ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Qəzet məqalələri və müsahibələr

1. «Умуд» - ансамбль советских турок // «Бакинский рабочий», 14.06.1989
2. Совет молодых ученых // «Русский язык», 15.07.1989
3. Ümid nəğmələri // «Azərbaycan gəncləri», 30.10.1990
4. Fərman padşahın, dağlar bizimdir // «Ədalət» 01.11.1990
5. Köhnə yurda dönüşün aşırımları // «Azadlıq», 14.11.1990
6. «Qeyrət» hərəkatının birinci konfransı» // «Novruz», 09.01.1991
7. Onlara qərib adı yaraşmır // «Novruz», 09.01.1991 (müsahibə)

8. Bütün qüvvələrimizi xalqımız üçün layiqli kadrlar hazırlanmasına həsr edəcəyik // «Xalq qəzeti», 23.06.2000 (müsahibə)
9. Çoxşaxəli təhsilə can atırıq // «Ədəbiyyat qəzeti»,15.06.2000
10. Slavyan Universiteti genişlənir // Azərbaycan müəllimi, 31.08-6.09, 2000 (müsahibə)
11. Славйан университетинин илк дярс или // Азярбайъан мцяллими, 31 август-6 сентйабр, 2000 (mösahibə)
12. Славянский университет: как идет реформа // Бакинский  рабочий  06.09.2000(müsahibə)
13. Бакы Славйан Университетиндя хейли дяйишиклик апарылыб // Експресс.      22.12.2000 (müsahibə)
14. Под впечатлениями недавних событий  // «Тялябя дцнйасы», 30.01.2001

15. Два договора за сътрудничество бяха подписани вчера // Шуменска заря, 01.11.2001

16. Тядрисин мязмцнцнда кейфиййят дяйишикликляриня ъидди ещтийаъ вар // «Тялябя дцнйасы», 24.02.2001
17. Мы нужны, а значит, будем жить  // «Азербайджан. ХХI век»2-8.03. 2001(müsahibə)
18. Славйан Университетиндя йени ихтисаслар тядрис олунаъаг  // «525-ъи гязет» 30.05.2001 (müsahibə)
19. Бакы Славйан Универстетиндя йени факцлтяляр // Республика, 02.06.2001.
20. БСУ-да бядии тяръцмя иля баьлы конфранс кечириляъяк // «525-ъи гязет», 04.10.2001
21. Целта ни е обща - да подготвяме добри специалисти // “Шуменска заря” 07.11.2001 (müsahibə)
22. Beynəlxalq əlaqələr genişlənir // «Xalq qəzeti», 08.11.2001 (müsahibə)
23. Яминик ки, БСУ дцнйанын ян габагъыл университетляриндян бириня чевриляъяк //«Тялябя дцнйасы», 15. 11.2001.
24. Крепнут дружеские связи // «Бакинский рабочий», 12.12.2001.
25. Елмимизя верилян йцксяк гиймят // «Тялябя дцнйасı», 15.12.2001
26. Azərbaycan gəncliyinin fəxri // Интернет-Експресс, 30. XII 2001 - 6. I. 2002 (müsahibə)
27. Бакы Славйан Университети // Сярбяст дцшцнъя, 08-14.01.2002
28. Axısqa türklərinin facəsi hələ bitməyib // Palitra, 9-10.01.2002
29. Гаршылыглы ялагялярдя йени мярщяля // Азярбайъан, 11.05.2002
30. Славйан Университетинин йетишдирдийи кадрлар ишсиз галмыр // Вятяндаш щямряйлийи, 30.06-06.07.2002
31. Азярбайъанда илк дяфя маэистратурайа гябул заман академик групларын зяманяти нязяря алыныб // Тялябя дцнйасы, 19.09.2002
32. Бир эцнлцк хялифя // Тялябя дцнйасы, 28.12.2002 (müsahibə)
33. Ясас девизимиз – обйективлик вя ашкарлыгдыр // Тялябя дцнйасы, 15.02.2003
34. Азярбайъан дили дювлят дилимиздир // Конститусийа, 26.03-02.04.2003
35. Биз  сессийайа айрылыгда бир мярщяля кими йох, тядрис  просесинин тяркиб щиссяси кими бахырыг // Тялябя дцнйасы, 16.06.2003
36. БСУ тящсил ислащаты ишыьында // Тящсил проблемляри, 11-20.09.2003
37. Азярбайъанчылыг мяфкуряси вя диаспора гуруъулуьу // «П.С. Елм, тящсил вя щяйат», 12.12.2003
38. Азербайджану нужен свой «образовательный» путь. // «Неделя» 05.03.2004 (müsahibə)
39. BSU slavyan universitetlərinin flaqmanıdır // «Tələbə dünyası», 07. 04. 2004 (mösahibə)
40. Бакинский славянский университет // «Вести», 17.04.2004
41. Рус дили тядрис планына нийя дахил едилмяйиб? // «Бакы – Хябяр», 3-4.07.2004 (mösahibə)
42. Рус дили мцяллимлярини щансы сонлуг эюзляйир? // «Каспи»,  148 (883) 4 август, 2004 (mösahibə)
43. Йени дярс илиня щазырлыг // «Тялябя дцнйасы», 15 сентйабр, 2004 (mösahibə)
44. Бакы Славйан Университети: дцнян вя бу эцн // Елм вя тящсил, 5 октйабр 2004 (mösahibə)
45. Хариъи юлкялярдя рус дилиня мараг артыр // «Тялябə дцнйасы», 12 октйабр 2004 (mösahibə)
46. Бакы Славйан Университети: дцнян вя бу эцн //  «Шяргин сяси», 20 октйабр  2004 (mösahibə)
47. Дювлят  дилинин русдилли ящалийя юйрядилмясиндя тящсилин ролу // «Халг гязети», 29 йанвар 2005
48. Азербайджанские преподаватели будут учить россиян //  «Комсомольская правда-Баку», 12 март, 2005, с.4 (müsahibə)
49. Müasir gənclik praktikaya üstünlük verir  //  “Xəzər””, 18 iyun 2005 (mösahibə)
50. Tədris sahəsində uğurlarımız. // “Tələbə dönyası”, 22iyun 2005 (mösahibə)
51. БСУ – 5 лет //  “Обозреватель”, 24-30. 06.2005 (mösahibə)
52. Nüfuzlu təhsil ocaqlarından biri // “Azərbaycan”, 25 iyun 2005 (mösahibə)
53. БСУ: пять лет новаторства //  «Известия», 8 июля 2005 (mösahibə)
54. Центр русистики в Азербайджане // «Меридиан дружбы», № 1, 2005 (mösahibə)
55. Нилуфяр Гасан гызы. Вечер дружбы и взаимообогащения // “Вышка”,    № 1 от 7 января 2005 года
56. Qış imtahan sessiyası başa çatdı // “Tələbə dünyası”, 31 yanvar 2006 (mösahibə)
57. “Qara dəniz axmam deyər” // “Xəzər”, 14 mart 2006 (mösahibə)
58. Təhsildə kredit sistemi: perspektivlər, gözləntilər //  “Tələbə dünyası”, 15 mart 2006 (mösahibə).
59.«Сотрудничать, но не забывать о своих интересах» // «Каспий», 21 апреля 2006 г. (mösahibə)
60. MDB-nin yaradıcı və elmi ziyalılarının I forumu // “Tələbə dünyası”, 29 aprel 2006(mösahibə)
61. Tarixi ehtiyacdan yaranan fakültə // “Yeni Azərbaycan”, 13 mart 2007 (mösahibə)
62. Болонский процесс продолжает внедряться в азербайджанские вузы // «Эхо», № 140, 4 августа 2007 г (mösahibə)
63. Dünya informasiya məkanı və rus dili // “Azərbaycan” 26 dekabr 2007 (mösahibə)
64. Эльвира Хусаинова. Нововведение в образовательной системе Азербайджана //МТРК  «Мир», 25.01.07 (mösahibə)
65. Парвана Мамедова. Русский язык востребован и сохраняет свою актуальность в Азербайджане – проректор БСУ // «Новости-Азербайджан», 12/ 02/ 2008
66. Роман Агаев. Построили мост общения // газета «АЗЕРРОС», № 6 (130) март 2008 (Москва) (mösahibə)
67. Ругия Ашрафли. Как будет лицензироваться педагогическая деятельность? // "Неделя", 29.02.08  
http://www.nedelya.az/articlen.php?catno=0180008
68. Bakı Slavyan Universitetində roman-german filologiyası üzrə kadrlar hazırlanacaq //  525-ci qəzet. - 2008.-21 iyun. - N 110. - S. 13 .
69. Milli mədəniyyətimizdə tarixi hadisə – “Dünya ədəbiyyatı kitabxanası //    “525-ci qəzet” - 2009.- 11 dekabr. - S.7.
70. Кирилл Казаков.  Подробнее о планах сотрудничества Belteleradiocompany //
http://wap.tvr.by  09.11.2009
71. На вопросы www.avciya.az отвечает проректор Бакинского cлавянского университета Асиф Гаджиев
// http://avciya.az/rus/answers/3690-na-voprosy-www.avciya.az-otvechaet.html (9 июня 2009)
72.avciya.az-ın sualını Bakı Slavyan Universitetinin prorektoru Asif Hacıyev cavablandırır // http://avciya.az/answers/4694-www.avciya.az-305n-sual305n305-bak305.html  (9 Iyun 2009)
73. Əlimərdan Sultanov. “Elmlə məşğul olan insanlar elm  qarşısında, dövlət, xalq qarşısında məsuliyyətli olmalıdırlar” // “Palitra”, 2010, 27 aprel. (müsahibə)
74. BSU qaçqın məktəblərini daim diqqətdə saxlayır // “525-ci qəzet”, 09.10.2010
75.
 
С.Алиева, Е.Малахова. Шедевры мировой литературы на азербайджанском языке // http://zerkalo.az/2010-02-20/culture/7250-perevod-kniga-proyekt-bsu(20.02.2010) (mösahibə)
76. Милана Жучкова. Новые горизонты высшего образования. Будет ли упразднена заочная форма обучения?  // Неделя, 11.02.2011 (mösahibə)
77. Etnoqrafik fenomen - Axısqa türkləri // DAİM, 07.04.11, 
http://dak.az/view.php?lang=az&menu=59&id=12790//) (mösahibə)
78. Rektor: “Şagirdim məni elçi göndərmişdi”. “Rəsmilərlə qeyr-rəsmi söhbət" // http://news.lent.az/news/183324 (2014)
79. Rektor: “Facebook” həyatımızdakı böyük bir boşluğu doldurdu” //

http://kult.az/yeni/view/4291 (2014
80. Mirzə Cəlili, Sabiri inkar etmək?! //  http://1937.az/yeni/view/4184 (2014)
81. BSU rektoru: “Bizimlə müqayisədə indiki gənclik...” // 
http://kult.az/yeni/view/4327#sthash.158OsOkU.dpuf (2014)
82. Asif Hacıyev: “Jirinovskinin rus ədəbiyyatı ilə bağlı fikirləri mənim üçün çox maraqlı oldu” // Iki sahil. Cümə axşamı, Okt 16 2014 (2014) 
83. Ümumtəhsil məktəblərində xarici dil fənləri düzgün metodika ilə tədris olunurmu?  / Azərbaycan müəllimi, 18.05.2013 - №40
84. BSU-nun rektoru: "Əminəm ki, konfransımızın nəticələri uğurlu olacaq" ||http://report.az/elm-ve-tehsil/bsu-nun-rektoru-eminem-ki-konfransimizin-neticeleri-ugurlu-olacaq/
85. Rektor "Bakı-2015"-dən danışdı // http://teleqraf.com/news/53380
86. Asif Hacıyev: "İtaliyalı tələbələr Azərbaycana böyük maraq göstərirlər"// http://azertag.az/xeber/Asif_Haciyev_Italiyali_telebeler_Azerbaycanin_tarixine_medeniyyetine_boyuk_maraq_gosterirler-849847
87. Slavyan Universitetinin rektoru: “Tələbələrimizə 4-cü, hətta 3-cü kursdan müştəri çıxırlar” – Müsahibə 16.10.2014
88. Azərbaycan multikultural dövlətdir // Səs, 23 yanvar 2016
89. “Dövr başa çatmamış bədii əsərə düzgün qiymət vermək mümkün deyil” //
http://asifhacili.blogspot.com/2015/02/dovr-basa-catmams-bdii-sr-duzgun-qiymt.html
90. Ректор БСУ: Мультикультурализм – это наш образ жизни – ИНТЕРВЬЮ / 26 января 2016 // https://news.day.az/society/741669.html
91. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının professoru Asif Hacıyev ilə müsahibə: Türkiyədə Azərbaycan ədəbiyyatına və mədəniyyətinə böyük maraq var // Çağlayan, Bahar, 2018 (3), s.26-32
92. Асиф Гаджиев: Русскоязычие – один из важных компонентов национального образа жизни Азербайджана // https://russkiymir.ru/publications/243960/19.07.2018
93. Rusdillilik – Azərbaycanın milli həyat tərzinin vacib komponentlərindən biridir – Asif Hacıyevin müsahibəsi // ArtKaspi 02 Avqust 2018
94,Интервью с доктором филологических наук, профессором университета Азербйджан Асифом Гаджиевым (о встречах в Туции). Портал Россотрудничества
Источник: https://www.uchitelrusdili.ru/single-post/2018/03/23/
95.Mirzə Ələkbər Sabir yalnız ədəbiyyat tariximizə deyil, xalqımızın milli şüuruna, dünyagörüşünə, mədəniyyətinə dərindən təsir etmiş mütəfəkkir şairdir (may 2019)
96. Ahıska türklərimiz // http://1905.az/ahiska-turkl%c9%99rimiz/ (05.12.2019)
97.Ali təhsilimiz … rusca və ingiliscə. 14.10.2019 (müsahibə) / https://1905.az/ali-təhsilimiz-rusca-və-ingiliscə/
98. “O dövrü həyatımın vacib dövrlərindən biri hesab edirəm”- Professor Asif Hacılı ilə müsahibə // 525-ci qəzet. 03.04.2020.
99.АЗЕРБАЙДЖАН. ПАМЯТИ академика В.Г. КОСТОМАРОВА // Российский информационно-культурный центр в Баку . 05.04.2020
100. Yaxın və uzaq Tiflis: evdə qalıb xatırladığımız yurdlarımız... // 525-ci qəzet. 23.04.2020

101.Erməni işğalçılarının qarşısında qüdrətli Azərbaycan Ordusu dayanıb // Xalq qəzeti, 8 oktyabr 2020.
102. Yaxın və uzaq Borçalı: Sarvan şəhəri // 525-ci qəzet, 01.10.2020 /
103. О русском языке и тесной связи двух культур в Азербайджане – в интервью с профессором Асифом Гаджиевым в рамках Просветительского проекта «Русский мир: миссия учителя» кафедры ЮНЕСКО Факультета регионоведения и этнокультурного образования ИСГО МПГУ (видео)
104. Borçalı söhbətləri: "Borçalı türklərinin gürcü dövlətçiliyində rolu" (Fəxri Hacılı ilə söhbət)
105. Borçalı söhbətləri: "Borçalı türklərinin yaylaq və qışlaq gələnəyi" (Məmməd Sarvanlı ilə söhbət)
106. Borçalı söhbətləri: "Borçalı ədəbi mühiti: dünən və bu gün"" (Müşfiq Borçalı ilə söhbət) 
107. Borçalı söhbətləri: “Borçalı türkləri: diasporadan soydaşlığa” (Kamran Ramazanlı ilə söhbət)
108. Cənubi-qərbi Qafqazda erməni terror fəaliyyətinin tarixindən I hissə // https://avciya.az/asif-hacili-c%c9%99nubi-q%c9%99rbi-qafqazda-erm%c9%99ni-terror-f%c9%99aliyy%c9%99tinin-tarixind%c9%99n/
109. Cənubi-qərbi Qafqazda erməni terror fəaliyyətinin tarixindən II hissə // https://avciya.az/asif-hacili-c%c9%99nubi-q%c9%99rbi-qafqazda-erm%c9%99ni-terror-f%c9%99aliyy%c9%99tinin-tarixind%c9%99n/
110. Cənubi-qərbi Qafqazda erməni terror fəaliyyətinin tarixindən III hissə // https://avciya.az/asif-hacili-c%c9%99nubi-q%c9%99rbi-qafqazda-erm%c9%99ni-terror-f%c9%99aliyy%c9%99tinin-tarixind%c9%99n-iii-hiss%c9%99/
111.Ahıska Türk mədəniyyətinin etnik tipologiyası – Maarif, folklor və ədəbiyyat // https://avciya.az/ahiska-turk-m%c9%99d%c9%99niyy%c9%99tinin-etnik-tipologiyasi-marif-folklor-v%c9%99-%c9%99d%c9%99biyyat/#more
112.Ahıska Türk mədəniyyətinin etnik tipologiyası- təsərrüfat növləri // https://avciya.az/ahiska-turk-m%c9%99d%c9%99niyy%c9%99tinin-etnik-tipologiyasi-t%c9%99s%c9%99rrufat-novl%c9%99ri/
113.Ahıska türklərinin etnik tarixi - Qədim dövr // https://avciya.az/ahiska-turkl%c9%99rinin-etnik-tarixi-q%c9%99dim-dovr/
114.Ahıska türklərinin etnik tarixi - Paşalıq və süqutu // https://avciya.az/ahiska-turkl%c9%99rinin-etnik-tarixi-pasaliq-v%c9%99-suqutu/
115. Ahıska türklərinin etnik tarixi - Sürgün və Vətən mücadiləsi // https://avciya.az/ahiska-turkl%c9%99rinin-etnik-tarixi-surgun-v%c9%99-v%c9%99t%c9%99n-mucadil%c9%99si/Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol