ASİF HACILI
Asif Abbas oğlu Hacıyev (Асиф Аббас оглы Гаджиев)

Doktorluq dissertasiyasıПроблема мифологизма и фольклоризма в современной художественной прозе
(70-80-е гг.)


Гаджиев Асиф Аббас оглу. д-р филол. наук, проф. Проблема мифологизма и фольклоризма в современной художественной прозе (70-80-е гг.) [Текст] :дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.08 ; 10.01.09 А. А. Гаджиев ; М-во Образования Азерб. Респ., Азерб. Пед. Ин-т Русского Языка и Литературы им. М. Ф. Ахундова.- Б., 1997. - 305 с.


Диссертация на соискание ученой степени д-ра филол. наук 
10.01.08 - Теория литературы; 10.01.09 - Фольклористика 
Академия Наук Азербайджана
Институт литературы им.Низами
Работа выполнена на кафедре теории литературы АПИРЯЛ им. М.Ф.Ахундова
Ведущая организация Бакинский государственный  университет

Официальные оппоненты:
д.ф.н., проф.Гулиев Г.М.
д.ф.н., проф. Эфендиев П.Ш.
д.ф.н. Алиев Р.Н.

Dissertasiyanın məzmunu "Поэтика современной прозы. Вопросы мифологического и фольклорного генезиса. B.. «Mütərcim», 1997" adlı monoqrafiyada əks olununb.


Haqqında rəylər: 

1.     Ариф Гаджиев

2.     Akif Hüseynov

3.     Tofiq Hüseynov

4.     Xeyrulla Məmmədov

5.     Mürsəl Həkimov

6.     Мамед Коджаев

7.     Nizami Cəfərov

8.     Cavanşir Yusifli

9. İsrafil Abbasov

10. С.З.Мирзаев, Б.У.Уринбаев, Б.Ю.Юлдашев

11. Р.Иноамходжаев, М.Х. Акбарова

12. Ергешалы Мамыраев, Фатих Фаткулин

13. Mavlud Əlləz oğlu Faxratov

14. N.Rüstəmli 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol