ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Fərəh Cəlil

Folklor yaradıcılığında öz əksini tapmış paralelizmlərin tədqiqi ilə bağlı XVIII əsrin sonlarından bu günə qədər bir çox dünya alimləri ciddi elmi fikirlər söyləmişlər. Bu tədqiqatçılardan R.Laut, C.M.Hopkins, C.F.Deyvis, P.A.Budberq, V.Şteynis, A.N.Veselovski, V.M.Jirmunski, R.Yakobson, Y.M.Meletinski, o cümlədən Azərbaycanda K.Abdulla, M.Adilov, A.Hacıyev kimi araşdırmaçılar müxtəlif xalqların folklor yaradıcılığında əks olunmuş paralelizmlərlə bağlı ciddi əsərlər işləyib hazırlamışlar. Adlarını çəkdiyimiz bu alimlərdən bəziləri paralelizmləri mifoloji konteksdən təhlil etməyə çalışmış, digərləri isə folklor yaradıcılığındakı paralelizmləri leksik-qrammatik, eləcə də poetik-sintaktik cəhətdən təhlil etmişlər //


Fərəh Cəlil. Folklorda öz əksini tapmiş ağilarin formalaşmasinda paralelizmlərin mifoloji funksiyalari // Baki Universitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası 2010, 3.

http://static.bsu.az/w8/Xeberler%20Jurnali/Humanitar%202010%203/67-70.pdf

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol