ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Kitablar


     

 

    1. Epik ənənə və müasir bədii nəsr. B., 1984
2. Qəribəm bu vətəndə /Axısqa türklərinin etnik mədəniyyəti/. B., "Gənclik", 1992, 216 s.
3. Мифологизм и фольклоризм в современной прозе. Б., 1993
4. Поэтика современной прозы. Вопросы мифологического и фольклорного генезиса. B., 1997
5. Теория литературы. Учебное пособие. Б., 1997 (соавтор)
6. Axısqa türk folkloru (tərtib, ön söz, toplayıcılıq, redaktə). B., 1998.
7. Вayatı poetikası. В., 2000
8. Ahıska Türk folkloru. Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları 2001.
9. Mifopoetik təfəkkür fəlsəfəsi. B., 2002
10. Русская проза. Вторая половина XX века. Опыт мифопоэтического толкования. Учебное пособие. Б., 2003
11. Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Баку., 2006, 2010, 2012 (соавтор и научный редактор)
12. Литература: Учебник для 9-го класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2007 (соавтор и научный редактор)
13. “Axısqa türk folkloru” (Ön söz və şərhlərin müəllifi, folklor mətnlərinin toplayıcısı). B., 2008
14. Axısqa türkləri: Vətən bilgisi. İstanbul, 2009
15. Qurani Kərim rus ədəbiyyatında: Bakı Slavyan Universitetində mühazirələr. B., 2009
16. “Kamal Abdulla: seçimin morfologiyası”. B., 2010
17. Ədəbiyyatşünaslığın tarixi və metodologiyası (mühazirə tezisləri). B., 2011
18. История и методология литературоведения (тезисы лекций). Б.,  2011
19. Rus Edebiyatında Kur'an-ı Kerim. İstanbul, Doğu Kütüphanesi, 2012 (türkçe)
20. Сетература: история, типология и поэтика русской сетевой литературы. Б., 2012.
21. Типология русской прозы рубежа ХХ и ХХI веков. Б., 2012
22. Axısqalı Aşıq Molla Məhəmməd Səfili. B., 2014
23. Urumlar: tarix və folklor. B., 2014
24. Ahıska türkləri: inanc dünyası. B., 2014
25. Ahıska türklərinin sürgün folkloru. B., 2014
26. Axısqalı Şair Usta Mürtəz. B., 2015
27. Мифопоэтика русской прозы. Вторая половина ХХ века. – Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018 - 180 с. - ISBN 978-613-9-58192-
28. XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi (xatirələr, manifestlər, konsepsiyalar). Bakı: AU, 2018, 340 s.
29. Русская сетевая литература: контекст, история, типология, поэтика : учебное пособие / — Саратов : Вузовское образование, 2019
30. История и методология литературоведения : учебно-методическое пособие / — Саратов : Вузовское образование, 2019
31. Asif Hacılı. Bayatı poetikası: struktur, semantika, praqmatika. – Bakı: “Elm”, 2019, – 242 səh. (yenidən işlənmiş və genişləndirilmiş ikinci nəşri).


 

 

 


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol