ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Kitablar


     

 

    1. Epik ənənə və müasir bədii nəsr. B., Bilik, 1984. – 48 s.
2. Qəribəm bu vətəndə /Axısqa türklərinin etnik mədəniyyəti/. B., "Gənclik", 1992, 216 s.
3. Мифологизм и фольклоризм в современной прозе. Б., Изд-во АПУ им. Н.Туси, 1993, 148 стр.
4. Поэтика современной прозы. Вопросы мифологического и фольклорного генезиса. Баку: Мутарджим, 1997. - 204 с.
5. Теория литературы. Учебное пособие. Баку: Мутарджим, 1997. - 204 стр. – C. 125-140 (автор раздела «Литературный процесс»)
6. Axısqa türk folkloru (tərtib, ön söz, toplayıcılıq, redaktə). Bakı: Mütərcim, 1998, 228 səh.
7. Вayatı poetikası. Bakı: “Elm”, 2000 – 162 s.
8. Ahıska Türk folkloru. Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Ankara, 2001. - 239 s.
9. Mifopoetik təfəkkür fəlsəfəsi. Bakı: Mütərcim, 2002. - 164 s.
10. Русская проза. Вторая половина XX века. Опыт мифопоэтического толкования. Учебное пособие. Баку, Бакинский славянский университет, изд-во «Китаб алями», 2003. - 192 с.
11. Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Баку., «ХХI-УNЕ», 2006 (2010, 2012). - 224 стр. (соавтор и научный редактор)
12. Литература: Учебник для 9-го класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., «ХХI-УNЕ», 2007 (соавтор и научный редактор)
13. “Axısqa türk folkloru” (Ön söz və şərhlərin müəllifi, folklor mətnlərinin toplayıcısı). Bakı: Nurlan, 2008. - 280 səh.
14. Axısqa türkləri: Vətən bilgisi. İstanbul, Ahıska Reklam Tanıtım Ajansı, 2009. – 584 s. (iri format)
15. Qurani Kərim rus ədəbiyyatında: Bakı Slavyan Universitetində mühazirələr. Bakı: Kitab aləmi, 2009. -248 səh.
16. “Kamal Abdulla: seçimin morfologiyası”. Bakı, “Mütərcim, 2010, – 132 s.
17. Ədəbiyyatşünaslığın tarixi və metodologiyası (mühazirə tezisləri). Bakı: Mütərcim, 2011. – 32 səh.
18. История и методология литературоведения (тезисы лекций). Баку: Мутарджим, 2011. – 36 стр.
19. Rus Edebiyatında Kur'an-ı Kerim. İstanbul, Doğu Kütüphanesi, 2012. - 250 s. (türkçe)
20. Сетература: история, типология и поэтика русской сетевой литературы. Баку: Мутарджим, 2012. – 76 стр.
21. Типология русской прозы рубежа ХХ и ХХI веков. - Баку: Мутарджим, 2012. – 36 стр.
22. Axısqalı Aşıq Molla Məhəmməd Səfili. Bakı: Mutərcim, 2014. – 84 s.
23. Urumlar: tarix və folklor. - Bakı, Mütərcim, 2014, 104 səh.
24. Ahıska türkləri: inanc dünyası. - Bakı, Mütərcim, 2014. – 108 s.
25. Ahıska türklərinin sürgün folkloru. - Bakı: Mutərcim, 2014. – 100 s.
26. Axısqalı Şair Usta Mürtəz. B., Mütərcim, 2015
27. Мифопоэтика русской прозы. Вторая половина ХХ века. – Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018 - 180 с. - ISBN 978-613-9-58192-
28. XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi (xatirələr, manifestlər, konsepsiyalar). Bakı: AU, 2018, 340 s.
29. Русская сетевая литература: контекст, история, типология, поэтика : учебное пособие / — Саратов : Вузовское образование, 2019. - 87 c.
30. История и методология литературоведения : учебно-методическое пособие / — Саратов : Вузовское образование, 2019. - 37 c.
31. Asif Hacılı. Bayatı poetikası: struktur, semantika, praqmatika. – Bakı: “Elm”, 2019, – 242 səh. (yenidən işlənmiş və genişləndirilmiş ikinci nəşri).
32. «قرآنکریمدرادبیاتروس» (Müqəddəs Quran rus ədəbiyyatında). Fars dilində. İran, “Rusiya-İran dostluq assosiasiyası”, “Mirasmaktoob”, 2021
http://www.mirasmaktoob.ir/fa/news/11016

33. Гаджиев, Асиф Аббас оглы. Русская проза второй половины ХХ века. Вопросы мифопоэтики : учебное пособие / А.А. Гаджиев. — Саратов : Вузовское образование, 2022. — 178 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный.
34. Гаджиев, Асиф Аббас оглы. Русская проза рубежа ХХ и ХХI веков. Основные направления и течения : учебно-методическое пособие / А.А. Гаджиев. — Саратов : Вузовское образование, 2022. — 50 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный.

 

 

 


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol