ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Redaktorluq və tərtib

 

 Redaktoru, tərtibçisi və ya rəyçisi olduğu əsərlər

1.Языковые контакты и литературные связи. Тезисы докладов республиканской научной конференции молодых ученых (май 1990 г.). – Б., АПИРЯЛ им. М.Ф.Ахундова, 1990 (член редколлегии).

2. М.К.Коджаев. Методическая разработка темы «История и теория литературного характера» - Б., 1991 (рецензент)

3. С.Ш.Нуриев. Творчество Ф.М.Достоевского 1940-х годов (системно-структурный анализ). – Б., 1991 (рецензент)

4. Э.Рагимова. Целостный анализ образа персонажа на практических занятиях по «Введению  в литературоведение» (на материале расказов А.П.Чехова).  – Б., 1997 (рецензент)

5.Б.Мусаев. Азербайджанская литература ХХ века (I часть) – Б., 1997 (редактор)

6. A.Poladoğlu. Ahıska türk folkloru (II). – B., 1998 (redaktor)

7. İ.Kazımov. Ahıska türklərinin dili. – B., 1999 (rəyçi)

8. «Деде-Коркут» - 1300. Материалы научной конференции, посвященной   1300-летию эпоса «Деде -Коркут» - Б., 1999 (редактор)

9. Н.Мамедханова, З. Алиева. Программа курса «История зарубежной  литературы». Б., 1999 (rəyçi)

10.Пушкин – 200. Сб. статей – Б., 1999 (рецензент)

11. Б.Мусаев. Азербайджанская литература ХХ века – Б., 2000 (редактор)

12. A.Piriyev, S.Piriyeva. Ata yurdum – Ahıska. – B., 2001 (elmi redaktor)

13. Восток и Запад: Типология и диалог культур. Материалы научной конференции «Восток - Запад» - Б., 2001 (научный редактор)

14. Наука верной золотой поруки.  Сб. статей к 60-летию проф. М.К.Коджаева. – Б., 2001 (редактор)                 

15 M.Q.Qocayev. Bədii ədəbiyyatda insan fəlsəfəsi. – B., 2001 (redaktor)

16. «Bədii tərcümə: nəzəriyyə, təcrübə, tədris». Elmi-metodik konfransın tezisləri. – B., 2002 (məsul redaktor)

17. Müdriklik yolları. Prof. Y.İ.Rüstəmovun 70 illiyinə həsr olunmuş məcmuə. – B., 2002 (redaktor).

18. Б.А.Ахундова. Программа курса «Теория литературы». – Б., 2002  (рецензент)

19. Всегда в пути…  Сборник статей – Б., 2003 (редактор)

20.H.Cavid. Əsərləri. 3 cilddə. – B., AMF, 2003 (redaktor).

21.S.A.Piriyeva, A.H.Piriyev. Türk dünyası və Ata yurdum Ahıska. – B., 2003 (elmi redaktor).
22.Программа по курсу «Мастерство перевода (Художественный перевод). Сост. К.Гаджиев». Б., 2003 (рецензент).

23.F.C.Cəlilova. Türk və slavyan folklorunda mifoloji elementlərin müqayisəsi (Azərbaycan və rus eposunda). B., 2004 (rəyçi).

24. Живая душа русского мира. Сборник материалов по итогам международного совещания директоров школ с преподаванием на русском языке (Москва, 23-27 марта 2004 г.). Москва, Издательский дом «Этносфера», 2004 (консультант сборника).

25. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi fənnindən proqram (tərtibçi – V.Əhmədov). B., 2004 (redaktor).

26. Şərq-Qərb («Türk-slavyan əlaqələri» ETL əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin toplusu). B., 2004 (rəyçi).
27.Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi fənnindən proqram (tərtibçi – V.Əhmədov). B., 2004 (redaktor).

28. Б.Мусаев. Азербайджанская литература XIX вв. Б., Мутарджим, 2004 (редактор)

29. Sabaha doğru. “Heydər Əliyev irsi” Beynəlxalq Elektron Kitabxanasının nəşri (Azərbaycan, rus, türk, ingilis, alman, fransız, islam dillərində). B., 2004 (redaksiya heyətinin üzvü).

30. S.Piriyeva. Ahıska türkləri Azərbaycanda. B, 2005 (rəyçi)

31. А.Кязимова. Архетипы в поэтике прозы (на материале творчества А.П.Чехова). Б., 2005 (научный редактор)

32. Гулиев Г.М. Азербайджанская литература. Учебник для 9 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2005 (научный редактор)

33. Гулиев Г.М. Азербайджанская литература. Учебник для 10 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2005 (научный редактор)

34. Гулиев Г.М. Азербайджанская литература. Учебник для 11 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2005 (научный редактор)

35. С. Таривердиева. Трагическое в современной прозе (на материале русской и азербайджанской прозы 1970-1980-х годов  XX века) Б., 2005 (научный редактор)

36. Elm və cəmiyyət (toplu). B., “Kitab aləmi” (redaksiya heyətinin üzvü).

37. Fərəh Cəlil. Türk və skandinav folklorunda şamanizm. B., 2006 (rəyçi)

38. Xocalı soyqırımı – 1992 (sənədlərdə, faktlarda və mətbuatda). B., 2006  (redaksiya heyətinin üzvü)  

39. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., ХХI. УНЕ, 2006 (научный редактор)

40. Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных школ с  русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., ХХI УНЕ, 2006 (научный редактор)

41. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., ХХI УНЕ, 2006 (научной редактор)

42. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., ХХI УНЕ, 2006 (научной редактор)

43. И.Агаева. Публицистика. В.Гоголя и Ф.М. Достоевского (Выбранные места из переписки с друзями» и «Дневник писателя»). Б., 2006 (рецензент).        

44. Э.Магеррамов. Поэзия Гусейна Арифа в русских переводах. Б.,  2006  (редактор и автор предисловия).

45. S.Qafarova. Azərbaycan xalq şeirində bədii üslub. B., 2006 (redaktor)

46. Н.Мамедханова. Зарубежная проза II половины XX века. Б., 2006 (рецензент). 

47. Программа по курсу «История азербайджанской литературы» (сост. Э.И.Герайзаде) Б., 2006 (редактор)

48. Методические реломендации по курсу «История азербайджанской литературы» (сост. Э.И.Герайзаде) Б., 2006 (редактор)

49. Kamil Hüseynoğlu. Qədim Turan: mifdən tarixə doğru. B., MBM, 2006 (elmi redaktor)

50. Xocalı soyqırımı. Milyon imza – bir tələb. B., 2006 (redaktor)

51. З.Велиева. Поэтической феномен русской и азербайджанской  прозы 60- 80-х годов ХХ века. Б., 2006 (рецензент).

52. Аида Фейзуллаева. Азербайджанские писатели в России: Роль контактных связей в историческом развитии национальной литературы /Аида Фейзуллаева; Научный ред.: А.А. Гаджиев. Баку : Элм , 2006

53. Литература. Учебник для  9-го класса общеобразовательных школ с  русским языком обучения. Б.,«ХХI – УНЕ», 2007 (научный редактор)

54. Cəlal Bəydili (Məmmədov). Türk mifoloji obrazlar sistemi: struktur və funksiya. B., 2007 (rəyçi)

55. Ф..Наджиева. Писательская критика XIX века (Пушкин – критик). Б., 2007 (научный редактор)

56. Ходжалинский геноцид: миллион подписей – одно требование. Баку – 2007  (член редакционной коллегии)

57. L.Şimşəkov. Sürgün xatirələri. B., 2008 (redaktor)

58. Литература. Учебник для 10 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., «ХХI – УНЕ», 2008 (научный редактор)

59. R.Əliyev. Riyazi mifologiya. B., 2008 (rəyçi)

60. “Axısqa türk folkloru”. B.,2008 (elmi redaktor, ön söz və şərhlər, toplayıcı).

61. T.Şevçenko. Seçilmiş əsərləri. B., 2008 (tərtibatçı)

62. Н.Абдуллаев, А.Абдуллаев, М.Аскеров. Азербайджанский язык. Б., 2008 (редактор)

63. F.C.Cəlil. Dastan yaradıcılığında mifopoetik elementlərin əksolunma formaları (Skandinav və türk dastanlarının müqayisəsi əsasında). B., 2009 (rəyçi)

64. Литература. Учебник для 11 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., «ХХI – УНЕ», 2009 (научный редактор)

65. Ç.Aytmatov. Seçilmiş əsərləri.-Bakı: Şərq-Qərb, 2009 (tərtib edəni.) 

66. Ahıska Türklerinin Tarihi, İslam ve Aile Durumu Ansiklopedisi / tert.: İ. K.Hukiyev, S.A.Piriyeva; tahrir hayatı A.A.Hacılı [et al.] ; baş red. Z.İ. Kasanov. Şımkent: Kitap, 2009

67. Fərəh Cəlil. Folklorda magiya və mantika (türk və skandinav eposlarının müqayisəsi əsasında). B., 2010 (Elmi redaktor).

68. J. Saramaqo. Seçilmiş əsərləri. - Bakı: "Şərq-Qərb", 2010 (tərtib edəni).

69. Svayq, Ştefan. Seçilmiş əsərləri / Ş.Svayq ; ред. A.Hacılı, ön sözün müəllfi və tərt. V.Hacıyev, tərcümə Ç.Qurbanlı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010.

70. A. Kristi. Seçilmiş əsərləri / A. Kristi ; ing.dil. tərc.ed. N. Cəfərov, ing.dil. tərc.ed. Q. Əhmədov, ing.dil. tərc.ed. K.Nağıyev, rus dil. tərc.ed., ön söz R. Qaraca, rus dil. tərc.ed. M. Salur, red. A. Hacılı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010.

71. H.Hesse. Seçilmiş əsərləri. - Bakı : "Şərq_Qərb", 2010. – 536 s. (tərtib edəni)

72.K.Hüseynoğlu. Mifin mənşəyi, mahiyyəti və tipologiyası. B., 2010 (rəyçi).

73.Məmmədhüseyn Təhmasib. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. B., 2010 - 2011(tərtibçi və redaksiya heyətiin üzvü)

74.Məhərrəm Cəfərli. Azərbaycan dastanlarının struktur poetikası. Bakı. – 2010 (redaktor)

75. A.Soljenitsin. Seçilmiş əsərləri. B. “Şərq-Qərb”, 2010. - 944 s (redaktor).

76. L. Feyxtvanger.   Seçilmiş əsərləri. - Bakı : "Şərq_Qərb", 2010, 808 s.      (redaktor)

77. Aqata Kritsi. Seçilmiş əsərləri - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 720 s. (redaktor.)

78. Toni Morrison. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Şərq-Qərb, 2010. 808 səh Tirajı:7000 nüsxə. Tərcümə edəni və ön söz müəllifi:İlqar Əlfioğlu. Redaktor: Asif Hacılı.

79. Литература - 6 класс: учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения /А. Гаджиев, Г. Гусейнов, В. Алекперова [ и. др.]; науч. ред. А. Гаджиев; рец. А. Исмайлова, Т. Бикус. - Баку: XXI-YNE , 2010 (редактор)

80. К.Гаджиев. Особенности перевода произведений художественной публицистики. Методическое пособие. Б., 2011 (рецензент).

81. К.Касумова. Женская тема в современной русской и азербайджанской литературе.  Б., 2011 (редактор)

82. Лейла Мирзоева. Искупительный путь адамов (к проблеме конфликта и эволюционно-мировоззренческих модификаций личности и общества в истории). Монография. – Баку, 2011 (рецензент)

83. К.Гаджиев. Национальное своебразие прозы и перевод. Б., 2011 (научный редактор).

84. Литература - 10: учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения /А. Третьякова, Э. Герайзаде; науч. ред. А. Гаджиев; рец. Е. Еремичева, С. Ширман. Баку: XXI-YNE: [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2011. 222 с. (научный редактор).

85. С.А.Гафарова. Поэтика литературного произведения (жанровый аспект). Б., 2011 (редактор).

86. С.А.Гафарова. Поэтика литературных направлений и течений. Б.,2011 (рецензент)

87. N.F.Qısakürək. Seçilmiş əsərləri; red. A. Hacılı ; tərc.ed. N. Əbdülrəhmanlı; ön söz Ə. Rəsulov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 552 s.

88. К.Г.Аллахяров. Генезис, становление и пути эволюции азербайджанского стихосложения. Киров, 2011. 179 с. (рецензент)

89. Флора Наджи. Современность в истории и история в современности. Б., 2012 (редактор).

90. X.Niyazov. Qılınc, yoxsa qələm?! B., 2012 (redaktor).

91. Xəlilov Əmirxan Məhərrəm oğlu. Dünya ədəbiyyatı: mühazirələr, ədəbi oçerk və portretlər: dərs vəsaiti. I - VI cildlər. Bakı: Bilik, 2013-2014 (rəyçi)

92. Литература - 6 класс: учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения /А.Гаджиев, Г.Гусейнов, В.Алекперова [и. др.]; науч. ред. А.Гаджиев; рец. А.Исмайлова, Т.Бикус. Баку: XXI-YNE: 2012 (научный редактор)

93. M.Allahmanlı. Çağdaş ədəbi proses. B., 2013 (rəyçi)

94. Tehran Əlişanoğlu. Müstəqillik illəri Azərbaycan ədəbiyyatı. B., 2013 (rəyçi)

95. Andre Morua. Seçilmiş əsərləri.Bakı, Şərq-Qərb, 2013. 352 səh. Tirajı: 7000 nüsxə.”Müasir dünya ədəbiyyatı” seriyası. Tərtibçi və ön söz müəllifi:  Mahir N. Qarayev.  Redaktor: Asif Hacılı 

96. Fransua Rable. Qarqantua və Pantaqruel. Bakı, Şərq-Qərb, 2013. 816 səh. (tərcümə: V.Rzayev, tərcümənin redaktoru A.Hacılı)

97. Fransuaza Saqan. Seçilmiş əsərləri, Bakı, «Şərq-Qərb» Nəşriyyat Evi, 2013, 656 səh (Tərcümə edəni N.Cabbarlı, tərcümənin redaktoru Asif Hacılı)

98. Şoloxov, Mixail Aleksandrovic Seçilmiş əsərləri. [Mətn] / M. A. Şoloxov. - Bakı : Şərq-Qərb , 2013. - 424 s. (tərcümənin redaktoru)

99. “Azərbaycan multikulturalizmi” fənni üzrə proqram (magistratura səviyyəsi üçün). B., 2015 (elmi redaktor).

100. “Multikulturalizmə giriş” fənni üzrə proqram (bakalavr səviyyəsi üçün). B., 2015 (elmi redaktor).

101. “Avrasiyaçılıq nəzəriyyəsi” fənninin proqramı. B., 2015 (redaktor).

102. Ф.Наджи. Русская литература сегодня. Очерки о новейшей русской литературе. Б., 2015 (рецензент).

103. Vladimir Varavva. İyul işığı. Hekayələr. B., 2016 (Tərcümə edən N.Əbdülrəhmanlı) (redaktor)

104. XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi (xatirələr, manifestlər, konsepsiyalar). Bakı: AU, 2018, 340 s.

105. Сталинградская гвоздика: Сб. материалов междунар. конф. / Под ред. И.А. Прихожан и В.И. Супруна. Вып. 3. Волгоград : Фортесс, 2018. 364 с. (член редколлегии)

106. Qorxmaz Quliyev. Ədəbi cərəyanlar və istiqamətlər. Bakı, 2019 (rəyçi).

107. Русский язык в современном онлайн-образовании: Сборник материалов международной научной онлайн-конференции/ [10+] Под ред. В.И. Супруна. – Волгоград: Издательство ООО РА «Фортесс», 2020. – 412 с. (член редакционной коллегии)

108. Теория и практика преподавания русского языка и литературы в школе и вузе: региональный аспект. – Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – 184 с. (рецензент)

109. Qorxmaz Quliyev. Ədəbi proses. Bakı, 2020 (rəyçi)

110. М. Зульфигарлы. Роль татаро-монголов в истории Азербайджана (альтернативный подход). Lap Lambert, 2021 (научный редактор)

111. Эфендиева Суад Ариф гызы. Русская и азербайджанская поэзия ХХ века в контексте контактных связей. Баку, 2020 (рецензент)

 112. М.Зульфугарлы. История Азербайджана, фальсифицированная советскими памятниками. Lap Lambert, 2021 (научный редактор)

113. “AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI (5706.01) ixtisası üzrə doktorantura pilləsində İxtisas imtahanı proqramı . Azərbaycan Universiteti. Bakı – 2021 (Tərtib edən: Ülviyyə Rəhimova, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent) (redaktor)

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol