славистов Сербии, Белград, 2015, с.259-260
79. Итоговое сообщение VII Конференции Международного педагогического общества в поддержку русского языка (Москва, 18-19 октября 2016 г.) // http://etnosfera.ru/2014-02-13-13-09-54/608-itogovoe-soobshchenie-vii-j-konferentsii-mezhdunarodnogo-pedagogicheskogo-obshchestva-v-podderzhku-russkogo-yazyka-moskva-18-19-oktyabrya-2016-g
80. Тагирова Дурдана. И не будет лучшего сада
// http://gazeta.az/?p=3608 / 25.11.2016

81Müşfiq Borçali. Təbrik edirik... // http://zim.az/borchali/2694-doum-gnnz-mbark-hrmtli-professor-asf-hacili.html (3 aprel 2017)
82. Лала Ахмедова. Городская проза Азербайджана второй половины хх века // კულტურათაშორისი კომუნიკაციები 2009 №10
83. Ибрагим Сарваров // http://biblus.ru/Default.aspx?mode=op&bk=28q28q09s6&id=20207
84. İbrahim Sarvarov // http://ahiskavatan.tr.gg/Ziyaret%E7i-defteri.htm?  (2017)
85. Azərbaycan Universitetinin professoru Asif Hacıyev Türkiyənin Erciyəs Universitetində səfərdə olub // http://www.au.edu.az/az/material/423/azerbaycan-universitetinin-professoru-asif-haciyev-erciyes-universitetinde-seferde-olub
86. Azərbaycanlı alim Türkiyənin Erciyəs Universitetində mühazirələr oxuyub // https://azertag.az/xeber/
87. Азербайджанский ученый прочитал лекции в турецком университете Эрджиес // https://azertag.az/ru/xeber/
88. Professor Asif Hacıyev Erciyes Universitetində görüşlər keçirdi // https://525.az/site/?name=xeber&news_id=96042#gsc.tab=
89. Каспийский круг: города-побратимы – символ совместного наследия: Сб. материалов международной конференции/ Под ред. И.А. Прихожан и В.И. Супруна. Волгоград: Изд-во ИП Поликарпов И.Л., 2014.
90. Professor Asif Hacıyev beynəlxalq tədbirlərdə ölkəmizi uğurla təmsil edib //http://www.au.edu.az/az/material/473/professor-asif-haciyev-rusiya-federasiyasina-ezamiyyetde-olub
91. Azərbaycanlı alimlər Volqoqradda keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə ölkəmizi uğurla təmsil ediblər // https://azertag.az/xeber/Azerbaycanli_alimler_Volqoqradda_kechirilen_beynelxalq_tedbirlerde_olkemizi_ugurla_temsil_edibler-1157537
92. Азербайджанские ученые успешно представили нашу страну в международных мероприятиях в Волгограде // https://azertag.az/ru/xeber/Azerbaidzhanskie_uchenye_uspeshno_predstavili_nashu_stranu_v_mezhdunarodnyh_meropriyatiyah_v_Volgograde-1157840
93. Alimlərimiz Volqoqradda keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə // https://525.az/site/index.php?name=xeber&news_id=98568#gsc.tab=0
94. Professor Asif Hacıyev Türkiyədə səfərdə olub // "Çağlayan", Bahar, 2018 (3), s. 19 
95. "XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi" kitabı çap olunub (AU, 2018)

http://www.au.edu.az/az/material/530/azerbaycan-universiteti-yeni-ders-vesaiti-cap-edib
https://azertag.az/xeber/XX_esr_edebi_dusunceler_tarixi_ders_vesaiti_nesr_olunub-1173613
http://www.xalqqazeti.com/az/news/culture/107368
https://525.az/site/?name=xeber&news_id=101797#gsc.tab=0
http://qafqazinfo.az/news/detail/azerbaycan-universiteti-yeni-ders-vesaiti-cap-edib-222441

https://az.trend.az/azerbaijan/society/2919423.html
http://artkaspi.az/az/asif-haciyevin-xx-esr-edebi-dusunceler-tarixi-adli-kitabi-cap-olunub/#.Wyz37han2Ec
http://zim.az/yeni-neshrler/3821-professor-asif-haciyevin-xx-sr-dbi-dusunclr-tarixi-adli-yeni-kitabi-cap-olunub.html
http://azedu.az/az/news/3627
http://tehsil-press.az/index.php?newsid=30477
http://manera.az/cemiyyet/6680-asif-haciyevin-xx-esr-edebi-dushunceler-tarixi-kitabi-chap-olunub.html
http://son.az/az/news/385636/azerbaycan-universiteti-yeni-ders-vesaiti-cap-edib
XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi” adlı dərs vəsaiti çap olunub // “Çağlayan”, Azərbaycan Universitetinin rüblük nəşri, Yay, 2018, (4), s.13

 96. Мифопоэтика русской прозы. Вторая половина ХХ века. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018
* http://www.au.edu.az/az/material/570/azerbaycan-universitetinin-professorunun-almaniyada-monoqrafiyasi-derc-olunub
*https://azertag.az/xeber/Azerbaycanli_professorun_monoqrafiyasi_Almaniyada_chapdan_chixib-1197105 
* https://azertag.az/ru/xeber/V_Germanii_izdana_monografiya_azerbaidzhanskogo_uchenogo-1197128 
* https://525.az/site/index.php?name=xeber&news_id=106602#gsc.tab=0 
* http://qafqazinfo.az/news/detail/azerbaycan-universitetinin-professorunun-yeni-kitabi-230557
* http://tehsil-press.az/index.php?newsid=33042 
* http://zirve.info/yeni-neshrler/3883-azrbaycan-aliminin-monoqrafiyas-almaniyada-drc-olunub.html 
* http://azedu.az/az/news/6619 https://seherxeber.org/article/az/80105-Az%C9%99rbaycan+Universitetinin+professorunun+yeni+kitab%C4%B1.html 
* http://1905.az/az%C9%99rbaycan-aliminin-monoqrafiyasi-almaniyada-d%C9%99rc-olunub/ 
* http://zim.az/yeni-neshrler/3883-azrbaycan-aliminin-monoqrafiyas-almaniyada-drc-olunub.html 
* http://vzglyad.az/news/118755/news.html http://1905.az/az%C9%99rbaycan-aliminin-monoqrafiyasi-almaniyada-d%C9%99rc-olunub/
* https://www.uchitelrusdili.ru 
* https://atalar.ru/v-germanii-izdana-kniga-azerbajdzhanskogo-uchenogo.html

97. Axısqa türkləri ilə görüş // “Çağlayan”, Azərbaycan Universitetinin rüblük nəşri, Yay, 2018, (4)
98. Professor Asif Hacıyev Rusiya Federsiyasında ölkəmizi uğurla təmsil edib // “Çağlayan”, Azərbaycan Universitetinin rüblük nəşri, Yay, 2018, (4)
99. Professor Asif Hacıyevin "Ədəbi düşüncələr tarixi" kitabının təqdimatı keçirilib // “Çağlayan”, Azərbaycan Universitetinin rüblük nəşri, Payız 2018 - Qış 2019 (5).
100. Professor Asif Hcıyevin "Rus nəsrinin mifopoetikası" monoqrafiyası dərc olunub // “Çağlayan”, Azərbaycan Universitetinin rüblük nəşri, Payız 2018 - Qış 2019 (5).

101. Терешкина Д. Б. Рецензия на книгу: Гаджиев А. Мифопоэтика русской прозы: вторая половина ХХ века (2018) / Д. Б. Терешкина // Научный диалог. – 2019. – № 1. – С. 270-273.
http://nauka-dialog.ru/assets/userfiles/5646/270-273_Tereshkina__ND_2019_1.pdf

102. Azərbaycan Universitetinin professoru Asif Hacıyevin kitabları “Amazon”da satışa çıxarılıb (sentyabr 2019)
http://www.au.edu.az/az/material/836/azerbaycan-universitetinin-professoru-asif-haciyevin-kitablari-amazonda-satisa-cixarilib
https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_Universitetinin_professoru_Asif_Haciyevin_kitablari_Amazonda_satisa_chixarilib-1328260
http://www.artkaspi.az/az/asif-haciyevin-kitablari-amazonda/#.XXi3eiWn2Ee
https://525.az/site/?name=xeber&news_id=126625#gsc.tab=0
https://manera.az/sosial/10220-professor-asif-haciyevin-kitablari-amazonda.html
http://tehsil-press.az/index.php?newsid=42798
https://mektebgushesi.az/2019/09/11/az%C9%99rbaycan-universitetinin-professoru-asif-haciyevin-kitablari-amazonda-satisa-cixarilib/
http://zirve.info/yeni-neshrler/4515-azrbaycan-universitetinin-professoru-asif-hacyevin-kitablar-amazonda-sata-xarlb.html
http://medeniyyet.az/page/news/49898/Rus-edebiyyatinda-QuraniKerim.html
http://176.57.217.226/az/news_details/azerbaycan-universitetinin-professoru-asif-haciyevin-kitablari-amazonda-satisha-chixarilib

103. Professor Asif Hcıyev rusiyalı tələbələr üçün dərs vəsaitləri hazırlayıb // “Çağlayan”, Azərbaycan Universitetinin rüblük nəşri, Yaz-Yay, 2019 (6).
104. Professor Asif Hcıyev kitabı haqqında Rusiyada resenziya dərc olunub // “Çağlayan”, Azərbaycan Universitetinin rüblük nəşri, Yaz-Yay, 2019 (6).

105. Şamaxıda “Nəsimi böyük mütəfəkkir kimi” mövzusunda inşa müsabiqəsinə yekun vuruldu
106. Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler. Uluslararası Sempozyumu. 16-17 Kasım 2019. İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Türkiye
Proqram: İştitakçı-çıxışçı; Bölüm başkanı 
Bilim ve Danışma Kurulu üzvü
               Haqqında məlumat
http://au.edu.az/az/material/912/professor-asif-haciyev-turkiyede-beynelxalq-simpoziumunda-istirak-edibh
ttps://azertag.az/xeber/Beynelxalq_simpoziumda_Ahiska_turkleri_Azerbaycanda_movzusunda_meruze_dinlenilib-1358075
http://525.az/site/?name=xeber&news_id=129942#gsc.tab=0
http://tehsil-press.az/index.php?newsid=44789
https://aqreqator.az/az/siyaset/417930
http://1905.az/beyn%C9%99lxalq-simpoziumda-ahiska-turkl%C9%99ri-az%C9%99rbaycanda-movzusunda-m%C9%99ruz%C9%99-dinl%C9%99nilib/
http://www.artkaspi.az/az/ahiska-turkleri-azerbaycanda-mvzusunda-meruze-dinlenilib/#.Xdi9lyWn2Ec
https://manera.az/index.php?newsid=10585

107. Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств», 2-4 декабря 2019 г. Республика Беларусь, г. Минск.
-  Azərbaycan Universitetinin professoru Belarusda beynəlxalq konqresdə məruzə edib. Azərtac.09.12.2019 
-  Professor Asif Hacıyev Belarusda beynəlxalq konqresdə iştirak edib. AU. 09.02.2019
-https://bloknot-moldova.md/news/russkiy-yazyk-v-moldove-ostraya-tema-ili-tochka-sb-1168888
108. AVCİYA yeni layihəsinə start verdi - "Borçalı söhbətləri: Azərbaycan-Gürcüstan dostluğu" 
109. Azərbaycanda rus dili və iki mədəniyyətin sıx əlaqəsi haqqında – professor Asif Hacıyevlə müsahibə. AU (17.11.2020)
110. Professor Asif Hacıyev Türkiyədə təhsil alan Ahıskalı tələbələr üçün onlayn dərs keçib. AU  (23.11.2020)
111. Professor Asif Hacıyev beynəlxalq elmi tədbirlərdə ölkəmizi təmsil edib. AU (22.12.2020)
112. Azərbaycanlı alim beynəlxalq elmi tədbirlərdə ölkəmizi təmsil edib // Azərtac. 22.12.2020
113. Azərbaycanlı alim beynəlxalq elmi tədbirlərdə ölkəmizi təmsil edib // Avanqard. 22.12.2020
114. Professor Asif Hacıyev beynəlxalq elmi tədbirlərdə // 525-ci qəzet. 22.12.2020
115. BDU Filologiya fakültəsinin görkəmli məzunları və alimləri

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol